12 Ders Saati


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜYÜK AĞACI İLKÖĞRETİM OKULU 4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE

12 Ders Saati

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM Doğrudan Verilecek Beceri: Kanıtı tanıma ve kullanma

1. ÜNİTE: KENDİMİ TANIYORUM Doğrudan Verilecek Değer: Duygu ve düşüncelere saygı ve hoşgörü

AY-HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

[!] UYARILAR

[!] ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EYLÜL 3. 4. Hafta -EKİM 1-2. Hafta (19 Eylül -14 Ekim 2011)

2

1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

Rehberlik servisi ile bireysel farklılıkları tanıma, duygu ve düşünceleri ifade etme konularında iş birliği yapılmalıdır.
4. Kazanım

"Gazete Kupürlerinden Yararlanma" ile ilişkilendirilecektir.

Belli bir konuya ilişkin gazete kupürlerinden yararlanılarak öğrencilerin konuyla ilgili görüşleri alınıp tartışmaları sağlanabilir.
6. Kazanım İçin

Resmî kurum ve kuruluşlar tarafından verilen kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, okul kimliği, spor kulübü kimliği, kütüphane kimliği vb.) ele alınacaktır.


5. Atatürk'ün kişilik özellikleri
Açıklama: Atatürk'ün iyi bir yönetici ve çok yönlü bir önder oluşu, öğreticilik yönü, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü, Kurtuluş Savaşı'nda Türk milletini aynı amaç etrafında birleştirdiği açıklanır. Atatürk'ün Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan bir Türk büyüğü olduğu vurgulanarak onun vatan, millet ve insan sevgisi ile ilgili örnek olaylar anlatılır.


Türkçe dersi "Konuşma" öğrenme alanı; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme:
20. Bir fikre katılıp katılmadığını nedenleriyle ortaya koyar.
Türkçe dersi "Yazma" öğrenme alanı; Kendini Yazılı Olarak ifade Etme:
7. Olayları, oluş sırasına göre yazar.
Matematik dersi "Zamanı Ölçme" alt öğrenme alanı:
3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.


Özel Eğitim Kazanımları

1. Kişilerin yetenek, beceri ve güçlerinin
değişik olabileceğinin farkına varır.

2. Farklılıklara karşı anlayış ve saygı
gösterir.

6. Kendini ifade edebilme becerisi geliştirir.

8. Başkalarının duygularının farkında olur.
Girişimcilik Kazanımları

1. Kişiler arasındaki farklılıkları tanır.
Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları

2. insanların tek ve kendine özgü olduğunu
fark eder.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları

1. Kendinin ve diğer insanların fiziksel, zihinsel ve duygusal özelliklerini tanır.

4. insanların fikirlerine, ilgilerine ve duygularına saygı gösterir.
12. Farklı durumlarda farklı duygu ve
düşünceler yaşayabileceğinin farkında olur.
Sağlık Kültürü Kazanımları

10. Başkalarının duygularına duyarlı olur.

11. Bireysel farklılıklara saygı duyar.Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formu, açık uçlu sorular kullanılarak değerlendirme yapılabilir.


3

2. Duyguları ve düşünceleri
arasındaki ilişkiyi fark eder.
3. Farklı durumlara ait duygu
ve düşüncelerini ifade eder.

2

4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.

2

5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.

3

6. Sahip olduğu resmî kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

SÜRE

14 ders saati

ÖĞRENME ALANI: KÜLTÜR VE MİRAS Doğrudan Verilecek Beceri: Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma

2. ÜNİTE: GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM Doğrudan Verilecek Değer: Türk büyüklerine saygı, aile birliğine önem verme ve vatanseverlik

AY

SAAT

KAZANIMLAR

[1] UYARILAR

[!] ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR

DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI İLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

17 Ekim – 18 Kasım 2011

3

1. Sözlü tarih yöntemi kullanar­ak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.

1,2 ve 3 Kazanımlar

Müze ile Eğitimle ilişkilendirilecektir. Etnografik eserlerin sergilendiği müzelerde, ailede günlük hayatı yansıtan nesneler (kap, kaçak, giyim kuşam, ev malzemeleri gibi) ile nesne çalışma yapılabilir.

5 ve 6. Kazanımlar

Müze ile Eğitimle ilişkilendirilecektir. Kurtuluş Savaşı Müzesi, Anıtkabir Müzesi, Askeri Müzeler, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı boyunca gezdiği illerdeki Atatürk Müzeleri ve Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı mekânlar (Dumlupınar, Duatepe vb.) da incelemeler yapılabilir.

2 ve 4. Kazanımlar İçin

Çevredeki somut nesnelerden hareket edilir

4. Kazanım İçin

Yakın çevre ve Türkiye'nin betimlenmesi, kullanılan görsel materyallerin içeriği ve sözlü tarih çalışmaları ile sınırlandırılacaktır.

5 ve 6. Kazanımlar

"Gazete Kupürlerinden Yararlanma" ile ilişki­lendirilecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, mahalli kurtuluş günleri gibi belirli gün ve haftalarda ulusal ve yerel gazetelerden resim ve yazı kupürleri toplanarak yaşanmış olan dönemi tanıtıcı bir sunu hazırlanabilir.

Belirli gün ve haftalarda Atatürk'le ilgili resim ve yazı kupürlerinden yararlanarak Millî Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilânında Atatürk'ün rolünü anlatan bir sunu hazırlanabilir.

6. Kazanım İçin

Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan Cumhuriyetin ilanı dâhil olmak üzere geçen süreç Atatürk'ün liderlik rolü çerçevesinde ele alınacaktır.

3. Atatürk'ün millî kültüre verdiği önem
Açıklama: Atatürk'ün millî kültürün
korunması ve geliştirilmesine önem
verdiği belirtilerek bu konuda hangi
çalışmaları yaptığı açıklanır. Atatürk'ün millî kültürümüzü geliştirmeye yönelik direktiflerinden örnekler verilir.
Atatürk'ün bu görüş ve uygulamalarının
millî kültürümüzü çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çıkarmayı hedef
gösterdiği vurgulanır.
6. Türk kadınının toplumdaki yeri
Açıklama: Türk kadınının Kurtuluş
Savaşı'ndaki yeri örnekler verilerek
açıklanır.
1. Dayanışmanın toplum hayatındaki Önemi

Açıklama: Toplumda dayanışmanın

önemi açıklanarak dayanışmada iş bölümü yapmanın neden gerekli olduğu örneklerle açıklanır.

Millî Mücadele'de yaşanan birlik ve

Beraberliğin temelinde dayanışmanın

Bulunduğu vurgulanır. Atatürk’ün millî

Birlik ve beraberliğe verdiği önemle ilgili

Söz ve uygulamalarından örnekler verilir.
4. Atatürk'ün hayatıyla ilgili olaylar ve
olgular

Açıklama: Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'nda kazandığı başarı, Çanakkale Zaferi'nin kazanılmasında oynadığı rol, Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı başarılar ve onun Türk milletini nasıl aynı amaç etrafında birleştirdiği vurgulanarak TBMM'nin açılışının ve Cumhuriyetin ilan edilmesinin Atatürk'ün önderliğinde yapıldığı belirtilir.

Türkçe dersi
"Konuşma" öğrenme alanı; Kendini Sözlü Olarak ifade Etme:

11. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.


"Yazma" öğrenme alanı; Tür,
Yöntem ve Tekniklere Uygun
Yazma:

4. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar.

12. Vurgulamak istediği kelime ya da cümleleri farklı yazar.
"Görsel Okuma" öğrenme alanı:

6. Karikatürde verilen mesajı algılar.

"Konuşma" öğrenme alanı, Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma:

7. Konuşmalarında betimlemeler yapar.
"Dinleme" öğrenme alanı, Dinlediğini Anlama:

2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.

Kariyer Bilinci Geliştirme Kazanımları
18. Liderlerin gruplar ve
toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.
19. Liderlik becerilerine örnek verir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları
7. Lider ve grup üyeleri
arasındaki etkileşimi açıklar.

Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme, sözlü tarih değerlendirme formu, açık uçlu sorular, proje, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı testler kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

3

2. Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan öğeleri fark eder.
4. Kültür öğelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındı­ğına ilişkin yakın çevresin­den kanıtlar gösterir.

3

3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.

5

5. Yaşanmış olaylardan ve
görsel materyallerden yola
çıkarak, Millî Mücadele
sürecinde yakın çevresini ve
Türkiye'yi betimler.
6. Millî Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin
ilanında Atatürk'ün rolünü
fark eder.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers Saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers Saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers saati

12 Ders Saati iconDers Saati


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com