Atatürk İlkeleri


c.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
__________________________________________________________________________

Atatürk İlkeleri

__________________________________________________________________________
Dikkat! Çok Önemli(KPSS-ÖNL(2002-2010) de Çıkan) Maddeler: Cumhuriyetçilik(3, 4), Milliyetçilik(1, 2, 3), Halkçılık(3), Laiklik(1, 6), Devletçilik(1, 2, 3, 4), Devrimcilik(2, 3), Bütünleyici İlkeler(1), Terimler
TEMEL İLKELER

        1. Atatürk İlkeleri(Cumhuriyet, Milliyetçilik, Laiklik); CHP’nin programında yer almıştır.(1927)

        2. Atatürk İlkeleri(Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik); CHP’nin programında yer almıştır.(1931)

        3. Atatürk İlkeleri; 1924 Anayasasında yer almıştır. (1937)

Cumhuriyetçilik:

 1. Uluscu demokratik özgürlükçü ve çoğulcu bir ilkedir.

 2. İlkenin özü cumhuriyeti korumak ve benimsemektir.

Not: Temel Amaç millet egemenliğini sağlamaktır.

 1. Cumhuriyetcilik İlkesi Doğrultusunda Meydana Gelen Gelişmeler:

 • TBMM nin açılması.

 • Saltanatın kaldırılması.

 • Cumhuriyetin ilanı ve Anayasalar.

 • Siyasi partiler.(Siyasi rejimi belirler)

 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesidir.

 1. Bu İlkenin Uygulanması ile:

  • Yurttaşlar yönetim üzerinde söz hakkına sahip olmuşlardır.

  • Demokrasiye geçişin ortamı hazırlanmıştır.(Demokrasi ilkesi; Egemenliğin millette olduğunu varsayar.)

  • Kişi egemenliğine son verilmiştir.

Ulusçuluk(Milliyetçilik):

   1. Millet olgusunun öğeleri Dil tarih kültür ve yurt birliğidir.

   2. İnsancıl değerlere önem verir.(Atatürkün milliyetçilik anlayışı birleştirici ve bütünleştiricidir.)

   3. Diline ve tarihine sahip çıkmana izin verir.(Atatürkün milliyetçilik anlayışı laiktir. Din ve mezhebi korur.)

Not: Temel Amacı milli birliği devamlı kılmak ve bağımsızlığı korumaktır.

   1. Atatürk Milliyetciliği:

    • Akılcı ve hümanisttir.

    • Irk ve din üzerine oturmamıştır.

    • Toplumsal ilerlemeyi amaçlamıştır.

   2. Milliyetcilik doğrultusunda meydana gelen gelişmeler:

 • Kurtuluş savaşı.

 • TBMM nin açılması.

 • Tevridi tetrisat kanunu.

 • Türk tarih kurumunun kurulması.

 • Türk dil kurumunun kurulması.

 • Millileştirmeler.

 • Kabotaj kanunu

 • Eğitim kültür gelişmeleri.

 • Yabancılara verilen ayrıcalıklara son veren bu uygulamalardır.

Halkçılık:

  1. Sınıf egemenliğini ret eder.

  2. Hiçbir sosyal gruba ayrıcalık vermeyi kabul etmez.

Not: Amaç eşitliği sağlamak ve sosyal devlet anlayışını yerleştirmektir.

  1. Halkçılık ilkesi doğrultusunda Meydana Gelen Gelişmeler:

   • Toplumsal alan devrimleri.

   • Medeni kanun Ve Soyadı kanun.

   • Kılık kıyafet kanunu.

   • Ayrıcalıklara son veren düzenlemeler.

   • Eğitimde fırsat eşitliği.

   • Aşar vergisinin kaldırılması.

   • Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi ile ilgili gelişmeler.

   • Eşit ve genel oy hakkının tanınması.

Laiklik:

    1. Düşüncede çağdaşlık, Her alanda aklın ve bilimin rehber olarak kabul edilmesi, Din ve mezhep ayrılığına karşı olma

    2. Devlet sorunlarının dine göre değil akla ve bilme göre çözümlenmesidir.

    3. Din ve vicdan özgürlüğünü amaçlamıştır.

    4. Dinsel görüşleri açısından kişilere ayrıcalık tanınmamayı amaçlamıştır.

    5. Uygar devletin kurulması için her alandaki devrim eylemlerine uyum sağlamıştır.

Not: Amaç din devlet ayrımını yapmak. Yasaları akıl ve bilime dayandırmak. Vicdan özgürlüğünü sağlamaktır.

    1. Laiklik İlkesi Doğrultusunda Meydana Gelen Gelişmeler:

     • Saltanatın kaldırılması.

     • Halifeliğin kaldırılması.

     • Teevhid-i Tedrisat Kanunu Medreselerin kapatılması. Mecellenin(Dini kurallar esaslı) yürürlükten kaldırılması

     • Şeriye Ve Evkaf bakanlığının kaldırılması.

     • Tarikat tekke zaviye ve türbedarlığın kaldırılması.

     • Medeni Kanun.

     • Dinsel ünvanların yasaklanması.

     • Dini İslamdır” hükmünün anayasadan çıkarılması.(1928)

     • İlkelerin anayasa hükmü haline gelmesi(1937)


Devletçilik:

      1. Ekonomide kalkınma görevinin devlete ait olmasıdır.( Dünyada çıkan ekonomik bunalım(1929-1930) etkili olmuştur.)

      2. Devlet, ekonomik alanda her zaman düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmiştir. Temel Amaç; Devlet çıkarlarını korumaktır.

      3. Bu uygulama ile de önemli ölçüde kitler kurulmuştur.(Günümüzde önemini yitirmeye başlamıştır.)

Not: Temel Amacı ulusal sanayiyi kurmak ve geliştirmektir.

      1. Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Meydana Gelen Gelişmeler:

       • Merkez bankasının kuruluşu.

       • Sümer bankın kurulması.

       • Kamu iktisadi teşebbüslerin kurulması.(KİT)

       • I. 5 Yıllık kalkınma planının yapılması ve uygulanmasıdır.

Devrimcilik:

        1. Atatürk ilke ve devrimlerini korumayı ve geliştirmeyi amaçlamıştır.(Yeni devlet düzeni kurulmuştur.)

        2. İnkılâpçılığın Toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma amaçlı olan; İnkılâplarda süreklilik, Çağdaş uygarlık düzeyine çıkmaktır.

Not: Amaç Değişimi sürekli kılmaktır.

        1. Devrimcilik İlkesi Doğrultusunda Meydana Gelen Gelişmeler:

         • Bütün değişimleri kapsamaktadır. Uluslar arası ölçü birimlerine geçilmesi inkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

         • İnklapların yapılmasını korunmasını zamanı geldiğinde yenilenmesini sağlar.


BÜTÜNLEYİCİ İLKELER

Milli Birlik Ve Ülke Bütünlüğü:

 1. Hürriyet(Özgürlük) Ve Bağımsızlık(Egemenlik)

 2. Yurtta Sulh Cihanda Sulh

 3. Akılcılık Ve Bilimsellik

 4. Çağdaşçılık ve Batılaşmak

 5. İnsan Ve İnsanlık Sevgisi

Terimler:

Hürriyet(Özgürlük), Egemenlik(Bağımsızlık), İnkılapçılık(Gidilen doğru yol), Laiklik(Çağdaşlık, Akıl ve Bilim, Din ve mezhep ayrılığı karşıtlığı), Etnik kimliklere saygılı olmak(Irk ayrılığına karşı olmak), Atatürkçü milliyetçilik(Birlik ve bütünlük), Kültürel değerlerin korunması(Türk toplumunun özel karakteri), Uluslar arası ilişkilere verilen önem(Dünya barışına katkıyı ilke edinme ve çağdaşlığı temel almadır)(Çağdaş milletlerle uyum içinde olma), Halkçılık(Aşar vergisinin kaldırılması)


OLAYLARIN SIRALAMASI

ATATÜRK DÖNEMİ(1881-1938) OLAYLARI

Atatürk İlkeleri(Cumhuriyet, Milliyetçilik, Laiklik); CHP’nin programında yer almıştır. 1927

Atatürk İlkeleri(Halkçılık, Devletçilik, Devrimcilik); CHP’nin programında yer almıştır. 1931

Atatürk İlkeleri; 1924 Anayasasında yer almıştır. 1937

ATATÜRK DÖNEMİ DIŞINDAKİ OLAYLAR

Kaynak: 2008 KPSS Yargı Yayınları(Lise Ve Önlisans Mezunları İçin)

2010 Cebel_islam - Hazırlayan: Emre ÖZDEMİR
BİTTİ
.::: Son :::.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atatürk İlkeleri iconAtatürk’ün Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk İlkeleri iconAtatürk ilkeleri ve inkilap tariHİ dersiNİn tariHÇESİ

Atatürk İlkeleri iconÖğretim İlkeleri

Atatürk İlkeleri iconCOĞrafyanin tanimi-konusu-böLÜmleri, İlkeleri ve yararlandiği biLİmler

Atatürk İlkeleri iconDers yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile...

Atatürk İlkeleri iconAtatürk'ün Selânik'te doğumu

Atatürk İlkeleri iconYozgat atatürk lisesi

Atatürk İlkeleri iconMarmara üNİversitesi atatürk eğİTİM

Atatürk İlkeleri iconBaşöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

Atatürk İlkeleri iconAtatürk Dönemi Dış Politika


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com