Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Araştırma
T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

BİTİRME ÖDEVİ YAZIM KILAVUZU

 1. BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAMANIN AMACI VE İÇERİĞİ

Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları, bilimsel etik kurallara uygun olarak bir rapor haline getirmektir.

 1. BİTİRME ÖDEVİNİN YAZIM KURALLARI

 • Ödevlerin en hali bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Çıktıların harita, şekil ve fotoğrafların bulunduğu sayfalar renkli diğer sayfalar ise siyah-beyaz çıktı olarak alınmalıdır. Kâğıdın sadece bir yüzü kullanılarak çıktı alınmalıdır.

 • Ödevde hazırlanan haritalar, tablolar ve şekiller kartoğrafya ve coğrafya çizim kurallarına göre oluşturulmalıdır. Ödevlerin hiçbir bölümünde elle yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilemez.

 • Başlıklar atıldıktan sonra kesinlikle resim, şekil, fotoğraf, tablo, harita gibi unsurlarla başlanmaz. Öncelikle başlıkla ilgili en az bir paragraf yazı eklendikten sonra o paragrafta anlatılan konuyla ilgili olarak atıf yapılacak şekil, fotoğraf, harita vs. eklenmelidir. Yani öncelikle konu yazılmalı sonra da bu konu içinde söylenenleri destekleyecek metaryele (şekil, tablo, harita vs.) atıf yapılmalıdır.

 • Çalışmada coğrafya terminolojisi doğru kullanılmalı farklı bilim dallarında alıntı yapılırken bu terminoloji doğrultusunda düzeltmeye gidilmelidir.

 • Yapılan çalışmada o alanda yapılmış temel çalışmalar incelenmeli ve kaynakçada belirtilmelidir.

 • Grafiklerde başlık lejant çerçeve uygun ölçek ve veri aralığı, kaynak konulmalıdır.

 • Tablo ve şekillerdeki başlıkta verilen yer ismiyle tezin başlığında geçen tez ismi tam olarak aynı olmalıdır.

 • Bir yer çevresiyle vardır. Yapılan çalışmalarda çevresiyle ilişkisi ele alınmalıdır.

 • Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır.

 • Tezin sonuç kısmı tezin özeti şeklinde değil tezin sentezi ve ulaşılan sonuçlar şeklinde verilmelidir. Eğer varsa öneriler kısmında ise uygulanabilirliği yüksek olacak sahanın özelliklerine uygun önerilerde bulunulmalıdır.(Coğrafya uygulamalı bir bilim dalı olduğu için araştırma sahası ile ilgili mutlaka önerilerde bulunulmalıdır.) Bu bölüm eğer uzun tutulacaksa ayrı başlıklar şeklinde ele alınabilir.

 • Sunumda veya tezde kullanılan haritaların en boy oranını dolayısıyla ölçeği bozmamak için köşesinden tutarak büyütüp küçültme yapılmalıdır.

 • Sunumlarda aşırı yazı olmamalıdır. Görseller üzerinden tez konusu anlatılmalıdır. Tez sunumunda ilk olarak her bir bölümde genel olarak ne anlatıldığı ifade edilmelidir. Ve sunum içerisinde ayrıntıya fazla girmeden vurgulanması gerek kısımlar anlatılmalıdır. 1. BİTİRME ÖDEVİNDE ATIF YAPMA KURALLARI

  1. Metin İçinde Kaynak Gösterme

Bu yöntemde paragraf içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için paragraf ya da cümle bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. Bu yöntem yapıtlara göre farklılık gösterebilir. Aşağıda verilen bazı örnekleri inceleyiniz:

Tek yazarlı yapıt:

Metinde alıntı yapıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Örnek: (Erinç, 1972, s. 165).

Yazarın adı cümle içinde geçiyorsa aşağıdaki gibi yazılır:

Örnek: Erol Tümertekin (2011), coğrafyayı “ayrı ayrı yerlerdeki tüm fiziksel ve beşeri olguların etkileşimi ve yerler arasındaki bu karşılıklı etkilenmenin hangi kalıpları yarattığı ve mekânı nasıl örgütlediğinin incelenmesi'' olarak tanımlayarak coğrafyada mekânsal etkileşime vurgu yapmaktadır.

İki ya da daha fazla yazarlı yapıt:

İki yazarı olan yapıtlara gönderme yapılırken her iki yazarın soyadı verilir.

Örnek: (Tümertekin ve Özgüç, 2011, s. 190).

Yazarın aynı yıl yayımlanan yapıtları:

Aynı yazara ait iki ya da daha fazla yapıta gönderme yapılıyorsa yayın yılına alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir.

Örnek: (İzbırak, R., 1955a, s.20); (İzbırak, R., 1955b, s.10).

Kişisel görüşme:

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ama kaynakçada yer almamalıdır.

Örnek: (Oğuz Erol, kişisel görüşme, Aralık 2001).

  1. Çalışma Sonunda Kaynak Gösterme

Metin içinde yapılan göndermelerin ayrıca çalışma sonunda “Kaynakça” başlığı altında toplanması gerekir. Metin içinde yapılmayan göndermeler “Kaynakça” bölümüne yazılmaz. Kaynakça bölümünde eserin yazarı belliyse önce soyadı yazılır. Kaynaklar alfabetik düzende sıralanır.

Kaynakların durumuna göre kaynakça gösterme yöntemlerini inceleyelim:

Kitaplar:

Kaynaklar aşağıdaki sıra ile belirtilir.

Yazarın soyadı, ilk adının baş harfi ya da tam adı, yayın tarihi, başlıktaki her kelime büyük harfle başlamalı, yayın evi, yayın yeri şeklinde yazılır.

Tek yazarlı kitap:

Örnek: Tunçdilek N., (1985), Türkiye’de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı, İst. Ünv. Deniz. Bil. Ve Coğ. Enst. Bült. Yay., İstanbul.

Birden fazla yazarlı kitap:

Örnek*: Doğanay, H. ve Coşkun, O. (2012). Tarım Coğrafyası. Pegem-A Yay., Ankara.

Çeviri kitaplar:

Örnek*: Harvey, D. (2009). Sosyal Adalet ve Şehir (M. Moralı, Çev.) Metis Yay., İstanbul

Derlenmiş bir kitaptaki yazı:

Örnek*: İlbaş, H. (1999). Türkiye’de Kooperatifçilik ve Köy-Koop Deneyimi. 75 Yılda Köylerden Şehirlere (ss. 241-248). Tarih Vakfı Yay., İstanbul.

Ansiklopediler

Örnek*: Darkot, B., 1940-1942, "Adana", MEB İslam Ans. C:1, s. 127-129, İstanbul.

Makaleler

Dergilerde yer alan makalelerden alıntı yapıldığında diğer kaynak gösterme yöntemlerinden farklı olarak yayının adı, sayı bilgisi ön plana çıkar. Sayfa numarasından önce belirtilen yayın adı ve sayı bilgisi, aralarında virgül koyularak eğik yazıyla yazılır.

Örnek: İzbırak, Reşat (1944), “Yukarı Kızılırmak Bölgesinde Jeomorfoloji Araştırmaları”, DTCF Fakülte Der.. S:2, C:2, s: 217-234, Ankara.

 1. BİTİRME ÖDEVİNİN SAYFA YAPISI KURALLARI

Bir sayfadaki metin alanının üst, alt, sol ve sağ boşluklarının ölçüsü şu şekilde olmalıdır. (EK:1)

Soldan

3.5 cm

Sağdan

2.0 cm

Üstten

2.0 cm

Alttan

2.0 cm

Dipnotlar da, metin sınırları için belirlenen sınırlarda kalmalıdır.

  1. Yazı Tipi ve Boyutu:

Ödevin dış ve iç kapağında “Times New Roman” yazı tipi kullanılması zorunludur. Fotoğraf, Tablo, Şekil ve Harita altı açıklamalarda farklı bir yazı tipi tercih edilebilir.

Yazı boyutu olarak 12 pt. Kullanılmalıdır. Yazı rengi siyah olmalıdır. Tezin ana metninde yazı tipi ve boyutu tutarlılık göstermelidir. Dipnotlarda, çizim ve tablolardaki yazılar 11 punto olmalıdır. Metin, iki yana yaslanmış şekilde yazılmalıdır. Gerekli olduğu durumlarda koyu ya da italik düzen kullanılabilir. Metindeki tüm başlıklar koyu olmalıdır.

  1. Satır Aralıkları ve Satırbaşı:

Satırlar arasındaki boşluk metin içinde 1,5 satır olmalıdır.  1. Paragraflar:

Bütün metin iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Paragrafların başlarında soldan 1,25 cm girinti yapılmalıdır.  1. Numaralandırma:

Ödevin, kapak bölümleri ve dış kapaktan sonra konulan boş sayfa dışında tüm sayfalarına sıra ile bir numara verilmelidir. • Sayfa numaraları ortalanarak, sayfa üstüne verilmelidir.

 • Özet, önsöz veya teşekkür, içindekiler, tablo listesi, şekil listesi ve kısaltmalar sayfalarından oluşan tezin başlangıç kısmında roma rakamları (I, II, III, IV. V....) kullanılmalıdır.

 • Giriş bölümü, diğer bölümler, sonuç ve/veya tartışma, kaynaklar, ekler ve özgeçmiş sayfalarından oluşan metin kısmında ise normal rakamlar (1, 2, 3...) kullanılmalıdır.

 • Giriş bölümünün ilk sayfası numaralandırılmaz. Diğer sayfalarda 2’den başlayarak numaralandırma yapılır.

 • Ödev boyunca aynı numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arka yanında ayıraç, çizgi vb. karakterler kullanılmamalıdır.

 1. BİTİRME ÖDEVİNİN KISIMLARI

Ödevin kısımları, aşağıdaki sıraya uygun olarak düzenlenir:

 • Dış Kapak

 • İç Kapak Sayfası

 • Ödev Onay Sayfası

 • Özet

 • İçindekiler Sayfası

 • Tablolar, Şekiller, Fotoğraflar Listesi

 • Önsöz Sayfası

 • Metin Kısmı

 • Sonuç

 • Kaynakça

 • Ekler

 • Özgeçmiş (Fotoğraflı)

Ödev kısımlarının hazırlanmasında, aşağıdaki ilke ve kurallara uygunluk esas alınmalıdır:

  1. Dış Kapak:

EK 1’de bir dış kapak sayfası örneği verilmiştir.

  1. İç Kapak:

İç kapak sayfasının içeriği ve düzeni, tümüyle dış kapağın aynısıdır. Ancak iç kapaktaki bilgiler, karton yerine ödev yazımında kullanılan normal kâğıt üzerine yazılır. İç kapakta dış kapaktan farklı olarak, ödevi hazırlayanın adı ve soyadından sonra, danışmanın adı ve soyadı yazılır. EK 1’te bir iç kapak sayfası örneği verilmiştir.

  1. Ödev Onay Sayfası:

EK 2’te bir ödev onay sayfası örneği verilmiştir.

5.4. Önsöz ve Teşekkür:

(a) Önsöz, ödevin amacı, önemi, bilime katkısı, ele alınış nedenleri, kısaca kapsamı ile ödevin hazırlanmasında maddi ve manevi desteği olan kişi ve/veya kurum ve kuruluşlara teşekkür vb. açıklamaları içerir. Önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir.

(b) Önsözün en son satırından itibaren iki satır boşluk bırakılarak, metin bloğunun sağ tarafında bitecek şekilde ödev yazarının adı ve soyadı ve yılı yazılır.

Teşekkür kısmı tamamıyla yazarın isteğine bağlı olarak düzenlenir.

5.5. Özet:

(a) Özette, ödevin kapsamı en özlü ve yalın biçimde açıklanır. Özet sayfasında öncelikle ödevin amacına, yöntemine, tartışma alanına, elde edilen bulgulara ve sonuçlara ilişkin kısa bilgiler verilir. Yazar özeti hazırlarken kendi ifadelerini kullanmalı ve hiçbir şekilde alıntı ya da kaynak aktarımı yapmamalıdır.

(b) Özet, en fazla bir sayfadan oluşmalıdır.

5.6. İçindekiler Sayfası:

İçindekiler sayfasında, önsözden başlayarak ödevde yer alan tüm bölüm ve alt bölüm başlıkları, sayfa numaraları ile birlikte sırasıyla verilir. Burada yer verilen tüm bölüm başlıkları 11 punto normal ve büyük harf ile; alt bölüm başlıkları ise baş harfleri büyük 11 punto normal karakterle yazılır.

Ödevin metin kısmındaki bölüm başlıkları, bölüm numarası verilerek yazılır. Bölüm adı tek satıra sığmazsa, aynı hizadan bir satır aralığı (sıkışık) verilerek devam edilir. Her başlık kendinden bir üst derecedeki başlığa göre 0,5 cm içeriden yazılır.

Başlıklar yazılırken hiçbir kısaltma yapılmaz ve bilgiler tek sayfaya sığmadığı takdirde, diğer sayfada yazı alanı üst kenarından başlanarak devam edilir. EK 3’te bir içindekiler sayfası örneği verilmiştir.

5.7. Tablolar, Şekiller, Haritalar ve Fotoğraflar Listesi:

Ödev metninde tablo, şekil, fotoğraf ve harita vb. açıklayıcı veya belgeleyici unsurlar, bunlara ait listeler “Tablolar Listesi”, “Şekiller Listesi” vb. başlıkları, numaraları ve ödevde bulundukları sayfaların numarası ile birlikte, her biri ayrı bir başlık altında ve ayrı bir sayfada belirtilir. Eğer Tablolar ve şekiller başlıkları altındaki unsurların sayısı 3’ten az ise, bunlar “Tablolar ve Şekiller Listesi” ana başlığı altında tek bir sayfada toplanabilir. EK 4’de bir Tablolar ve Şekiller Listesi örneği verilmiştir.

5.8. Kaynakça

Bu bölümde ödevde kullanılan kitap, makale, vb. kaynaklar yer alır. Kaynakça dizininin yazarların soyadı sırasına göre düzenlenmesi ve gösterilen kaynakların künyelerinde kesinlikle kısaltmaya başvurulmaması, kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

5.9. Özgeçmiş

Ödevin en son bölümüne (kaynakçadan sonra) fotoğraflı özgeçmiş konulmalıdır.

5.10. Eklerin Gösterimi

Ekler bölümü, metin içinde sözü edilen, fakat metin sonunda yer alan ayrıntılı bilgilerdir. Bazı bilgilerin ekte yer almasının iki esas nedeni bulunmaktadır:

 • Genel bir okuyucu (uygulayıcı) ile bir araştırmacının araştırma ayrıntılarına olan ihtiyaçları ayrı ayrıdır. Araştırmacı, en küçük ayrıntıları merak ederken, uygulayıcı, işin yalnız pratik yönünü, sonucunu bilmek ister. Bazı bilgilerin eklerde verilmesiyle metin birçok okuyucu için “gereksiz” görülen bu tür ayrıntılardan arınmış olur.

 • Bazı belgelerin metin içinde verilmesinde fiziki güçlükler vardır. Raporda yer verilmek istenen birçok özgün ya da çok yer tutan belgenin metin içinde sunulması, bazı hazırlama ve yerleştirme güçlükleri yaratır. Bunların “ek”te verilmesi daha kolaydır.

 • Eklerin hazırlanmasında ve teze yerleştirilmesinde uyulması gerekli kurallar şunlardır:

Ekler bölümü, ödevin kaynakça sayfasından önce gelmelidir. Eklerin başladığını gösteren "Ekler" yazılı boş bir sayfadan sonra ekler sıralanır. EK kelimesi üste sola yanaşık ve koyu olarak ve tezin giriş bölümü hangi punto ile yazılmış ise öyle yazılır. Her ek ayrı ayrı sayfalarda oluşturulmalıdır.

Ekler kısmında ayrıntılı tablolar, anket örneği, mülakat örneği, ayrıntılı analiz sonuçları vs. verilebilir.

Ek 1. Dış ve İç Kapak Sayfası Örneği

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

………………… COĞRAFYA ANABİLİM DALI

(Times New Roman,14 punto, koyu)

(Konu İsmi; Times New Roman,16 punto, koyu)

………………………………..

(LİSANS TEZİ)

(Times New Roman, 12 punto, koyu)

DANIŞMAN HAZIRLAYAN

………………………………. ……………………

(Times New Roman, 12 punto, koyu)

ELAZIĞ (Times New Roman, 12 punto, koyu)

201…

Ek 2. Onay Sayfası Örneği

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

……………………….. COĞRAFYA ANABİLİM DALI

(Times New Roman,14 punto, koyu)

(Konu İsmi; Times New Roman,16 punto, koyu)

………………………………..

(LİSANS TEZİ)

(Times New Roman, 12 punto, koyu)

Bu tez …./06/201… tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Times New Roman, 12 punto, koyu)

DANIŞMAN Üye Üye Üye

(Times New Roman, 12 punto, koyu)

Ek 3. İçindekiler Sayfası Örneği (Times New Roman, 12 punto, Yalnızca Ana Başlıklar ve Bölüm Başlıkları Koyu)

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ …………………………………………………………………………………II

ÖZET...………………………………………………………………………………....III

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………IV

TABLOLAR LİSTESİ…………………………………………………………………xx

ŞEKİLLER LİSTESİ…………………………………………………………………...xx

HARİTALAR LİSTESİ ………………………………………………………………..xx

FOTOĞRAFLAR LİSTESİ..…………………………………………………………...xx

BİRİNCİ BÖLÜM

(GİRİŞ)

1.1. AAAA AAAA AAAA …………………………………………………………..x

1.1.1. Aaaa Aaaa Aaaa.…………………………………………………………x

1.1.1.1. Aaaa Aaaa Aaaa.…………………………………………………x

1.1.1.2. Aaaa Aaa Aaaa.…………………………………………………..x

1.2. AAAA AAAA AAAA…………………………………………………………...x

1.2.1. Aaaa Aaaa Aaaa……..…………………………………………...............x

1.2.1.1. Aaaa Aaaa Aaaa ……………………………………………x

1.3. AAAA AAAA AAAA…………………………………………………………...x

1.3.1. Aaaa Aaaa Aaa.…………………………………………………..............x

1.3.2. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

İKİNCİ BÖLÜM

(BÖLÜM BAŞLIĞI)

2.1. AAAA AAAA AAAA…………………………………………………………...x

2.1.1. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

2.1.2. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

2.2. AAAA AAAA AAAA…………………………………………………………. x

2.2.1. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

2.2.2. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

2.2.2.1. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………….............x

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(BÖLÜM BAŞLIĞI)

3.1 AAAA AAAA AAAA……………………………………………………………x

3.1.1. Aaaa Aaaa Aaaa………………………………………………….............x

3.2. AAAA AAAA AAAA…………………………………………………………...x

SONUÇ…………………………………………………………...…………………..120

KAYNAKÇA …………………………………………………………...……………130

EKLER……..…………………………………………………………...…………....135

ÖZGEÇMİŞ ………………………………………………………….......................145

Ek 4. TABLOLAR, ŞEKİLLER, HARİTALAR ve FOTOĞRAFLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 1. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xx

Tablo 2. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xx

Tablo 3. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xxŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xx

Şekil 2. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xx

Şekil 3. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………..................................xxHARİTALAR LİSTESİ

Harita 1. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………................................xx

Harita 2. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………................................xx

Harita 3. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….……………………………................................xxFOTOĞRAFLAR LİSTESİ

Fotoğraf 1. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….…………………………….............................xx

Fotoğraf 2. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….…………………………….............................xx

Fotoğraf 3. Aaaa Bbbbb Ccccc ……….…………………………….............................xx


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconAkım denir(m3/sn). Akarsuyun akımını; iklim(yağış, sıcaklık), eğim,...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır icon1- selçuklular, kendi soydaşları olan göçmen Oğuzlardan ziyade, Karluk,...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconEkli “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconS1)Ülkemizde dağların doğu-batı doğrultusunda uzanması kuzey-güney...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconRüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan lisans...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır icon1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın bölümlerinden değildir?

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır icon4. Dünyada Nükleer Enerji Kaynağı Olarak Toryuma Bakış Nasıldır

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconMaden arama projesi

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconAraştırma konusu ile ilgili birimlerin çerçevesi çizilebiliyorsa...

Araştırma sahasıyla ilgili fotoğraflar çekerken o yerleşmenin kurulmasında etkili olan fiziki(eğim, bakı, yamaç, dulda, rüzgar yönü, su kaynağı…) ve beşeri unsurları(ulaşım, sanayi, maden, turizm…) dikkate alarak çekilmeli ve bu durum yansıtılmalıdır iconTehlikeli olmasına rağmen Volkanik alanlarda yerleşmenin sebebi aşağıdakilerden...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com