Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari


c.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
…………LİSE 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 11.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1) İnsanların yaşayabilmesi ve geçinebilmesi için yaptıkları etkinlikler bütününe …………… denir.
2) Teknik faaliyetlerin yeryüzüne dağılışı ve imalatın çevre koşullarına uygun olarak yapılmasını inceleyen bilim dalına …………… denir.
3) Ekonomik faaliyetler …………… , dağıtım ve …………… olmak üzere üç gruba ayrılır.
4) İnsan müdahalesi olmaksızın doğada çeşitli şartlara bağlı olarak oluşan zenginliklere …………… …………… denir.
5) Nüfus miktarı arttıkça ve insanların temel ihtiyaçları değişip çeşitlendikçe …………… miktarı da artar.
6) İlk şehirler kuruluş amaçları dolayısıyla …………… alanda çevrelerini etkilemişlerdir.
7) Yeryüzündeki modern anlamda şehirleşme hareketleri …………… …………… ile birlikte başlamıştır.
8) Şam, öteden beri önemli bir …………… merkezi olma özelliğini günümüzde de korumaktadır.
9) Bitkilerin gür veya cılız topluluklar halinde uzanmasında belirleyici olan iklim elemanlarından biri ……………’tır.
10) Bir ekosistemin …………… temel bileşeni vardır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanların yanına Y harfini yazınız.

{ } 11) Tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi faaliyetler birincil ekonomik faaliyet olarak adlandırılır.
{ } 12) ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler hammadde kaynakları bakımından fakir, sermaye ve teknolojik imkânlar bakımından ise geniş imkânlara sahiptir.
{ } 13) Tüketimin artması bir ürünün üretiminin artmasına neden olur.
{ } 14) Jeotermal enerji belirli şartlarda kendini yenileyebilen doğal kaynaklardandır.
{ } 15) Üretim talep durumuna göre zamanla artar veya azalır.
{ } 16) Doğal kaynakları yetersiz olan ülkeler ekonomik anlamda gelişme gösteremezler.
{ } 17) Eğitim seviyesinin yükselmesi tüketicilerin daha bilinçli hareket etmesini sağlamıştır.
{ } 18) İklimin sanayi faaliyetleri üzerindeki etkisi tarımsal faaliyetlerde olduğu kadar belirleyicidir.
{ } 19) Bir bölgede sanayi tesisi kurabilmek için enerji ve hammaddenin bol olması yeterlidir.
{ } 20) Günümüzde en az nüfuslanmış kıta Kuzey Amerika’dır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

21)


Yukarıda verilen şehirlerin yer şekilleri, ekonomik faaliyetlerinin çeşitliliği ve niteliği gibi özellikleri dikkate alınırsa hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?

A) Zonguldak B) Kastamonu C) Manisa D) Adana E) Eskişehir

22)Yukarıda dünya haritası üzerinde gösterilen şehirlerden hangisinin gelişmesinde farklı bir fonksiyon etkili olmuştur?

A) Washington B) Londra C) Riyad D) Moskova E) Sidney

23)Yukarıda işaretli bölgelerden hangisinde bulunan şehirlerin etki alanı diğerlerine göre daha dardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

24) Yüksek enlemlerde yer alan Kanada’da yetişen iğne yapraklı orman ağaçlarına Ekvator’a yakın bölgelerde de rastlanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İklim koşullarında görülen değişme
B) Yükselti
C) Nemlilik ve denizellik
D) Sıcak okyanus akıntıları
E) Toprak özelliklerinin benzerlik göstermesi
25) Ülkemizde doğal yetişmesi mümkün olmayan bazı bitki türleri bulunmaktadır. Bu bitkilerin günümüzde de ülkemizde yayılış göstermesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) iklim değişmelerinin B) Kıyılarının kaydığının C) Jeolojik yapının sürekli değişme içinde olduğunun
D) Ülkemizde denizellik etkisinin arttığının E) Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olduğunun
26) Avustralya kıtasında doğal ortamında yaşayan bazı canlı türlerine dünyanın hiçbir yerinde rastlanılmamaktadır. Bu durum Avustralya’nın hangi özelliği ile alakalıdır?
A) Avustralya’nın enlem ve boylam özellikleri
B) Dünyanın en küçük kıtası olması
C) Etrafının geniş deniz ve okyanuslarla çevrili olması
D) Avustralya kıtasının diğer kıtalara göre daha az nüfuslanması
E) Kıtanın tamamının güney yarım kürede yer alması
27) Aşağıdakilerden hangisi akarsular üzerine kurulan barajlardan faydalanma yollarından biri değildir?
A) Taşkınlardan korunma B) Elektrik üretme C) Sulama ve kullanma suyu sağlama
D) Turizm ve ulaşım faaliyetlerinde E) Erozyonu önleme çabalarında

28) Dünyada şehirli nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Tarım alanlarının erozyon sonucunda azalması
B) Yağış miktarında görülen azalmalar
C) Deprem, heyelan gibi doğal afetler
D) 1700’lü yıllarda başlayan sanayileşme
E) Kırsal alanların güvenliğinin sağlanmasındaki zorluklar
29) Kıtalara göre büyük şehirlerin dağılışına bakıldığında Asya kıtasında büyük şehirlerin fazla olduğu görülür. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusun ve sanayileşme hızının fazla oluşu
B) Asya kıtasının alan bakımından geniş olması
C) Asya kıtasının büyük bir kısmının Kuzey yarımkürede bulunması
D) İklim çeşitliliğinin fazla olması
E) Tarımsal üretim ve tüketimin fazla olması
30) “……… ekonomik gelişmenin motor gücüdür.” diyen bir noktalı yere hangisini getirirse uygun olur?

A) Tarım B) Sermaye C) Teknoloji D) Sanayi E) Hayvancılık


1) EKONOMİ
2) TEKNOCOĞRAFYA
3) ÜRETİM-TÜKETİM
4) DOĞAL KAYNAK
5) TÜKETİM
6) TARIMSAL
7) SANAYİ DEVRİMİ
8) TİCARET
9) YAĞIŞ
10) DÖRT

11) D
12) Y
13) D
14) D
15) D
16) Y
17) D
18) Y
19) Y
20) Y

21) B
22) E
23) E
24) B
25) A
26) C
27) E
28) D
29) A
30) D

1-20. soruların her birinin doğru cevabı 2,5 puan, diğerlerinin (21-30) 5’er puan, süre 1 ders saatidir…A-

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconÜRGÜP Çok programli lise 2014-2015 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya...

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2012-2013 EĞİTİM ÖĞretim yili harran imkb anadolu lisesi coğrafya...

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2014-2015 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem 1 yazili sancaktepe birey dershanesi...

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconLİsesi eğİTİm ve öĞretim yili II. DÖnem coğrafya dersi siniflar I. Yazili yoklama

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconEdebiyat fatiHİ Lİsesi 2016-2017 Dİl ve anlatim dersi DÖnem yazili yoklama sorularidir

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti I. H. O sinif sosyal biLGİler dönem yazili sinavi

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili 10-sinifi co ğ rafya–10 ders I ii. DÖnem I. Yazili sinav sorulari

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili siniflar co ğ rafya–10 ders I ii. DÖnem I. Yazili sinav sorulari

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari icon2016-2017 EĞİTİM ÖĞretim yili ortaokulu siniflar tüRKÇe dersi DÖnem yazili

Lİse 2016-2017 ÖĞretim yili dönem 11. Sinif coğrafya dersi yazili yoklama sorulari iconBanaz şEHİt tuncay durmuş Çok programli lisesi 2015 -2016 ÖĞretim...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com