Raporu en


c.ogren-sen.com > Edebiyat > Raporu

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİSELER TÜBİTAK PROJESİ ÜRETİYOR YARIŞMASI

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okullarımızın TÜBİTAK tarafından 49.’su düzenlenecek olan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında daha iyi dereceler kazanması ve öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Kodlama, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında LİSELER TÜBİTAK PROJESİ ÜRETİYOR YARIŞMASI düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • İlimizdeki liselerin her birinden en az 4 (dört) proje başvurusu beklenmektedir.

 • Yarışmaya başvurulardan okul müdürleri sorumludur.

 • Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.

 • Bir projede sadece bir danışman öğretmen görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.

 • Projeler http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/lise_proje_rehberi_2017_.pdf web adresindeki Proje Rehberine göre hazırlanır.

 • Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

 • 2017 yılı “Enerji Verimliliği” proje yarışmasına katılanlar, aynı projeyle bu yarışmaya da katılırlar ise her iki yarışmadan da elenir.


BAŞVURU İŞLEMİ

 • Proje başvuruları, 21 Kasım 2017 tarihine kadar afyonstrateji@gmail.com adresine mail ile gönderilerek yapılır.

 • Başvuru proje çıktısı öğrenci/ler, danışman öğretmen ve okul müdürlüğü tarafından imzalanarak 21 Kasım 2017 tarihi saat 23,59’a kadar afyonstrateji@gmail.com adresine mail ile gönderilir veya elden teslim edilir.

 • Başvuruda Proje Özeti (en az 150, en fazla 250 kelime olacak), Proje Raporu (en az 2, en fazla 40 sayfa olacak) ve Proje Planı PDF formatında mail adresine gönderilir..

 • Proje özeti, planı ve raporu üzerine kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi kesinlikle yasaktır.

 • Projeye ait varsa video kaydı mail ekinde gönderilir. Video eklenmesi zorunlu değildir. Yüklenmesi durumunda videonun boyutu 10 MB’ı geçmeyecek ve video FLV formatında olacaktır. Video kaydında projeyi hazırlayan kişileri ve okullarını çağrıştıracak, ortaya çıkaracak her türlü kişisel ve kurumsal bilgi (ad, adres vb.) ve görsellere (amblem, arma, fotoğraf vb.) yer verilmesi yasaktır. Aksi durumdaki projeler yarışmadan elenir.

 • Başvuru sisteminde yanlış alan seçimi yapılması (Örneğin Kimya alanında başvuru yapması gereken projesinin Biyoloji alanından başvuru yapması) durumunda proje yarışmadan elenir.

 • Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Proje Rehberine uygun olarak hazırlanan projeler ilk olarak Müdürlüğümüzde her alan için oluşturulacak jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilir.

 • Projeler, Özgünlük ve Yaratıcılık, Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kriterlere göre değerlendirilir.
 • Jürilerce yapılacak değerlendirme sonunda İl Finalistleri belirlenir. Dereceye giren proje sahibi öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli ödüller verilir.

Projeler tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olmalıdır. Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Yarışma ile ilgili yazılı belgeler Müdürlüğümüzce okul müdürlüklerine e-posta olarak gönderilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz gerekmektedir.

Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden edinilebilir.

Proje başvurularının bilimsel değerlendirmesi yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, jüri üyeleri tarafından objektif bir şekilde yapılmaktadır ve değerlendirme sonucuna yargı yolu dışında itiraz kabul edilmez.

Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI’na dayanılarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.


ÖRNEK

Proje Başlığı:

Özet:

Buraya projenizin bir özetini yazınız. Çünkü proje çalışması yapan her öğrenci araştırma özeti yazmalıdır. Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 150 kelimeden az, 250 kelimeden fazla olmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Projenin ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden birkaç cümle ile bahsetmek şartı ile projenin amacı ve önemi, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil olanlar) ve öneriler başlıklarına değinilmelidir. İdeal olan başlarken taslak bir özet oluşturup, çalışma bittiğinde proje raporunun içeriğine uygun bir şekilde özeti güncellemektir. Özetinizi bu şablona kopyalayarak 1-2 paragraflık 150-250 kelime arasında, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, her iki yana yaslı olarak yazabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Buraya proje çalışmanızı yansıtan ve özelden genele sıralanan 3-5 arasında anahtar kelime yazınız.

ÖRNEK

PROJE PLANI

(Dikkat: Proje planınızı yazarken bu şablonu kullanabilirsiniz. Başlıkların altındaki açıklamaları okuduktan sonra onları silerek başlıkların altına kendi proje çalışmanıza ait planlamaları yazabilirsiniz).

Proje Başlığı:

1. Amaç ve Kapsam: Tarihî koruma bilincinin oluşturulamaması, zamanın ve doğanın olumsuz etkilerinden dolayı kaybolmakta olan kültür mirasımız Silifke tarihî evleri üzerine bir araştırma yapılacaktır. Tarihî evlerin mimari özellikleri ele alınıp bu evlerdeki kültürel zenginlik ortaya çıkarılacaktır. Mimari yapının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, temel amacımızdır.

2. Yöntem ve Gereçler: Alanyazın taraması kapsamında konu ile alakalı kitaplar, makaleler, tezler taranacaktır. Ardından bilgi toplamak amacıyla Silifke Müze Müdürlüğüne, İlçe Kültür Müdürlüğüne, Mimarlar Odasına ve Silifke Belediyesine gidilecektir. Mimarlar Odasından bu tarihî evlerin bulunduğu köy ve mahalle adları alınıp, muhtarlarla ve yöre halkıyla görüşülüp saha keşif gezileri yapılarak bu evler tespit edilip mimari özellikleri hakkında bilgi edinilecektir.

3. Kaynaklar: Proje çalışması kapsamında İzzet, Arslan, (1988), Silifke Tarihi, Adana , Doğan, Demirci, (2011),Isparta Evleri, Isparta, Silifke Belediyesi 30.Sokak üç yapı Restorasyonu ve cephe Sağlıklaştırma projeleri Rölove, Restütisyon, Restorasyon Raporu,(2012) ,Ankara, Ahmet, Uçar, (2009),Temettuat Defterlerine Göre 19.y.y ‘da Silifke, İstanbul ,Candan Ülkü, , (Kasım 2005-Nisan 2006 ),’’Silifke’de Panayot’un Evleri,Arkitekt Dergisi, sayı ;500 Candan ,Ülkü, (Kasım 2005-Nisan 2006 ),Bazı Örnekleriyle Silifke Evlerinde Ahşap Tavanlar, Silifke Müzesi Konferansları, Ayhan, Yalçın, (Kasım 2001)‘ ’ Temettuat Defterine göre Silifke , yararlanacağımız kaynaklardır.

4. İş-Zaman Tablosu

İşin tanımı

Aylar

 

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK

LİTERATÜR TARAMASI

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

VERİ TOPLANMASI

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

ARAZİ ÇALIŞMASI

 

 

 

X

 

X

X

X

X

 

PROJE RAPORU YAZIMI

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X


ÖRNEK

PROJE RAPORU

DİKKAT: Proje raporunuza kesinlikle “kapak sayfası” yapmayınız ve kişisel bilgilerinizi (adınız-soyadınız, okul adı, danışman adı, okul logosu ve filigranı dâhil) yerleştirmeyiniz. Oluşturacağınız proje raporu, Times New Roman karakterleriyle, 12 punto, sayfanın her yanından 2,5 cm boşluk bırakarak, tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Aşağıda yer alan bölümlerin yazılı kısımlarını çıkararak kendi metinlerinizi ekleyebilirsiniz (Raporunuzu yazarken bu “Dikkat” paragrafını silmeyi unutmayınız).

Proje Adı (Başlığı)

Projenize tek bir cümle şeklinde; kısa ve öz olarak; okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz. Bu başlık mutlaka proje içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır.

İçindekiler

Projenizin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği belli bir düzende sıralanan ve bu başlıkların proje raporu içindeki sayfa numaralarını gösteren bir liste oluşturunuz.

1. Giriş

Bu bölümde; araştırmanın amacı, problem ve alt problemler, hipotezler ve alt hipotezler, varsayımlar (sayıltılar), sınırlılıklar, tanımlar alt başlıklarına yer verilmeli ve bunlar açıklanmalıdır.

Burada proje çalışmanızın konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan söz ediniz. Sizin çalışmanızın öteki benzer çalışmalardan ayrılan yönlerini belirtiniz. Bu çalışmayı, literatürdeki hangi boşluğu doldurmak için yaptığınızı ve literatürde yer alan benzer çalışmalardan neyi nasıl farklı yapacağınızı açıklayınız. Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınızı ve sizin çalışmanızın neleri hedeflediğini açıklayınız. Bu kısımda mutlaka bu şablonun sonunda belirtilen kurallara göre (Öncelikle proje rehberinde kendi branşınızda verilen örnek projedeki kurallara göre) kaynakça gösterimi yapınız. Alıntılarda intihal ya da aşırma yapmayınız. Çalıntı cümleler içeren bir proje raporu veya kendisi çalıntı olan bir proje, internet üzerinden çalışan “intihal yazılım programları” ile tespit edilmektedir. Bu şekilde olan projeler tespit edilerek reddedilecek, proje sahibi öğrenci ve danışmanı bundan sonraki TÜBİTAK etkinliklerinden men edilerek bu durum okullarına yazı ile bildirilecektir.

2. Yöntem

Bu bölümde aşağıdaki kısımlara ve alt başlıklara yer veriniz:

 • Çalışmanın metodu veya araştırma deseni,

 • Çalışma grubunuz, evreniniz, örnekleminiz (çalışmanızda kişilerden veri toplamışsanız), çalışma sahanız, yeriniz ve bunların özellikleri,

 • Veri toplama araçlarınızın neler olduğu, onları siz geliştirdiyseniz bunu nasıl yaptığınız ve veri toplama süreciniz,

 • Gözlemlerinizi, saha çalışmalarınızı ve bunları nasıl gerçekleştirdiğiniz, verileri nasıl analiz ettiğiniz ve bunun için hangi araç ya da yazılımları kullandığınız,

 • Deney düzenekleri, malzemeleri ve deneysel süreçleri (deneysel bir çalışma ise)

Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır.

Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) kimyasal ve biyolojik malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir. Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığı 2-220 V, 3,5 basamak göstergeli, iç impedansı 10 Mohm olan bir voltmetre olarak belirtilmesi, ya da optik özellikleri incelenen bir cam levhanın 25 mmx10 mmx1 mm boyutlarında, görünür bölgedeki ışığı geçiren bir cam plaka şeklinde tanımlanması uygun olacaktır.

 • Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu kısımda çalışılan laboratuarın özellikleri de belirtilmelidir.

 • Kullanılan analiz ve hesaplamalar bu bölümde verilmelidir.

3. Bulgular

Bu bölümde aşağıdaki kısımlara yer veriniz:

 • Çalışmanızda topladığınız verilere ait bulguları açıkça belirtiniz.

 • Belirttiğiniz bulguların amaçlarınızla örtüşmesine özen gösteriniz.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. yollarla bulgularınızı olabildiğince nesnel ve yorum yapmadan sununuz.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. ifadeleri mutlaka numaralandırıp her birini isimlendiriniz (bkz. Kendi branşınızdaki örnekler)

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. ifadelere yazdığınız metin içerisinden mutlaka atıfta bulununuz.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. ifadelere metin içersinden atıf yaparken “aşağıdaki, yandaki, yukarıdaki vb.” ifadelerden kaçınınız. Bunun yerine “Tablo 2’de görüldüğü üzere……” gibi daha açık ifadeler kullanınız.

4. Sonuç ve Tartışma

Proje çalışmanız ile elde ettiğiniz sonuçları bu kısımda yazınız.

 • Sonuçlarınızı maddeler halinde yazabilirsiniz.

 • Sonuçlarınız sayısal değerler, bazı matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler olabilir. Geçerlilik sınırlarını belirterek sonuçlarınızı tartışınız.

 • Sonuçları tartışırken literatürde yer alan diğer çalışmalarla, sizin çalışmalarınızın benzer ve farklı sonuçlarını birlikte belirtiniz ve diğer çalışmalara atıfta bulununuz.

 • Sonuçlarınızı olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklayınız. Bu kısmı yazmadan önce mutlaka çalışmanızın amacını tekrar gözden geçirerek amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz.

5. Öneriler

 • Bu kısımda teorik veya uygulama alanında “sadece sizin yaptığınız çalışmadaki bulgulara dayalı olarak” ne tür öneriler sunabilirsiniz?

 • Konuyla ilgili önerilerinizi bu kısımda yazarak konuya ilgi duyup benzer çalışmalar yapacak olanlara yol gösteriniz.

Kaynakça

(Bu kısmı oluştururken aslolan proje rehberinde yer alan kendi branşınızdaki örnek projenin kaynakça kısmındaki şablonu kullanmaktır. Orada belirtilmeyen ya da yer verilmeyen türdeki kaynaklardan alıntı yapmanız durumunda bu şablondaki alıntı biçimini kullanabilirsiniz)

Bu kısımda proje çalışmanız ile ilgili olarak başvurduğunuz yazılı kaynakları, eğer rapor içerisinde numara vererek atıfta bulunduysanız numara sırasına göre, yazar soyadına göre atıfta bulunduysanız alfabetik sıraya uygun olarak, yazar soyadına göre dizerek veriniz. Metin içinde atıfta bulunmadığınız bir kaynağı buradaki listeye asla eklemeyiniz.

Sadece gerçekten okunan kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Okunan bir kaynağın içerisinde geçen başka kaynaklar, kaynaklar bölümünde gösterilmemelidir. Eğer bu kaynakların mutlaka belirtilmesi gerekiyorsa, okunan kaynaktan aşağıdaki gibi alıntı yapılır. Kaynaklar listesinde de sadece okunan kaynak verilir. Örnek:

“Kent (Aktaran: Artvinli, 2009 ya da Akt. Çağlar, 2005) yaptığı çalışmada...”

Birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar alfabetik sıra ile verilmeli ve her kaynak arasına noktalı virgül konulmalıdır. Örneğin; ..... (Alim, 2003; Kaya, 2011; Özlü, 2013; Zerrin, 2015). Bir kaynağı mutlaka aşağıdaki örneklere uygun olarak yazınız.

Kaynakça” başlığa altında kaynakların gösterilmesi

Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra içinde verilmelidir. Kaynakların “Kaynakça” başlığı altında gösterimi sırasında aşağıdaki biçime uyulmalıdır:

1-Eğer kaynak gösterme kongre/konferans bildirisinden yapılmış ise:

Çağlar, E. (1998). Erkek hentbolcularda kendini fiziksel algılama ve kaygı düzeyi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 5-7 Kasım, Ankara.

2- Eğer kaynak gösterme “süreli yayınlardan” (Dergilerde basılmış makaleler) yapılmış ise:

Karatay, H. (2015). Eleştirel Düşünme ve Okuma Alışkanlığı Becerilerinin Geliştirilmesi İçin

Edebiyat Halkası: Kitap Eleştirisi Modeli, Milli Eğitim Dergisi, 44 (208), 6-17.

3- Eğer kaynak gösterme basılı “kitaplardan” yapılmış ise:

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara

4- Eğer kaynak gösterme “lisansüstü tezlerden” yapılmış ise:

Kaya, N. (2012). 1923-2008 Türkiye’de Coğrafya Öğretimi: Program, Ders Kitapları ve Öğretmen Eğitimi Boyutu (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5- Eğer kaynak gösterme “kurumsal rapor veya yayınlardan” yapılmış ise:

Türkiye Sağlık Bakanlığı. (2014). Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara

DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1995). Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. DİE Matbaası, Ankara

6- Eğer kaynak gösterme “internet sitesindeki online yayınlardan” yapılmış ise:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme yılı). Başlık. Cilt, Sayı, Sayfa no, Alınma tarihi, internet adresi

Kaya, N. (2015). Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşıma Tarihten İki Örnek, Milli Eğitim Dergisi, 44 (205), 150-169, Erişim tarihi: 12.10. 2015, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/205.pdf

TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2015, Erişim tarihi: 12.11.2015, http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_proje_kitapcik.pdf
7- Eğer kaynak gösterme bir “ansiklopediden” yapılmış ise:

Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.

8- Kişisel görüşmeden alıntı (amaçlı mülakatlar değil):

Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli fakat kaynakçada yer almamalıdır. (Demiral, H., kişisel görüşme, Eylül 2015).

9- Eğer kaynak gösterme bir “editörlü kitaptan” yapılmış ise:

Kitap içindeki bölüm yazarının,

Soyadı, Adının ilk harfi (yıl). Bölüm başlığı, kitabın başlığı, editör(ler): ad, soyad, yayınevi, sayfalar.

Artvinli, E.; Martinha, C. (2014). Coğrafya Müfredatında CBS: Türkiye ve Portekiz’in Karşılaştırılması, Avrupa’da Yenilikçi Coğrafi Öğrenme: 21. Yüzyıl İçin Yeni Zorluklar. Editörler: Rafael de Miguel González ve Karl Donert, Cambridge Scholars Publishing, 121-140.

10- Eğer kaynak gösterme “Gazete Makaleleri ve haberlerinden” yapılmış ise:

Yazarı Belli Gazete Makalesi veya Haberi:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Makalenin adı. Gazetenin Adı. Sayfa aralığı, ülke. (internetten alındı ise ilave olarak)Erişim tarihi, web sitesi tam linki.

Yazarı Belli Olmayan Gazete Makalesi veya Haberi:

Makale veya haberin başlığı. (Tam yayın tarihi-gün/ay/yıl). Gazetenin adı, sayfa numarası, Ülke. (internetten alındı ise ilave olarak) Erişim tarihi, web sitesi tam linki.

11-Tek yazarlı kaynak gösterimi

Karademir, E. (2009). Fizikte kullanılan özel deney tasarımlarının uygulanması. Ulusal Fizik Eğitimi Dergisi, 5 (2), 171-189.

12-Çok yazarlı kaynak gösterimi

Karademir, E., Durmaz, A.; İleri, N. (2008). Cam yapıların dayanıklılık ölçümlerinin belirlenmesi. Fizikte Özel Konular Dergisi, 17 (3), 98-113.

Ekler

Ana metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtan veya çok uzun metinlerden oluşan, çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar, rakamlardan oluşan seriler veya bir işe ait genişletilmiş tablolar vb. EKLER bölümünde verilebilir. Ayrıca araştırmayı yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri de burada gösterilmelidir. Bu tür eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek bunlar metin içerisinde geçiş sıralarına göre "Ek 1., Ek 2., Ek 3.,..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Raporu en iconK raporu

Raporu en iconRaporu giriş

Raporu en iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu en iconRaporu I. GİRİŞ

Raporu en iconRaporu 25 Nisan 2009

Raporu en iconRaporu 06 mayis 2016

Raporu en iconŞirnak/Sİlopi osb biLGİlendirme raporu

Raporu en iconRaporu stockholm- İsveç Haziran 2009

Raporu en iconForm-2 aday öĞretmen haftalik faaliyet raporu (…/26 hafta)

Raporu en iconDoğanyurt Kestane Balı Coğrafi İşaret Teknik Raporu


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com