Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
Ek Form - 4

 

MADEN ARAMA PROJESİ

 

 

               

MÜRACAAT/RUHSAT SAHİBİNİN:

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı:

 

RUHSAT  BİLGİLERİ:

Ruhsatın Grubu ve Numarası:

Ruhsat Sahibinin Adresi:

Ruhsat Sahibinin Vergi Dairesi ve Vergi Numarası:

Ruhsat Sahibinin Tel,  Faks, e-posta:     

 

PROJENİN ADI: ………

 

PROJENİN:

Başlama Tarihi:

Bitiş Tarihi       :

 

PROJENİN YERİ:

İli                            :

İlçesi                      :

Köyü                     :

Pafta No               : (1/25.000)

Koordinatları ve Alanı:

 

1.Başlık: Arama projesinin başlığını belirleyen ve projeye konu edilen olası mineralin/madenin adı, genel konumu, projenin kim/kimler tarafından hazırlandığı başlık sayfası olarak verilecektir.

 

2. İçindekiler Dizini: Harita, şekil ve tablolar dâhil proje içeriğinin listelenmesi yapılacaktır.

 

3.Projenin Tanımı: Kısaca yerleşim, mülkiyet durumu, jeoloji ve mineralizasyonu, arama ve geliştirme ile ilgili öneriler, projede yararlanılan her türlü bilgi ve belge üzerine kısa bir özet yapılacaktır.

 

4.Mülkiyet Durumu:

a) Yüzey hakları dâhil olmak üzere mal, mülk ve varsa diğer lisans, ruhsat veya diğer mülkiyet hakları (tesis vs.) ve bunları korumak için önerilen yükümlülükler,

b) Tüm çevre yükümlülükleri için mülkiyet durumu ve varsa çalışma yerinin mevcut atık havuzları, atık malzeme alanları ile önemli doğal ve kültürel özellikleri,

c) Sahadaki olası cevherin zenginleştirilmesi ile ilgili kırıcı, değirmen, flotasyon, kontrol sistemleri gibi tesis konularında yer seçimi yapılacak alanların mülkiyetlerinin araştırılması,

ç) Çalışma özelliklerine göre alınması gereken izinler için öneriler ve çalışma yapmak için alınmış izinler varsa belirtilmesi.

 

5. Erişilebilirlik, İklim, Yerel Kaynaklar, Altyapı ve Fiziki Coğrafya:

a) Topografya, yükseklik ve bitki örtüsü,

b) Bir nüfus merkezine ruhsatın yakınlığı ve ulaşımı, ruhsat sahasına erişim,

c) İklim ve çalışma sezonu,

ç) Proje ile ilgili madencilik işlemlerinde kullanılabilir enerji, su, madencilik personel kaynakları, vs. açıklanacaktır.


6. Sahanın Geçmişi: Varsa, bilinen ölçüde proje üzerinde tanımlamak için her geçmiş ruhsat açısından;

a) Önceki ruhsat sahipleri,

b) Önceki ruhsat sahiplerinin ya da işletmecilerinin varsa arama ve geliştirme çalışmalarının genel sonuçları,
c) Önceki tahminlerinin güvenilirliği ve bu tahminlere göre kategoriler (mineral kaynakları ve uygun mineral rezervi tahmini),


ç) Önceki ruhsatlarda varsa üretim bilgileri,

d) Varsa kaynak/rezerv bilgisi; araştırılacak ya da keşfedilecek kaynak, mineral, maden türü veya türleri

 

7.Projenin Gerekçesi: Saha araştırmaları ve varsa test verileri, analiz ve diğer ilgili bilgilerin yorumları, eldeki verilerin yeterliliği, yoğunluğu ve mevcut veri güvenilirliğinin yanı sıra herhangi bir yerdeki belirsizliklerin araştırılması belirtilir. Ayrıca, projenin amacı ve beklentiler açıklanır.

 

8.Arama Faaliyetleri : Bu Yönetmeliğin; ön arama, genel arama ve detay arama ile ilgili maddelerinde yer alan hususlar, yeterlilik şartı olan EK-1’de yer alan asgari faaliyetlerden az olmamak şartı ile hazırlanır. İnceleme ve araştırmada uygulanması planlanan yöntemler, jeolojik model veya kavramlar ve programlarının, önerilen çalışma programlarının ve ayrıntılarının, ayrıca termin planında gösterilen her aşamanın harcamalar açısından gözden geçirilmesi gerekir.

 

9.Uygulanacak Yöntemler ve Yapılacak İşler: Araştırma konuları ve araştırma yöntemleri tablo olarak verilecektir.

 

10.Proje Yürütme Grubu ya da Eleman Yapısı: Projenin uygulanması, bilimsel ve teknik açıdan en iyi bir şekilde desteklenmesi için projenin hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarında görev alacak yürütme grubu ya da eleman yapısı belirtilir.

 

11.Proje Termin Planı: Uygulanacak yöntem ve yapılacak işlerin yıllara göre dağılımı tablo şeklinde verilir.

 

12.Proje İçin Gerekli Donanım ve İşçilik: Kullanılacak araç, donanım ve malzemeler ile işçilik hizmetleri belirtilir.

 

13.Proje Maliyeti: Proje giderlerinin yıllara göre dağılımı verilir.

 

14.Referanslar/Kaynaklar: Projede kullanılan her türlü bilgi ve belge, kaynaklar dizininde yer alır.

 

15.Tarih ve İmza Sayfası; projenin sonunda hazırlayan mühendis/mühendisler ve ruhsat sahibi için imza sayfası.

NOT: İmza sahiplerinin projenin tamamının ve/veya bir bölümünün hazırlanmasında kullanılan fikirler ile ilgili yasal yükümlülükleri belirtilmelidir. Proje ile ilgili yetkili kişiler raporunu hangi rapor, görüş veya beyan üzerine kurduğu belirtilmelidir. Bu görüş veya beyan daha sonraları sorumluluk reddi içerebilir. Tüm sayfaların imzalayanlar tarafından paraflanması zorunludur.

Açıklama: Atıfta bulunulan bilgilerdeki güven kapsamının, teknik raporun hangi bölümlerinin ve/veya hangi kısımlarının reddi için geçerli olduğu belirtilmelidir.

 

16.Ekler:

a) Projenin ilgili bölümünde harita, plan ve kesitlerin olması gerekir, haritaların tüm önemli özelliklerini gösteren bir indeks ve detaylı yazılı bilgi bulunmalıdır. Bilinen tüm mineralizasyon, anomaliler, yataklar, ocak sınırları, bitki türleri, atıkların depolama alanları, atık alanları ve tüm diğer önemli özelliklerin özel mülkiyet sınırlarına göre gösterilmesi gerekir. Haritalar, çizimler veya diyagramların hazırlanmasında kaynak bilgi kullanılırsa, gelen bilgilerin kaynağı belirtilmelidir.

b) Eğer komşu veya mücavir sahalar varsa, kendi konumundaki ve mücavirindeki mineralize yapıların ortak haritalar üzerinde gösterilmesi gerekir.

c) Varsa jeokimyasal sonuçlar, jeofizik araştırmalarının sonuçları gösteren haritalar ve onların yorumları dâhil edilmelidir. 
ç) Çizimler büyük boy olmamalı uygun ölçekte, yeterince özetlenmiş ve basitleştirilmiş ve elektronik dosyalama için uygun olmalıdır.


d) Mali yeterlilik belgeleri.

 

 
AÇIKLAMALAR

(1)Projenin amacı; mineral/maden arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine ilişkin bilimsel ve teknik bilgilerin bir özetini ve projeninözel gereksinimlerinin açıklanmasını ortaya koyar.

(2)Sektörde kullanılan terimler açısından genel bir tanımlama amacıyla, ulusal olarak kullanılan bazı terimlerin tanımlanması gözden geçirilmelidir.

(3)Projede kullanılan teknik terimler için gerekli olan özlü açıklamalar rapora dâhil edilmelidir. 
(4)Hiçbir açıklama ihtiyacı duyulmaz 
ve tanımlamalar açısından olumsuz cevaplar gerekmedikçe, tanımlama bilgilendirmeleri ihmal edilebilir. Bu bilgilendirmenin bir başlık altında toplanması yeterlidir. Raporda başka bir başlık altında yeniden tekrarlanması gerekli değildir.

 

 

 

ÖN/GENEL/DETAY ARAMA DÖNEMİ TERMİN PLANI

 

YAPILACAK İŞLEMLER

 

BİRİMİ

 

YILLAR

ÖN ETÜT

Öncel çalışmalar

hektar

 

 

 

 

 

 

GENEL /

DETAY

JEOLOJİ

1/25000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

1/10000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

1/5000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

1/2000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

1/500 Ölçekli

m2

 

 

 

 

 

 

TOPOGRAFİK

HARİTA

1/5000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

1/2000 Ölçekli

hektar

 

 

 

 

 

 

JEOKİMYA

Genel

hektar

 

 

 

 

 

 

Ağır Mineral

hektar

 

 

 

 

 

 

Tahkik/ Detay

hektar

 

 

 

 

 

 

JEOFİZİK

Manyetik/Gravite

hektar

 

 

 

 

 

 

IP/TEM

hektar

 

 

 

 

 

 

Sismik

km.

 

 

 

 

 

 

   UZAKTAN ALGILAMA

hektar

 

 

 

 

 

 

SONDAJ

(Tüm gruplar ve madenler için)

m.

 

 

 

 

 

 

YOL

 

m.

 

 

 

 

 

 

YARMA

 

 

m3

 

 

 

 

 

 

GALERİ

(Yer altı işletmeleri için)

m.

 

 

 

 

 

 

KUYU

(Yer altı işletmeleri için)

m.

 

 

 

 

 

 

N

U

M

U

N

E

L

E

R

Kimyasal Analiz

Adet

 

 

 

 

 

 

Jeokimyasal Analiz

Adet

 

 

 

 

 

 

Ağır Mineral İnceleme

Adet

 

 

 

 

 

 

Mineraloji-Petrografi

Adet

 

 

 

 

 

 

Paleontoloji

Adet

 

 

 

 

 

 

Sıvı Kapanımı

Adet

 

 

 

 

 

 

XRF

Adet

 

 

 

 

 

 

XRD

Adet

 

 

 

 

 

 

Jeokronolojik Yaş Tayini

Adet

 

 

 

 

 

 

Ön Teknoloji

Adet

 

 

 

 

 

 

Tam Teknoloji

Adet

 

 

 

 

 

 

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi: soyadi

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdı-Soyadı: No

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi, soyadi: no, sinif

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconAdi- soyadi: 19/11/2016

Ruhsat Sahibinin Adı ve Soyadı/ Unvanı iconÖzgeçMİŞ Adı Soyadı


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com