Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık


sayfa1/5
c.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5

Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....

UYUŞTURUCU MADDELER HAKKINDA GENEL BİLGİ

Kaynak; Uyuşturucu ve Kimyasal Maddeler

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık


  • Uyuşturucu Maddelerin Tanımı ve Sınıflandırılması:

  • TABİ UYUŞTURUCULAR:
  • SENTETIK UYUŞTURUCULAR

  • UYUŞTURUCU ÜRETİM ve TÜKETİM BÖLGELERİ ve ROTALAR


  • UYUŞTURU KAÇAKÇILIĞINDA KARA, DENİZ VE HAVA YOLUYLA YAYGIN OLARAK KULLANILAN GİZLEME YONTEMLERİ VE RİSK GÖSTERGELERİ

Tasarruflu Yazılar 1 2

  • 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun

  • 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun

  • 1961 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler TEK Sözleşmesi

  • 1971 Tarihli Birleşmiş Milletler Psikotrop Maddeler Sözleşmesi

  • 1988 Tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi


Uyuşturucu Maddelerin Tanımı:
Belirli dozda alındığı zaman;

- Kişinin sinir sistemi üzerinde etkide bulunan,

- Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan,

- Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren,

- Alışkanlık ve bağımlılık yapan,

- Kanunların kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladığı narkotik ve psikot­rop sözcükleriyle de tanımlanan maddelere UYUŞTURUCU MADDE denir.
Uyuşturucu Maddelerin Sınıflandırılması :

Uyuşturucu maddeler elde edildiği kaynağa göre doğal (tabii) ve sentetik olmak üzere ikiye ayrılır. Insan vücudu üzerinde yaptıkları et­kilere göre ise de aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır:

A. Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar (Depresanlar):

1. Tabii Uyuşturucular 2. Sentetik Uyuşturucular

- Afyon - Barbitüratlar

- Morfin - Trankilizanlar

- Eroin - Sedatifler

- Kodein

B. Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar (Stimülanlar):

1. Tabii Uyuşturucular 2. Sentetik Uyuşturucular

- Koka yaprağı - Amfetaminler
- Kokain
- Crack

C. Halusinojenler (Hayal Gösterenler):

1. Tabii Uyuşturucular 2.Sentetik Uyuştunıcular

- Esrar -LSD
- Likit Esrar
- Marihuana

- Meskalin

Ayrıca günümüzde tabii ya da sentetik olarak üretilen bazı buharlaşan kimyasal mad­delerin sakinleştirici olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bunlardan bazıları tutkal, gazyağı, kerosen ve tiner olup, etken maddeleri toliene, benzol, aseton, karbon, tetraclorit, klorofol, etil eter, çeşitli alkoller ve asetik asit tuzlarıdır. Kullanıcılar maddelerin buharlarını inhalas­yon (içine çekmek) suretiyle kullanmaktadırlar.

TABİ UYUŞTURUCULAR:

A. Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar (Deprasanlar):

a. Afyon: Afyon, haşhaş kozasının çentiklenmesi (çizilmesi) suretiyle akan süt gibi beyaz usaresinden (özsu) elde edilmektedir. Hava ile temas ettikçe koyulaşır ve kahveren­gileşir. Haşhaş her sene tohumdan yetişen, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkte çiçek açan (temel renk beyazdır) bir bitkidir. Olgunlaşan haşhaş bitkisinde, fındık ve küçük portakal büyüklüğünde bir kapsül (koza) oluşur. Kozanın kendisi bir uyuşturucu madde değil, afyon ve türevlerinin elde edildiği bir kaynaktır. Koza afyon ve türevlerini ihtiva etmesi yanında, pasta ve çöreklerde kullanılan, yağı çıkarılabilen tohumlan da ihtiva eder. Afyon grubuna dahil uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemi üzerinde uyuşukluk yaratan, fevkalade te­sirli, kliniklerde kullanılan eczalardır. Bu gruptaki eczalar tıbbi alanda bilhassa ağrıları din­dirmekte kullanılır ve faydalı vasıfları vardır.

Bir dönüm haşhaş tarlasından 60 kg. kapsül elde edilmektedir. Kapsülün afyona oranı % 0,4’tür. İlkbahar ve sonbaharda ekimi yapılan haşhaşın kapsülü, çiçeklerin dökümünden takriben 10 gün sonra çentiklenerek, ham afyon elde edilir.

Tadı ; acı, kokusu; keskin ve hoş değildir. Rengi; ilk etapta beyaz olup, havayla teması arttıkça kahverenginin tonlarına dönüşür.

Bileşiminde takriben; % 10 morfin, % 0,5 kodein, % 6 narkotin bulunabilmektedir. Afyo­nun en önemli ve başlıca alkoloidi morfin olup, türevleri; morfin, eroin ve kodeindir.
b. Morfin: Afyonun kimyasal yollardan ayrılmasından elde edilir.

Morfin, 1817 yılında Honnover’li bir Farmakolog Friedrich Helm Sertusner tarafından afyondan ayrıştırılmıştır. Beyaz renkli, kokusuz ve acı tatta olup, suda erir. Morfinin belli başlı tesiri, ağrıları gidermesidir. Uyuşturucu ve uyku verici tesiri beyin korteksindeki asap merkezi üzerindedir. Toz veya plaka halinde (tablet) bulunabilir.

Argoda “Hayalperest”, “Cevher”, “Amerikan Kelebeği”, “Matmazel Emma”, “May­mun” gibi isimler almaktadır.
c. Eroin: Eroin 1897 yılında kimyager Felix Hoffman tarafından bulunmuştur.Froin, baz morfinin çeşitli kimyasal işlem ve süreçlerden geçmesi sonucu elde edilir. Beyazdan açık kahverengiye kadar değişik renklerde bulunabilen, kokusuz, acı, kristal, toz bir madde­dir. Kapsül veya tablet haline de getirilebilir.

Esmer olanlar “Meksika Eroini” pembe olanlar “Çin Eroini” olarak piyasada buluna­bilmektedir. Renklerine göre 1 numaradan 4 numaraya kadar sıralanmaktadır.

Eroinin elde edilmesinde kullanılan en önemli kimyasal madde “Asetik Anhidrit”tir. 1 kg. eroin elde edebilmek için en basit formül, 2 kg. asetik anhidrit + 1 kg. baz morfindir. Eroin elde edilmesinde asetik anhidritle beraber, sodyum karbonat, hidroklorik asit, alkol, eter kullanılmaktadır. Eroin morfinden 4-10 defa daha güçlü bir maddedir.

Yasadışı yollardan ülkemizde üretilen eroinin saflık derecesi %60 civarındadır. Sokak­ta satılan eroinin içerisine nişasta, pirinç unu, tebeşir tozu, aspirin, prokain benzeri çeşitli katkı maddeleri ilave edildiğinden saflık derecesi % 5-12 olarak değiştiği gözlemlenmekte­dir.

Argoda, “Cevher”, “Süprüntü”, “Beygir”, “Beyaz Cevher”, “Şey”, “Kar”, “Sır”, “Oğ­lan” gibi isimler almaktadır.
Eroin ve Diğer Opiyatlarda Kullanma Şekli ve belirtileri

Kullanım şekli

• Buma çekme(snoı-ting); teneffüs yoluyla,

• Ağızdan; pek kullanılmayan bir yöntemdir.

• Enjeksiyon (Shooting); eroin sulandırılarak (alkol veya limon suyu ile)damar içi­ne enjekte edilir. 20 sn’de etki eder. Enjekte edilen madde saf ve steril olmadığı için risklidir. İğne paylaşımı Hepatit B ve C (sarılık) ve AİDS dahil enfeksiyon riski getirir. Son yıllarda enjeksiyon yaralarının kişilerin uyuşturucu bağımlısı olduğunu göstermesi ve enfeksiyon riski taşıması nedeniyle, kullanıcılar bu yöntemden mümkün olduğunca kaçınmaktadırlar.

Opioid yoksunluğu belirtileri: (En az 3 tanesi bulunmali)

• Disforik mood (sıkıntılı, hüzünlü duygu hali)

• Bulantı ya da kusma

• Kas ağrıları

• Göz yaşarması, burun akması

• Pupiller dilatasyon (göz bebeklerinde genişleme), piloereksiyon (tüylerin dikleşme­si), terleme

• Diyare (ishal)

• Esneme

• Ateş

• İnsomni (uykusuzluk)
d. Kodein: Kodein haşhaş kozası ve afyonda mevcuttur. Tıp alnında kullanılan kodein genellikle morfinden kimyasal süreçlerle elde edilir. Kodein kelimesi Yunanca “Haşhaş Başı” demektir. Beyaz renkli, kokusuz ve acımsı tatta toz ve tablet halinde bulunur. Ağrı kesici olarak tesiri morfine göre l/l0’dur. Argoda, “okul çocuğu” olarak bilinmektedir.
B. Merkezi Sinir Sistemini Uyaranlar (Stimülanlar)

a. Koka Bitkisi: Bu bitki nemli ve sıcak iklimleri sevdiği için Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, çoğunlukla da Peru, Bolivya, Brezilya ve Kolombiya’da yetişmektedir. Boyu 1,5 metre olup, yaprakları düzgün ve ovaldir. Güney Amerika’da yaşayan kızılderililer tara­fından uyarıcı olarak ve açlık duygusunu azaltmak için yanaklarda tütün lokması şeklinde çiğnendiği bilinmektedir.

b. Kokain: Koka yaprağının farklı kimyasal maddelerle muamele edilmesinden baz ko­kain elde edilir. Baz kokain beyaz kristalize bir tozdur. Bu maddenin hidroklorik asitle işle­me tabi tutulması sonucunda kokain elde edilmektedir. Yaklaşık 300 kg. koka yaprağın­ dan, 1/2 kg. kokain elde edilmektedir. Elde edilen kokain borik asit veya sodyum bikarbo­nat gibi beyaz toz halde bulunan maddelerle karıştırılarak saflığı azaltılmaktadır.

Argoda, “Yaprak”, “Kar”, “Altın Tozu” “Gök Tozu” “Cennet”, “Neşe Pudrası”, “Beyaz Kız”, “Dinamit”, “Kırıntı”, “Neşeli Toz”, “Cin”, “Şans Tozu” gibi isimleri alırlar.

Kokain kullananlar genellikle, burnunun kırmızı şeklinden, kollardaki enjeksiyon izle­rinden, aşırı enerjik ve neşelilik halinden anlaşılır.

Kokain kullanım yollan:

• Burna çekme(snorting); en sık kullanılan yoldur. Popüler metod, bir ayna üzerinde çizgiler yapmak ve bir çubuk ya da rulo yapılmış banknot ile çekmektir. 3 dk’da etki eder.

• Enjeksiyon (Shooting); daha riskİidir. Kokain suda eritilip enjekte edilir. 20 sn’de et­ki eder. Enjekte edilen madde saf ve steril olmadığı için risklidir. İğne paylaşımı Hepatit B ve C (sarılık) ve AİDS dahil enfeksiyon riski getirir. Her iki madde de (kokain ve Crack) enjekte edilebilir.

• Dumanını içe çekme (Smoking); Beyne kokaini göndermenin en hızlı yolu budur. Crack formu bu yolla kullanım içindir. 10 sn’den kısa bir sürede etki eder. En kolay bağım­lılık yapan yolda budur.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık icon“umut, güzel günler beklentisi, mücadele, direniş”

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconYeni şehir mah. Odak sitesi Kat: 7 Daire: 31

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconJambil jabaev’İn hayati ve şİİrleri Örneğİnde “kazakistan’da miLLİ MÜcadele

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconHazırlayan: Ali ulu temmuz / 2003

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık icon14. 06. 2003 Cuma rg sayı: 25138 (Asıl)

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconTbv bilişim Vakfı Ansiklopedisi, 2003 Yayınlanmıştır

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconYayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/3/2003 Sayı : 25040

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconT. C. Yenimahale belediye başkanliğI

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Yılı Baskılı Kitapçık iconT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediyesi başkanliğI


Coğrafya




© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com