Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Doğru > Kararı
  1   2   3
EK - A1

ULUSAL NUMARALANDIRMA PLANI

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve ITU-T E.164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu ekte geçen;

a) Coğrafi numara: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşıyan ve şebeke sonlanma noktasına çağrının yönlendirilmesini sağlayacak şekilde yapılandırılan numarayı,

b) Coğrafi olmayan numara: Ulusal numaralandırma planında rakamları coğrafi anlam taşımayan numaraları,

c) Kısa numara: Azami 6 haneden oluşan numarayı,

ç) Mobil numara: Ulusal numaralandırma planında mobil hizmetler için ayrılmış olan numaraları,

d) Önek: Farklı numara yapılarını, şebekeleri ve/veya hizmetleri seçmek amacıyla numaradan önce kullanılan, bir veya daha fazla haneden oluşan dizini,

e) Ulusal alan kodu: Ülke içindeki bir numaralandırma alanını, şebekeyi ve/veya hizmeti tanımlayan ondalık rakamlar dizinini,

f) Ulusal anlamlı numara: ITU-T E.164 Tavsiye Kararına göre azami 15 haneden oluşan uluslararası elektronik haberleşme numaralandırma planında, ülke kodu dışında kalan ve ülkelerin ulusal planlamalarına bırakılan numara bölümünü,

g) Ülke kodu: Bir ülkeyi, entegre numaralandırma planlarındaki ülkeleri veya coğrafi bir alanı tanımlayan bir, iki veya üç rakamdan oluşan ve ITU tarafından tahsis edilen kodu

ifade eder.

Ulusal numaralandırma planının genel yapısı

MADDE 3 - (1) Ulusal numaralandırma planı, ITU-T E.164 Tavsiye Kararı ve ITU nun ilgili diğer tavsiye kararlarına uygun olarak düzenlenir. Ulusal anlamlı numara toplam on haneden oluşur. İlk üç hane ulusal alan kodu, müteakip yedi hane ise abone numarasıdır. Numara yapısı aşağıdaki gibidir.
Ülke Kodu

90

Ulusal Alan Kodu

(3 haneli)

Abone Numarası

(7 haneli)


Ulusal Anlamlı Numara (10 hane)

İlk haneye göre numara kategorileri


MADDE 4 - (1) Ulusal numaralandırma planında numaralar, ulusal anlamlı numaranın ilk hanesine göre mevcut numara kategorileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ulusal Anlamlı Numaranın İlk Hanesi

Numara Kategorisi


1

Kısa numaralar, Taşıyıcı seçim kodu

2

Coğrafi numaralar

3

4

5

Mobil numaralar

6

-

7

-

8

Coğrafi olmayan numaralar

9

a) Ulusal önek “0” olup alan kodundan farklı bir alan koduna doğru yapılacak çağrılarda kullanılır. Bu öneki üç haneli ulusal alan kodu izler.

b) Uluslararası önek olarak “00” kullanılır. Uluslararası aramalarda, bu öneki aranılan ülkenin ülke kodu ve ulusal anlamlı numarası izler.

c) İlk hane “1”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “1”, taşıyıcı seçim kodu ve kısa numara alanıdır. Taşıyıcı seçim kodu ve kısa numaralara ilişkin özel hususlar, bu Yönetmeliğin eklerinde düzenlenmiştir. Bu numaralarda ikincil tahsis yapılmaz.

ç) İlk hane “2”, “3”, “4”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “2”, “3”,“4” coğrafi numara alanıdır. Coğrafi numara tahsisleri hizmetin coğrafi kapsamı dikkate alınarak, bulunulan ilin abone numarası grubundan blok olarak tahsis edilir. Bu numaralarda ikincil tahsis yapılabilir.


d) İlk Hane “5”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “5”, mobil hizmetler ile Kurumun belirleyeceği diğer hizmetler için kullanılır. Numara tahsisleri blok olarak yapılır. Bu numara grubunda ikincil tahsis yapılabilir.

e) İlk Hane “6”, “7”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “6” ve “7” Kurumun yapacağı düzenlemeler çerçevesinde kullanılır.

f) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) İlk hane “8”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “8”; konumdan bağımsız numaralar, ücretsiz aranır telefon, internet erişim hizmetleri, iki kademeli arama yöntemi ile sunulan hizmetler, Kurumca belirlenen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ile Kurumun belirleyeceği diğer hizmetler için kullanılan numara alanıdır. Numara tahsisleri, hizmetin türüne göre Kurumun düzenlemeleri doğrultusunda blok veya münferit olarak yapılır. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir.

g) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) İlk Hane “9”: Ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “9”; Kurumca belirlenen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ve Kurumun belirleyeceği diğer hizmetler için kullanılan numara alanıdır. Numara tahsisleri, hizmetin türüne göre Kurumun düzenlemeleri doğrultusunda blok veya münferit olarak yapılır. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir.

(2) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Numara tahsisine ilişkin başvurularda Ek –B'de yer alan form kullanılır.

Hizmet türüne göre mevcut numara grupları

MADDE 5 – (Değişik:RG-24/2/2013-28569)

(1) Hâlihazırda kullanımda olan ve hizmet türüne göre belirlenen mevcut numara grupları aşağıda verilmiştir. Kurum hizmet türlerine özel yeni numara grupları belirleyebilir.

a) Erişim numarası: İki kademeli arama yöntemi ile sunulacak hizmetlerde kullanılan 81X alan kodlu coğrafi olmayan numaralardır. Bu numaralar Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafından işletmecilere münferit olarak tahsis edilir. Sabit şebekeler üzerinden iki kademeli arama yöntemi ile hizmet sunumu için 811 alan kodlu numaralar kullanılır. Yetkilendirme kapsamında tahsis edilecek erişim numaralarının kullanımına yönelik hususlar ilgili yetkilendirme koşullarında ve ilgili Kurum düzenlemelerinde yer alır. İhtiyaç olması durumunda, yeni erişim numaraları Kurum tarafından belirlenebilir.

b) GMPCS mobil telefon hizmeti numaraları: Uydu şebekeleri üzerinden telefon hizmeti sunma hakkına sahip işletmecilere tahsis edilen 592 alan kodlu mobil numaralardır. Bu numaralar Kurum tarafından işletmecilere blok olarak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İhtiyaç olması durumunda, 592 alan kodlu numaralar dışında yeni GMPCS mobil telefon hizmeti numara blokları Kurum tarafından belirlenebilir.

c) İnternet Servis Sağlayıcılığı çevirmeli bağlantı numaraları: 822 alan kodlu numaralar İnternet Servis Sağlayıcılığı hizmeti faaliyetlerinde çevirmeli bağlantı sağlamak amacıyla kullanılır. Bu gruptaki numaralar, Kurum düzenlemelerine göre işletmecilere blok veya münferit olarak tahsis edilir.

ç) Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları: Kurumca belirlenen katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “8” veya “9” altında bulunan numaralar üzerinden sunulur. Canlı sohbet, önceden kaydedilmiş hikâye, arkadaşlık hattı, tanışma hattı ve benzeri her ne ad altında olursa olsun cinsel içerik ihtiva eden uygulamalar, sadece 900 alan kodu altında bulunan numaralardan verilir. Cinsel içerik ihtiva eden katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri dışında bulunan diğer katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri 888 veya 898 alan kodunda bulunan numaralar üzerinden verilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurum tarafından 88X, 89X ve 90X grubunda bulunan (X=0 –9) alan kodları kullanıma açılır. Bu numaralar Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafından işletmecilere blok veya münferit olarak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İşletmeciler, Kurumca belirlenen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sadece bu numara grubundan verir.

d) Konumdan bağımsız numara: Konumdan bağımsız olarak sunulacak hizmetlerde kullanılan, 850 alan kodlu coğrafi olmayan numaralardır. Bu numaralar Kurum tarafından işletmecilere blok olarak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İhtiyaç olması durumunda, 850 alan kodlu numaralar dışında yeni konumdan bağımsız numara blokları Kurum tarafından belirlenebilir.

e) Rehberlik hizmeti numaraları: Üzerinden bilinmeyen numaralar veya rehberlik hizmeti sunulan kısa numaralardır. Bu numaralar Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafından işletmecilere münferit olarak tahsis edilir. Yetkilendirme kapsamında verilecek rehberlik hizmeti numaralarının tahsisi ve kullanımına yönelik hususlar ilgili yetkilendirme koşullarında yer alır. Rehberlik hizmeti numaralarının yapısı 118XY (X=0 –9, Y=0 –9) şeklindedir.

f) Sanal mobil şebeke hizmeti numaraları: Mobil şebekeler üzerinden hizmet sunma hakkına sahip işletmecilere tahsis edilen 510 alan kodlu mobil numaralardır. Bu numaralar Kurum tarafından işletmecilere blok olarak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İhtiyaç olması durumunda, 510 alan kodlu numaralar dışında yeni sanal mobil şebeke hizmeti numara blokları Kurum tarafından belirlenebilir.

g) Ücretsiz aranır telefon numaraları: Arandığında, arayan tarafa herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmeyen, 800 alan kodlu numaralardır. Bu numaralar, Kurum düzenlemelerine göre işletmecilere blok veya münferit olarak tahsis edilir. Numara tahsis edilen işletmeci, kendisine tahsis edilen numara bloğundan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İhtiyaç olması durumunda, 800 alan kodlu numaralar dışında yeni ücretsiz aranır numara blokları Kurum tarafından belirlenebilir.

ğ) Yerel Aranır Numaralar: Ülkenin her yerinden, şebekeden bağımsız olarak aynı sayıda rakam çevrilmesi suretiyle erişilen numaralardır. Hâlihazırda, 444 XXXX şeklinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından ikincil tahsisi yapılan ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan numaraların kullanımına devam olunur. Ancak, yeni yerel aranır numara grupları Kurum tarafından belirlenebilir. Yerel aranır numaraların tahsisi ve kullanımında uygulanacak usûl ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.

Arama planı

MADDE 6 - (1) Arama planı aşağıdaki gibidir.

a) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Coğrafi numaralardan aynı alan kodlu numaralara doğru yapılan aramalar:

NYZ XXXX N=2-9, Y=0-9, Z=0-9, X=0-9

b) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Coğrafi numaralardan farklı alan kodlu numaralara doğru yapılan aramalar:

0 YXX NXXXXXX Y=2-9, N=0-9, X=0-9 YXX: Ulusal Alan Kodu

c) (Değişik:RG-24/2/2013-28569) Mobil numaralardan aynı/farklı alan kodlu numaralara doğru yapılan aramalar:

0 YXX NXXXXXX Y=2-9, N=0-9, X=0-9 YXX: Ulusal Alan Kodu

ç) Türkiye’den çıkan uluslararası aramalar:

00 + Ülke Kodu + Ulusal Anlamlı Numara

(2) İşletmeciler, arama planını uygulamak ve şebekelerinde gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

    Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

    MADDE 7 (Mülga:RG-24/2/2013-28569)

EK - A2
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconUlusal acil müdahale planinda olmasi gereken asgari başliklar

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconTanimlar, kisaltmalar, siniflandirma ve numaralandirma

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconQ kodlari günümüzde çok çeşitli elektronik haberleşme yolları kullanılmaktadır....

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconElektronik haberleşme sektöRÜne iLİŞKİn yetkilendirme yönetmeliĞİ

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconKapsam Madde 2- bu Kanun IL özel idaresini kapsar. Tanımlar

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconKapsam Madde 2- bu Kanun IL özel idaresini kapsar. Tanımlar

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconAltıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconTahtadaki cümlelerde altı çizili sözcükler için aşağıdakilerden hangisi...

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconEk-4 mağaza satiş alani geliŞTİrme ve yerleşTİrme sorumlusu (seviye 5) ulusal meslek standardi

Madde 1 (1) Ulusal Numaralandırma Planı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ve itu-t e. 164 Tavsiye Kararına göre düzenlenen numaralandırma planında, ulusal anlamlı numara bölümünün planlamasını kapsar iconA vrupa’daki EĞİTİm sistemleri ve devam eden reformlar üzerine özet ulusal belgeler


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com