Araştırma Makalesi / Research Article


c.ogren-sen.com > Edebiyat > Araştırma

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science

Cilt(Sayı), …-… 2017 Cilt(Sayı), …-…, 2017

Araştırma Makalesi / Research Article
Makale Başlığı
Yazar Adı SOYADI11, İkinci Yazar Adı SOYADI2

1Bitlis Eren Üniversitesi, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bölümü, Bitlis

2Bitlis Eren Üniversitesi, Matematik Bölümü, Bitlis


Özet


Bu düzenlenebilir Microsoft Word belgesi Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisine makale yollamayı düşünen araştırmacılar için hazırlanmıştır. Dergimize gönderilmek üzere hazırlanan makalelerin bu şablona bağlı olarak hazırlanması makalenin düzenlenme, değerlendirilme ve yayımlanma aşamalarını hızlandıracaktır. Word belgesinin üst kısmında yer alan Stil sekmesi kullanılarak makale türü, makale başlığı, özet başlığı, özet ve diğer bileşenler kolayca seçilip ilgili düzenlemeler hızlıca yapılabilir. Makale özeti 250 kelimeyi aşmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 6’yı geçmemelidir.
Anahtar kelimeler: Anahtar Kelime 1, Anahtar Kelime 2, Anahtar Kelime 3.
Title of ManuscriptAbstract


The abstract of the manuscript will write this section as English.
Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

1. GirişBu bölümde çalışmayla ilgili yeterli literatür taraması verilmeli, çalışmanın amaçları ve literatürdeki yeri vurgulanmalıdır. Detaylı literatür incelemesinden ve sonuçların özetinin verilmesinden kaçınılmalıdır.

2. Materyal ve MetotÇalışmanın tekrarlanabilirliği açısından yöntem detaylı ve açık bir şekilde verilmelidir. Kullanılan metotlar daha önce yayımlanmış referanslarla desteklenmelidir. Çalışmayla ilgili metoda katkı sağlayan değişiklikler detaylı tanımlanmalıdır.
2.1. Örnek Alt Başlık 1 (BEU-FBE-Ana Başlık)

İhtiyaç durumunda, ana başlık altına alt başlıklar eklenebilir.


Şekil 1. Resim yazıları için lütfen Şekil Açıklama stilini kullanınız
Makalenize bir şekil eklediğinizde, lütfen metin içinden ilgili resme Şekil 1 gibi atıfta bulununuz. Şekilleri kullanırken Şekil Açıklama stilini kullanmaya özen gösteriniz.

Formüler kullanılırken aşağıdaki gibi ardışık olarak numaralandırılmalıdır, formül numarası sağ tarafa, formül ise sola hizalanmalıdır. Formüller resim formatında olmamalı, Word denklem düzenleyicisi gibi bir araçla oluşturulmalıdır.
(1)


Tablolar düzenlenebilir formda olmalı ve her bir tablo sütunu arasında Tab tuşu ile gezinilebilmelidir. Tablo başlıkları tablonun üstünde yer almalıdır. Her başlık numaralandırılmalı ve tabloya ana metin içerisinden referans verilmelidir. Tablo başlığı için BEU-FBE-Şekil Açıklaması stili kullanılmalıdır.
Tablo 1. E26A010 numaralı AGİ’nin muhtemel taşkın debileri

Başlık 1

Başlık 2

Başlık 3

10.52

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

10.52

11.25

12.25

10.52

11.25

12.25

13.25

14.25

15.253. Bulgular ve TartışmaBu bölümde elde edilen sonuçlara yer verilmeli, sonuçlar gerekirse şekil ve tablolarla desteklenmelidir. Elde edilen bulgular gerekiyorsa ilgili literatür ile karşılaştırılabilir. Bulgular yeterince açık ve özlü olmalıdır. Tartışma kesiminde, çalışmanın dikkate çekici sonuçları ön plana çıkarılmalı ve aşırı atıf ile literatür tartışmasından sakınılmalıdır.

4. Sonuç ve ÖnerilerBu bölümde, çalışmanın amacı ve dikkat çekici sonuçları somut bir şekilde kısaca verilmelidir ayrıca çalışmanın sonuçları ile ilgili okuyuculara iletilmesi istenen öneri ve görüşler belirtilebilir.

TeşekkürGerek görüldüğü takdirde ya da proje vs. kapsamında bir çalışma ise; çalışmada yardımları olan kişi(ler), kurum ve kuruluşlara yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür edilmelidir.Kaynaklar
  1. Terzi C. 2011. Doğu Anadolu Bölgesinin Zemin Kar Yükü Haritasının Oluşturulması ve Çatı Kar Yüklerinin Belirlenmesi. KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisan Tezi, 149s, Trabzon.

  2. Öztürk Ö. 2016. A Study on Nabla Discrete Fractional Operator in Mass-Spring-Damper System, New Trends in Mathematical Sciences, 4 (4): 137-144.

  3. DSİ. 2015. Bitlis Çayı ıslahı çalışma raporu, DSİ, XVII. Bölge Müdürlüğü Van.

  4. Bayazıt M. 2011. Hidroloji, Birsen Yayınevi, İstanbul.

  5. Johnson R.R. 1998. An Investigation of Curve Number Applicability to the Watersheds in Excess of 2500 Cectares (250km2). Jornal of Environmental Hydrology, Vol: 6.

  6. Chow V.T,. Maidment D.R., Mays L.W. 1988. Applied Hydrology,McGraw- Hill Series in Water Resources and Environmental Engineering, New York.

  7. Özdemir H. 2007. SCS CN Yağış-Akış Modelinin CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı Örneği (Balıkesir). Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (2): 1-12.

  8. Erkek C., Ağıralioğlu N. 2013. Su Kaynakları Mühendisliği. Beta Yayınevi, İstanbul.

  9. DMİ. 2014. http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/maksimum-yagisalar.aspx (Erişim Tarihi: 05.02.2016)

1Sorumlu yazar: kkoksal@beu.edu.tr

Geliş Tarihi: …./…./…. Kabul Tarihi: …./…./…..

1

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştirma makalesi

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştirma makalesi

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştirma makalesi

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştirma makalesi

Araştırma Makalesi / Research Article iconY generation: a research On Transformational And Perspective View

Araştırma Makalesi / Research Article iconF Araştırma Yöntemleri Dersi: Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma...

Araştırma Makalesi / Research Article iconInvestigation on the Teacher Candidates Opinions Related to Scenario-Based...

Araştırma Makalesi / Research Article iconG Araştırma izni: Sınırları belli bir alanda araştırma yapmak üzere...

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştırma Geliştirme

Araştırma Makalesi / Research Article iconAraştırma Sonuçu 46


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com