Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK


sayfa1/9
c.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK

İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Canı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜLBaşbakanımız Recep Tayip ERDOĞANMilli Eğitim Bakanımız Nimet ÇUBUKÇUValimiz Enver SALİHOĞLU
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ferda YILDIRIM
Okul Müdürümüz Ömer PİR


 

SAYFA NO


İÇİNDEKİLER

10


SUNUŞ

11


GİRİŞ

11


OKULUN KİMLİK TABLOSU

12


BİRİNCİ BÖLÜM

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ


13-16

1.Yasal Çerçeve

13

2.Stratejik Planlama Çalışmaları

14-16


İKİNCİ BÖLÜM

MEVCUT DURUM ANALİZİ

 

17-44

1.Tarihsel Süreç

17

2.Yasal Yükümlülükler

17

3.Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler

18

4.Paydaş Analizi

19

5.Kurum İçi Analiz

22-41

5.a-Örgütsel Yapı

22

5.b-İnsan Kaynakları

24

5.c-Teknolojik Düzey

38

5.d-Mali Kaynaklar

40

5.e-Veriler

41

6.Çevre Analizi

41

7.GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi

42


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELECEĞE YÖNELİM


44-61

1.Misyon, Vizyon, Değerler

44

2. Stratejik Temalar (Temalarla İlgili) Stratejik Amaç veya Amaçlar, Stratejik Hedef veya Hedefler, Faaliyetler veya Projeler, Performans Göstergeleri

46

3.İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

53SUNUŞ

Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi’nin temel amacı; öğrencileri, Türk Milli Eğitiminin Genel ve Özel Amaçları doğrultusunda yetiştirmektir.

Bunun yanında özel amaçları şunlardır:

a) Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak.

b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek.

c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak.

d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek.

e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamak.

 

Ömer PİR

                                                                                                Okul Müdürü

GİRİŞ

Okul Müdürlüğü tarafından 22.09.2010 tarihinde oluşturulan “Stratejik Planlama Kurulu” 24.09.2010 tarihinde ilk toplantısını yaparak Kasım 2010 / Kasım 2015 zaman dilimini kapsayan stratejik planın oluşturulması sürecini başlatmıştır.

Kurul, teknik çalışmaları yapmak üzere Müdür Başyardımcısı Haydar TOMAKİN başkanlığında “Stratejik Planlama Grubu” oluşturmuştur. Stratejik Planlama Grubu sırasıyla aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirmiştir:

a)Okulun mevcut durumunun belirlenmesi

b)Okulun değerleri, vizyonu ve misyonu belirlenmiş ve tanımlanmıştır.

c)Okulun uygulanabilir stratejik hedefleri belirlenmiştir.

d)Stratejik planın uygulanmasında uyulacak kurallar ve çalışma usulleri belirlenmiştir.

e)Stratejik planın; okulda görevli tüm çalışanlara ulaştırılması ve benimsetilmesi ile ilgili olarak yapılacak etkinlikler belirlenmiştir.

f)Stratejik Plan ile ilgili tüm mevzuat ve taraflar değerlendirilmiş, işbirliğinin gereği vurgulanmıştır.

g)Planın; tüm gelişmelere uygun olarak güncellenmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

h)Sık sık performans değerlendirilmesinin yapılması kararlaştırılmıştır.

ı)Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümü uzmanlarıyla sıkı işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Adına Haydar TOMAKİN

Müdür Başyardımcısı


OKULUN KİMLİK TABLOSUOkulun Adı


Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi


Okulun Türü


Ortaöğretim Kurumu – Lise – Fen Lisesi


Okulun Kodu


959637


Okulun Statüsü


Kamu                    Okulda Çalışan Personel

Sayısı

Yönetici:4

Kadrolu Öğretmen:  12

Hizmetli (Kamu:2 / Hizmet Alımı:5)

Memur:0


Öğrenci Sayısı


200


Öğretim Şekli


Normal           


Okulun Hizmete Giriş Tarihi


2004


KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİOkulun Telefon ve Faks No


Tel / Faks:456 233


Okulun Web Adresi


www.gumushanefenlisesi.k12.trOkulun Mail Adresi

959637@meb.gov.trOkulun Adresi


Bağlarbaşı Mahallesi Bahçelidibi Mevkii No:42 29000 Merkez/GÜMÜŞHANEOkul Müdürü


Ömer PİR    GSM Tel: 505 501 36 32

 
Okulun Müdür Yardımcıları


Müdür Başyardımcısı Haydar TOMAKİN

(Tel: 0 533 776 86 26)

Müdür Yardımcısı Bülent AĞAÇ

(Tel: 505 296 83 59)

Müdür Yardımcısı Ramazan TALİ (Tel:505 737 21 88 )


 
BİRİNCİ BÖLÜM: STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1.Yasal Çerçeve
Sıra No


Yasal Kaynaklar


1


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9.madde


2

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


3


DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu


4


2007–2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planı


5


2007–2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program


6


2007–2013 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu


7


Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat


8


Milli Eğitim Strateji Belgesi


9

Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar


10


Milli Eğitim Şura Kararları


11


TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları


12


Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler


13


Bakanlık Stratejik Plan Taslağı


14


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı


15

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2010/14 ve 2010 / 33 sayılı genelgeleri, diğer kaynaklar

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconMustafa Kemal Atatürk’ün yukarıda verilen milli bir ekonomi kurulması...

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK icon“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır bu satıh bütün vatandır.”...

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconSaat üNİTE: 1881’den 1919’a mustafa kemal kazanım Sayısı: 4 Ders Saati: 6 Oranı:% 7

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconDr. Ali ÖZTÜrk fatma akkaya haluk tokgöz namık Kemal SÖnmez sempozyum...

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconTürk’ün büyük önderi M. Kemal Atatürk yukarıdaki sözünü aşağıdaki...

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconTc mustafa korkmaz and. LİSesi

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconKonu1: Mustafa’nın Çocukluğu ve Eğitimi

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconMustafa Necib Alâyeli Anadolu Lisesi Müdürlüğü

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconHazırlayan; Bekir Peker, Mustafa Karabal ve Musa karakaya

Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK iconKemal hasoğlu iLKÖĞretim okulu 5/a sinifi tüRKÇe dersi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com