ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari


c.ogren-sen.com > Doğru > Ders
ÜRGÜP ÇOK PROGRAMLI LİSE 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 11.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1) Ekonomik etkinlikler üretim, dağıtım ve …………… olmak üzere üç gruba ayrılır.
2) Hammadde çeşidi ve miktarının büyük ölçüde artması …………… …………… ile birlikte olmuştur.
3) İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek için yaptıkları etkinliklerin bütününe …………… denir.
4) Bir sahada sanayi tesisi kurulabilmesi için gerekli olan en önemli unsur ……………’dir.
5) Portakalın meyve suyuna dönüştürülmesi …………… faaliyetlerden sanayi içerinde değerlendirilir.
6) Bir şehrin gelişiminde etki alanı yani …………… önemli bir olgudur.
7) Oxford, …………… faaliyetlerine bağlı olarak gelişme göstermiştir.
8) Bitki ve hayvan topluluklarının bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına …………… denir.
9) Su döngüsü, buharlaşma, yoğunlaşma, …………… gibi aşamalardan oluşur.
10) Atmosferdeki …………… , sera etkisi adı verilen bir yolla güneş ısısını tutarak yeryüzünün ısınmasında önemli bir rol oynar.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

{ } 11) İklim, yer şekilleri, su kaynakları ve bitki örtüsü gibi faktörler; üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerdir.
{ } 12) İklimin sanayi faaliyetleri üzerindeki etkisi tarımsal faaliyetlerde olduğu kadar güçlüdür.
{ } 13) Suyun bulunabilirliği tarım dışında sanayi faaliyetleri içinde önemli bir hâl almıştır.
{ } 14) Doğalgaz, su, dalga gibi enerji kaynakları tükenmeyen doğal kaynaklardır.
{ } 15) Temel ihtiyaçlar her bölgede benzer özellikler gösterir.
{ } 16) İnsanların gelir düzeyleri arttıkça temel ihtiyaçları değişmekte ve artmaktadır.
{ } 17) Doğal kaynakların verimli kullanılabilmesi ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır.
{ } 18) Yer şekillerinin engebeli olması tarımsal faaliyetleri sınırlandırır fakat sanayi faaliyetlerine olumsuz etki yapmaz.
{ } 19) Yetişmiş insan gücü, üretim ve dağıtımda maliyetin azalmasında olumlu etkiye sahiptir.
{ } 20) Ülkelerin uyguladıkları nüfus politikaları zaman içerisinde değişebilir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

21)Yukarıda verilen şehirlerden hangisinin etki alanını belirleyen fonksiyonu farklı bir özelliğe dayanır?

A) Eskişehir B) Konya C) Mardin D) Şanlıurfa E) Antakya

22)
Yukarıda numaralarla gösterilen kıtalardan hangisinde şehirleşme oranı daha azdır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

23)
Şehirlerin etki alanlarının genişlemesinde etkili olan önemli faktörlerden biri de hinterlandlarının genişliğidir. Haritada verilen şehirlerden hangisinin hinterlandı daha dar olduğu için diğerlerine göre etki alanı daha dar kalmıştır?

A) İzmir B) Samsun C) Trabzon D) Konya E) Çanakkale

24) Aşağıda verilen bitki türlerinden hangisinin yayılış alanı diğerlerine göre
daha geniştir?
A) Tropikal yağmur ormanları
B) Tayga ormanları
C)Yaprağını döken geniş yapraklı ormanlar
D) Otlaklar
E) Çöl bitkileri

25) “Bir alanda yaşayan canlılar ile o ortamdaki cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir.” Tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Ekoloji B) Ekosistem C) Habitat D) Biyom E) Çevre

26) Atmosferde bulunan karbondioksitin kaynağı aşağıdaki faaliyetlerden hangisidir?
A) Deniz canlılarının iskelet ve kabuklarının denizel ortamlarda çökelmesi
B) Fosil yakıtlarının oluşması
C) Fotosentez olayı
D) Canlıların solunum yapması
E) Orman yangınları
27) Aşağıdaki faaliyetlerin/olayların hangisinin gerçekleşmesinde oksijen kullanılmaz?
A) Besin maddelerinin yakılmasında (oksidasyonunda)
B) Fotosentez olayında
C) Fosil yakıtlarının yanmasında
D) Metallerin oksitlenmesinde
E) Canlı solunumunda
28) Nüfus artışı hızlı olan ülkelerde görülebilecek en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şehirleşme oranında artış
B) Kırsal bölgelerden göçlerin artışı
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması
D) Bireylerin temel ihtiyaçlarının sağlanamaması
E) Belediye hizmetlerinde aksamalar olması

29) Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
A) Teknolojik gelişme B) Sanayileşme C) İş gücü D) Sermaye E) Su kaynakları

30) Aşağıdakilerden hangisi tanıtım ve kitle iletişim araçlarından biri değildir?

A) Toplu taşıma araçları B) Radyo ve televizyon C) İnternet D) Videokasetler ve CD E) Sinema

1-20. soruların her birinin doğru cevabı 2,5 puan, diğerlerinin (21-30) 5’er puan, süre 1 ders saatidir…B-

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconLİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconKadiköY İbrahim küÇÜKÜnal çok programli lisesi 2014/2015 EĞİTİM ÖĞretim...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili köPRÜBAŞI Çok programli lisesi 10/tm...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem 1 yazili sancaktepe birey dershanesi...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı lisesi 10. Sınıflar Coğrafya Dersi Dönem Yazılı Soruları

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconÇETİnkaya lisesi 2014-2015 EĞİT. ÖĞretim yili sinif coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconYeniŞEHİr lisesi 2014-2015 ÖĞretim yili dönem coğrafya dersi 12 sos...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconSİnop anadolu öĞretmen lisesi 2014-2015 ÖĞretim yili dönem siniflar...

ÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili miLLİ Pİyango lisesi 10 sos a sinifi...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com