Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu


sayfa1/5
c.ogren-sen.com > Coğrafya > Evraklar
  1   2   3   4   5
(Değişik:RG-13/1/2017-29947) EK-1

.................................................

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

 

Aşağıda belirttiğim özel öğretim kurumuna ait bilgiler tam ve doğru olarak tarafımdan doldurulmuş olup kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak istiyorum. 

Gereğini arz ederim.                                                       

 

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin

Adı, Soyadı, Tarih, İmza

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇACAKLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

Özel Öğretim Kurumu Açacak Olan

Tüzel Kişi

 

Gerçek Kişi

 

TÜZEL KİŞİYE AİT BİLGİLER

GERÇEK KİŞİYE AİT BİLGİLER

Tüzel Kişinin Adı

 

Vergi Dairesi Adı-Vergi No

 

T.C. Kimlik No

 

Kurucu Temsilcisinin

Adı ve Soyadı
Vergi Dairesi-Vergi No
T.C. Kimlik No

 

Adı ve Soyadı

 

Baba Adı

 

Ana Adı

 

Baba Adı

 

Ana Adı

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Doğum Yeri

 

Doğum Tarihi

 

Kurumun Türü

 

Kurumun Adı

 

Uygulanacak Program

 

Programın Süresi

 

Adresi

 

Adres Kodu
Telefon / Faks No / e-mail

 

Kurumun BinasıKendisininKiralık

Kurumun Hitap Ettiği Yaş GrubuÖğrenciYetişkin

Öğretim ŞekliYatılıGündüzlü

Yatılılık DurumuKızErkek

 EKLER:

1- Adli sicil beyanı

2- Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği.

3- Kurucu temsilcisinin; kurumu açma, kapatma, devretme ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun da belirtildiği yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği. (Tüzel kişilerde)

4- Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin teknik rapor.

5- Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin rapor.

6- Binada yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınan rapor.

7- Dört adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.

8- Farklı uygulama yapmak isteyen özel okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan kurum yönetmelik taslağı CD si (3 Takım).

9- Resmî benzeri olmayan öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi uygulayacak kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi CD si. (3 Takım).

10- Özel öğretim kursu açacaklar ile lise ve dengi okul mezunlarına yönelik Ek-15’de yer alan bilim grubu çerçeve programlarını uygulayan temel liseler için; Genel Müdürlükçe onaylanmak üzere kurum tarafından hazırlanmış öğretim programı ve CD si. (3 Takım).

11- Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı.

12- Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise binanın tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda en az bir yıllık kira sözleşmesi aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

13- Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden kurumlar için ilgili bakanlığın uygun görüş yazısı.

14- Yabancı uyruklular tarafından açılacak milletlerarası kurumlar için Bakanlar Kurulu Kararı.

15-Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların, okulun açılacağı ildeki hastanede öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacaklarına ilişkin hastane yönetimi ile yapılan protokol.

16- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsatları harca tabi kurum açacaklar için harç yatırıldığına dair onaylı belge.

17- Organize sanayi bölgesi dışında özel meslekî ve teknik Anadolu lisesi (sağlık hizmetleri alanı hariç) açacaklar, öğrencilerinin eğitim göreceği alana uygun stajlarını yapacakları okulun açılacağı ildeki orta veya büyük ölçekli işletmelerle yapılan protokol.

18- Kurucu gerçek kişi veya kurucu temsilcisinin fotoğrafı.

19-Vergi levhasının fotokopisi.

20- Kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin öğrenim belgesi ve hizmet cetveli.

EK-2

(Değişik:RG-3/7/2016-29761)
T.C.

. . . . . . . . . . VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı :
Konu: Kurum Açma İzni

…………………………………..

İlgi: …………….. tarihli ve ………………….sayılı yazı.
Ad ve durumu aşağıda belirtilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereği eğitim personeline çalışma izni düzenlenen özel öğretim kurumuna aynı Kanunun 3 üncü maddesine göre kurum açma izni verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

………………..

Vali

EKLER

1-

2-


Mevcut Durum

Değişiklikler

Kurum Kodu
Kurum Adıİli/ İlçesi

Kurum AdresiKurucusuKurucu TemsilcisiT.C. Kimlik NumarasıVergi DairesiVergi NumarasıBina Kontenjanı
UYGULANACAK PROGRAM ADI

(Mevcut Olması Halinde TTKB Karar ve Sayısı )

BAŞLAMA

TARİHİ

PROGRAM

KONTENJANI
EK-2/A

(Ek:RG-5/7/2014-29051) (Değişik:RG-3/7/2016-29761)

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü


Sayı:
Konu: İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

………………… VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: …………….. tarihli ve ………………….sayılı yazı.
Ad ve durumu aşağıda belirtilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 6 ncı ve 8 inci maddeleri gereği eğitim personeline çalışma izni düzenlenen ve Valiliğinizce kurum açma izni verilen özel öğretim kurumuna aynı Kanunun 3 üncü maddesine göre iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

………………..

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER

1-

2-


Kurum Kodu
Kurum Adıİli:

İlçesi:

Kurum Adresi
Kurucusu
Kurucu Vergi Dairesi Adı ve Vergi Numarası
Bina Kontenjanı

(Ek:RG-20/6/2017- 30102)

EK-2/B

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Sayı:

Konu: Kurum Açma İzni ile

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı


………………… VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: …………….. tarihli ve ………………….sayılı yazınız.
Ad ve durumu aşağıda belirtilen sosyal etkinlik merkezine, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine göre kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
………………..

Bakan a.

Genel Müdür


Mevcut Durum

Değişiklikler

Kurum Kodu
Kurum Adıİli/İlçesi
Kurum AdresiKurucu Belediye Adı
Kurucu Temsilcisi Adı SoyadıKurucu Temsilcisi T.C. Kimlik NumarasıKurucunun Vergi DairesiKurucunun Vergi Numarası


  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconÖzel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu özel Öğretim Kurumu Açacak Olan

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconBaşvuru Şartları Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanabilmek...

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconACil durumlarda başvuru formu

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconLİsanssiz üretim bağlanti başvuru formu ek-1

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconEk-1 Lİsanssiz üretim bağlanti başvuru formu

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconEk-1 Lİsanssiz üretim bağlanti başvuru formu

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconGef sgp proje başvuru formu

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconGef sgp toplanti projesi başvuru formu

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconProje başvuru formu ve ekinde yer alan biLGİ/belgeler

Özel öĞretim kurumu açacaklar iÇİn başvuru formu iconKurumu: YÜksek öĞretim kurumlar!


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com