10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari


c.ogren-sen.com > Doğru > Ders
10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM ORTAK YAZILI SORULARI

Adı/Soyadı: w

Sınıf/No:

1-

Doğum oranının en yüksek olduğu kıta Afrika'dır. Daha sonra Güneybatı Asya ve Güney Amerika gelir.

Aşağıdakilerden hangisi ile doğum oranının fazlalığı arasında direkt bir etkileşim kurulabilir?

A) Tarım alanlarının fazlalığı

B) Gelişme düzeyi ve sanayileşme oranı

C) Tarımsal çeşitlilik

D) Hayvancılık faaliyetleri

E) Tarım alanlarının genişliği

2- Aşağıda verilmiş olan kayaçların hangisinde karstik şekiller oluşmaktadır?

A-Kalker B- Mermer C- Granit D- Bazalt E-Andezit
3-Aşağıda verilen iklim grafiğine sahip olan yerlerde görülebilecek en yaygın bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?A) Ekvatoral yağmur ormanları

B) Muson ormanları

C) Orta kuşağın karışık ormanları

D) Tayga ormanları

E) Savanlar
4-Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir ?

A) Nüfusun cinsiyete göre dengesizleşmesi

B)Atıl kalan yatırımlar

C)Kişi başına düşen gelirin artması

D)Yaşlı Nüfusun artması ve iş gücünün azalması

E)Tarım alanlarının boş kalması
5-

Yukarıdaki grafikte Türkiye'nin 1935-1990 yılları arasındaki nüfus artış hızı belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi grafiğe göre yanlıştır?

A) Artış hızının en az olduğu dönem 1940-1945 arasıdır.

B) 1935’ten 1990 yılına kadar nüfus devamlı artmıştır.

C) 1950'den sonra nüfus artış hızı devamlı artmıştır.

D) Artış hızının en fazla olduğu dönem 1960'dır.

E) 1940 ile 1945 yılları arasında nüfus artış hızında çok önemli bir azalma olmuştur.
6-1-Eğitim 2-Mübadele 3-İş imkanı 4-Sağlık

Yukarıdakilerin hangileri göçün sosyal nedenleri arasında yer almaz?
a)1-2 B)1-3 C)2-3 D)2-4 E)3-4

12-A.85kişi/km² B.60kişi/km² C.130 kişi/km²

Tarımsal nüfus yoğunlukları verilen A,B ve C kentlerinin tarım alanları birbirine yakındır.

Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Toplam nüfusu en az olan ülke B dir.

B) Alanı en fazla olan ülke A dır.

C) Tarımla uğraşan nüfusu en fazla olan ülke C dir.

D) A nın yüzey şekilleri daha engebelidir.

E) En gelişmiş ülke C dir.
13-Geçmişte nüfus sayımları daha çok hangi amaçlarla yapılmıştır?

A-Okuma-yazma oranını tespit etmek

B-Kent ve kır nüfusunu tespit etmek

C-Nüfus hareketlerini tespit etmek

D-Asker sayısını ve vergi yükümlülerini tespit etmek

E-Nüfusun mesleklere göre dağılımını tespit etmek
14-Türkiyenin yerşekilleri ve oluşumları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kırık dağlar kıyıya dik uzanır

B)Karadenizde boyuna kıyılar görülür

C)Ege kıyıları horst ve graben yapılarından oluşmuştur

D)Yükselti batıdan doğuya doğru artar

E)Çarşanba ve Bafra ovaları en büyük delta ovalarımızdır.
15-

1-Maki-Terra-rossa toprakları

2-Çayır-Çernezyom toprakları

3-Ekvatoral orman- Tundra toprakları

4-Kaktüs-Çöl toprakları

5-İğne yapraklı ormanlar (tayga)-Podzol topraklar
Yukarıdaki bitki örtüsü-toprak eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A)4-5 B)Yalnız 3 C)2-3 D-Yalnız 1 E-1-3-5
16--. Aşağıda verilmiş olan kayaç türü ve oluşum mekanizması eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

1- Elmas - Metamorfik

2- Taş kömürü - Organik tortul A)4-5 B)4-3 C)2-5 3- Granit - Püskürük

4- Gnays - Kırıntılı tortul

5- Kalker – Püskürük D)1-4 E) 3-5
17-Aşağıda verilmiş nüfus piramitlerinden hangisi, nüfus artışının, hızlı bir düşüşten sonra tekrar artmaya başladığı bir ülkeye ait olabilir?18- Aşağıda ki akarsulardan hangilerinin tamamı Asya kıtasında yer alır?

A)Ganj-Nil-Dicle-İndus

B)Gökırmak-Nil-Obi-Kongo

C)İndus-Ganj-Gökırmak-Yenisey

D)Obi-Ganj-Fırat-Nil

E)Yenisey-Missipi-İndus-obi


7- Aşağıdakilerden hangisi doğal set gölü oluşturmaz?

A) Heyelan B) Rüzgar C)Buzul

D)Alüvyon E) Volkanizma

8-


9-Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Asya kıtasının iç kesimlerinde görülür.

B) Sıcaklık farkları fazladır.

C) Doğal bitki örtüsü kızılçam ve makilerdir.

D) Toprakta humus miktarı azdır.

E) Toprak oluşumunda fiziksel çözülme ön planda dır.
10-
Yukarıdaki grafikte bir ülkenin kırsal ve kentsel alanlardaki doğurganlık oranı ile nüfus artış hızı görülmektedir.

Buna göre , bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?

A) ekonomik gelişmede bölgeler arasında dengesizlik vardır.

B) Nüfus artış hızı yüksektir.

C) Kırdan kente göç fazladır.

D) Sanayisi gelişmekte olan bir ülkedir.

E) Aritmetik nüfus yoğunluğu fazladır.

11-Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu orojenez ile açıklanamaz?
A-Gediz Grabeni B-Ağrı Dağı C-Toros Dağları
D)-Aydın Dağları E)Menteşe Dağları


19-Aşağıdakilerden hangisi tarihteki önemli göçler arasında yer almaz ?

A)Kavimler Göçü B)Orta Asya göçleri

C)Afrika’dan Amerikaya göçler D)Avrupadan Amerikaya göçler

E)Avustralya’dan Amerikaya göçler
20-Aşağıdaki dağlardan hangilerinin tamamı iç anadolu bölgesindedir ?
A)Melendiz-Erciyes-Karacadağ-Süphan-Hasan Dağı
B)Küçük Ağrı-Süphan-Hasan-Karacadağ-Karadağ


C)Karacadağ-Nemrut-Erciyes-Hasan-Karadağ

D)Erciyes-Melendiz-Hasan Dağı-Karadağ-Karacadağ

E)Tendürek-Erciyes-Karadağ-Karacadağ-Hasan Dağı


21-“Sanayi devrimi Dünya nüfusu açısından çok önemli değişmelere sebep olmuştur”

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda belirtilen değişikliklere örnek olarak gösterilemez?

A-Şehirleşme hareketinin hız kazanması

B-Dünya nüfusun çok hızlı artmaya başlaması

C-Tarımsal alanlarda insan gücüne olan ihtiyacın azalması ve neticesinde ortaya çıkan göçler

D-Sağlık şartlarının iyileşmesine bağlı olarak ölüm oranlarının azalması

E-İnsanların yerleşik hayata geçmeye başlamaları

nem ve sıcaklığın fazla olduğu yerde kimyasal ayrışma fazladır.


IV

V

II

III

I


22-

Buna göre yukarıda verilmiş olan harita üzerindeki yerlerde, fiziksel ve kimyasal ayrışmanın fazla olduğu yerler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Fiziksel Çözülme Kimyasal Çözülme

A- I-II-V IV-III

B- I-II-III IV-V

C- I-II-IV III-V

D- III-IV I-II-V

E- IV-V I-II-III
23-Aşağıdakilerden mesleklerden hangilerinin tamamı 3.ekonomik faaliyetler içinde yer alır?

A)Hemşire-Madenci-Gişe memuru

B)Ormancı-Öğretmen-Balıkçı

C)Ormancı-Şoför-Mühendis

D)Gardiyan-Balıkçı-Pazarlamacı

E)Şför-Marangoz-Hemşire
24- Hizmet:%65 Sanayi:%32 Tarım:%3

Yukarıda bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin kollara dağılımının oranları verilmiştir.

Buna göre bu oranlara bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A-Gelişmiş bir ülkedir

B-Hizmet ve sanayi sektörünün toplamı % 97’dir

C- Sağlık koşulları iyidir

D-Doğum ve ölüm oranları yüksektir

E-Tarımsal nüfus azdır
25-Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelere ait özellikler arasında gösterilemez?

A-İhraç mallarının çoğunu tarım ürünleri oluşturur

B-Nüfus artış hızı düşüktür

C-Ortalama ömür uzundur

D-Üretilen ürünlerin değeri yüksektir

E-Kişi başına düşen milli gelir fazladır
CEVAPLAR 1-B 2-A 3-E 4-C 5-B 6-C 7-B 8-B 9-C 10-E

11-B 13-D 14-E 15-B 16-A 17- 18-C 19-E 20-D

21-E 22-C 23-E 24-D 25-Asosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari icon10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconLİsesi 10. Siniflar tarih dersi DÖnem yazili yoklama(ortak)sinavi sorulari

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconHorasan anadolu lisesi 10. Siniflar coğrafya dönem yazili ortak sinav sorulari

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconHorasan anadolu lisesi siniflar coğrafya dönem yazili ortak sinav sorulari (A)

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconHorasan anadolu lisesi siniflar coğrafya dönem yazili ortak sinav sorulari (B)

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconAnadolu lisesi coğrafya dersi DÖnem yazili ortak sinav sorulari

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari icon11. siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinav sorulari

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari iconMarmara LI sesi 2014 / 2015 EĞ t- öĞ R. Yili 10. Siniflar coğrafya...

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari icon2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı lisesi 10. Sınıflar Coğrafya Dersi Dönem Yazılı Soruları

10. siniflar coğrafya dersi DÖnem ortak yazili sorulari icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı lisesi 10. Sınıflar Coğrafya Dersi Dönem Yazılı Soruları


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com