Ders : sosyal biLGİler


c.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
DERS : SOSYAL BİLGİLER

SINIF : 7

YAKLAŞIK SÜRE : 40’+40’

ÖĞRENME ALANI : BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÜNİTE : ZAMAN İÇİNDE BİLİM

TEMEL BECERİLER : İletişim ve empati, araştırma, karar verme, Türkçe’yi doğru, güzel ve etkili kullanma, zaman ve kronolojiyi algılama, değişim ve sürekliliği algılama.

KAZANIMLAR : İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını açıklar.
Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupa’da başlayan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini tartışır.

MATERYALLER :

KAYNAK : www.biltek.tubitak.gov.tr/biliminsanlari, Türk ve Dünya Meşhurları Ans. 1. Aşağıdaki bilgi notunda ele alındığı şekilde bilim mirasının oluşum süreci, coğrafi keşifler ve sonrasındaki gelişmeler hakkında kısa bilgi vererek sonuçları tahtaya özetleyin

Öğretmen Bilgi Notu

Bilim, dünya ve dünyanın işleyişi hakkında bilgi toplama ve bunlarla ilgili sorulara yanıt verme süreci; bilim insanı da bilgi toplayan, soru soran, gözlem ve deneylerle sorularına cevaplar arayan insandır. Bu tür sorulara cevap verme sürecinin başlangıcı, insanların yaşamlarını sürdürme ihtiyacının ortaya çıkardığı bilgi arayışına kadar dayanır.

Her ülkenin, uygarlığın ya da ulusun tarihinde inişler çıkışlar, zaferler yenilgiler vardır. Tarih bugün ileri olanın hep ileride ya da bugün geri olanın hep geride olduğu bir toplumsal akış örneği vermiyor.

Dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci yüzyıllar Türk-İslam dünyasında bilimin yükselme devirleriydi. Bu bilim insanları Endülüs'te, Buhara'da, Türkistan’da, Bağdat ve Ürgenç'te, nerede olursa olsunlar her hükümdar, ünlü bilgin ve şairleri sarayına çekmeye çalışırdı.

Bilim tarihinde kullanılan bir sınıflamada Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint, Yunan, Türk, İslam Avrupa bilimi tabirleri yer alır. Bunlar arasında gelenek farkları vardır; hakim olan paradigmalar, yorumlar farklı. Mesela Türk-İslam bilimi kendinden önce gelen Yunan, Hint bilim geleneklerini devraldı, özümsedi, yeni sentezlere, evrensel buluşlara ulaştı. Küresel trigonometri, cebir, astronomiyi geliştirdi. Bu birikim Latince ve İbranice'ye çevirilip Avrupa'ya taşındı, bilim mirası önemli ölçüde zenginleşti.

15. yüzyılda Coğrafi keşifler, Rönesans ile başlayan yaklaşık 200 yıllık keşif süreci Reform ile hız kazanmış, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı ile Avrupa'da oluşan sentezle bilimsel alandaki yükseliş kendini göstermiştir. Bütün bu gelişmeler, insan düşüncesinde, deneyiminde ve deney araçlarında görülen topyekün bir yenilenme sürecidir.

 1. Aşağıda verilen tablo, bilimin bir süreç içinde geliştiği, her gelişmenin bu sürecin bir halkası olduğu görüşünü içermektedir.

 2. Etkinliğimizde bilim insanlarının ve bilim mirasına katkıda bulunanların yaşadığı dönemleri gösteren eş zamanlı tarih şeridi bulunmaktadır.

 3. Size örnek olması açısından, tabloya dayalı olarak birkaç soru sorulmuştur. Siz bu soruları artırabilir, geliştirebilirsiniz.


SORULAR

 1. Bilim insanı kimdir? Belirgin özellikleri nelerdir?

 2. Tabloya göre, 800 ile 900 arasında kaç tane bilim insanı yetişmiştir?

 3. Tablodan yararlanarak aynı dönemlerde yaşamış 3 bilim adamının ismini söyleyiniz.

 4. Ali Kuşçu ile aynı dönemlerden yaşamış üç tane bilim adamı söyleyiniz.

 5. Tabloya göre Türk- İslam dünyasında hangi yıllar arasında en fazla bilim adamı yaşamıştır?

 6. Piri Reisten önce yaşamış bir Türk denizcisinin ismini söyleyiniz.

 7. Tablonun 1800 ile 1900lü yıllara ait sütunlarını inceleyin. Bu bölümdeki yoğunlaşmanın nedenleri neler olabilir?

 8. Gutenberg ile Sait Efendi arasında kaç yıl vardır? Bu kişilerin mesleklerini göz önüne getirerek, aradaki farkın neyi ifade ettiğini tahmin ediniz.

 9. Tablodaki isimler arasında, bilinen ilk dünya haritasını kimin çizmiş olabileceğini tahmin ediniz.

 10. Dönemin şartları açısından pek çok olumsuzlukla karşılaşmalarına rağmen tablodaki isimler arasında -az da olsa- bilim dünyasında boy gösteren kadınlar var. Bunları bulup hangi konularda çalıştıklarını araştırınız. Bilim insanları arasında kadınların isimlerinin neden az olduğunu tartışınız.

 11. Ülkemizi 1300’lü yıllarda gezmiş bir seyyahın ismini bulunuz. Bu seyyahın Türkiye ile ilgili bir anısını sınıfta paylaşınız.

 12. Tabloda bulunan bilim insanlarından bir tanesini seçiniz. Seçtiğiniz bilim insanının hayatı ve çalışmalarını ve yaşadığı dönem ve ülkeyi araştırınız. Seçtiğiniz kişiyi kartlara yazarak, kişiyi sınıftaki arkadaşlarınıza tanıtınız.

Bilim İnsanları ve Kâşifler Eşzamanlı Tarih Şeridi

Milattan Önce 0

M.S. 800

900

1000

1100

1200

1300

500

400

300

200

100HarezmiEl-Kindi

Ahmet FerganiEl-Battani
Er-Razi

Mes'ûdi


Ebu'l VefaEl-Biruni
İbnu-l HeysemÖmer Hayyam
Gazaliİdrisi
İbn-i Tufeyl

İbn-i RüşdCezeriMevlana
Nasreddin Hoca

Nasreddin Tusi


İbn-i Batuta
İbni Haldun

Sokrates
Aristo

Platon
Öklit
Arşimet
Batlamyus
Cabir bin HayyanFarabi

İbn-i Sina

Yusuf Has Hacip
Kaşgarlı Mahmut

Nizamülmülk
Hazini


 1. Tales

  EzopDemokritos
Hippokrates


Seneca

Marko Polo

Dante1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000


Kadızade Rumi

Şerafeddin SabuncuzadeAkşemseddin


Oruç Reis
Seydi Ali Reis
Turgut Reis
Piri Reis


Hezarfen Ahmet Çe.

İbrahim Müteferrika
Sait Efendi

Hoca İshak EfendiVidinli Hüseyin Tevfik

Gevrekzade Hasan E.Ziya Gökalp


Mazhar Osman

Fuat KöprülüFeza Gürsey

Gıyaseddin CemşidUluğ Bey

Mürsiyeli İbrahimAli Kuşçu

Mimar Sinan

Takiyyüddin
Mirim Çelebi

Evliya Çelebi

Kâtip Çelebi

İbrahim Hakkı

Gelenbevi İsmail Ef.
Telgrafçı Mustafa E.

Hoca Tahsin E.

Kimyacı Ferit

Salih Zeki

Adnan AdıvarHulusi Behçet
Fahrettin Kerim Gökalp

Kristof Kolomb

Vasko dö Gama

Ameriko Vespuçi
Tycho Brahe
Johannes Kepler
Galileo
Rene Descartes
Robert Boyle
Blaise PascalSpinoza

John DaltonMichael Faraday
Charles DarwinWilbur-Orville Wright
Marie Curie
Albert Einstein


Gülbende
Johan Gutenberg
Leonardo da Vinci


MacellanKopernik
Giordano Bruno


Rene Descartes
Evangelista ToricelliIsaac Newton
Giuseppe Volta


J.Gregor Mendel

Louis Pasteur
Alfred Nobel


Alexander Fleming

Marconi
Caroline Herschel
Michael FaradaySamuel MorseAlexander Graham Bell
Wilhelm Röntgen
Roald Amundsen

Thomas Edison
Marie Curie


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders : sosyal biLGİler iconDers : sosyal biLGİler yillik ders plani

Ders : sosyal biLGİler iconDers : sosyal biLGİler

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal biLGİler sinif ders notu

Ders : sosyal biLGİler iconDers: sosyal biLGİler üNİTE: geçMİŞİMİ ÖĞreniyorum

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal Bilgiler Sınıf Ders Kitabı Ünite: 7 elektronik yüzyil

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal biLGİler dersi zaman iÇİnde biLİM ÜNİtesi ders notlari

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal biLGİler öĞretmenliĞİ ÖRGÜN ÖĞretiM I.Şube 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞretim...

Ders : sosyal biLGİler iconBİLGİ toplumunda biLİM, sosyal biLİM VE sosyal biLGİler öĞretiMİ

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal biLGİler öĞreniyorum

Ders : sosyal biLGİler iconSosyal biLGİler 6 ve üNİTE


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com