D: Kod çözme E: Geribildirim


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Ekonomi > Kod çözme
  1   2   3
Necla Öncü, Selenay Kaya

Sorular ve Slayt

1: Hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir.

                A: Kaynak

B: Mesaj

C: Geribildirim

D: Gürültü

E: Çevre

 

2: Hangisi kaynağın iletişim becerilerinden biri değildir.

                A: Güvenilirliği

                B: Uzmanlığı

                C: Yaratıcılığı

                D: İnanılırlığı

                E: Çekiciliği

 

3: Hangisi mesaj düzenleme ilkelerinden değildir.

                A: Mesajlar birçok duyu organını hedef almalıdır

                B: Mesaj açık olarak gönderilmelidir

                C: Mesaj uygun kanalı izlemelidir

               D: Mesaj basitten karmaşığa doğru düzenlenmiş olmalıdır

                E: Mesaj anlaşılır olmalıdır

 

4: Hangi duyu organımızın öğrenme yüzdesi diğerlerine göre en düşük olandır.

                A: Görerek

                B: İşiterek

                C: Koklayarak

                D: Tadarak

                E: Dokunarak

 

5: Hangisi sözlü iletişimin bir parçası olan konuşma eyleminin temel öğelerinden değildir.

                A: Alıcı

                B: Görsel Davranış

                C: Ses

                D: Zihinsel Etkinlikler

                E: Dil

 

6: Hangisi işitme-Dinleme ve Anlamanın süreçlerinden biri değildir.

                A: Kodlama

B: İşitme

C: Dinleme

D: Kod çözme

E: Geribildirim

 

7: Hangisi sözsüz iletişimde mekanlardan biri değildir.

A: Mahrem Alan

B: Kişisel Alan

C: Sınırlı Alan

D: Sosyal Alan

E: Ortak Alan

 

8: Hangisi etkili bir geribildirim için gerekenlerden değildir.

             A: Öğrenci performansını pekiştirmemeli

B: Sadece yanlış yapıldığında değil doğrular için de verilmeli

C: Zamanlaması iyi ayarlanmalı

D: Öğrenci tepkilerini gözlemeli

E: Öğrenciye güven vermeli

 

9: Hangisi İletişim sürecindeki gürültü kaynaklarından biri değildir.

                A: Fiziksel Kaynaklar

                B: Fizyo-nörolojik Kaynaklar

                C: Psikolojik Kaynaklar

                D: Toplumsal-kültürel Kaynaklar

                E: Duygusal Kaynaklar

 

10: Hangisi iletişimin gerçekleşmesini engelleyen faktörlerden biri değildir.

                A: Algısal Farklılıklar

                B: Dinsel Farklılıklar

                C: Duygusal Tepkiler

                D: Güven

                E: Gürültü
1-e 2-c 3-d 4-d 5-a 6-e 7-c 8-a 9-e 10-d
SORULAR

İREM KOLCU

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 1.SINIF 2.ÖĞRETİM

ÖĞRENCİ NO:20120952024

1)Aşağıdakilerden hangisi öğretme ve öğrenme amacına hizmet etmemektedir?

 1. Öğrenciye bilgiyi çeşitli açılardan ve düzenli bir biçimde sunmak

 2. Öğretim amacını geniş gruplara yaymak

 3. Öğrenciyi ortamda etkin kılmak

 4. Öğrencinin ilgisini çekmek ve merak uyandırmak

 5. öğretimi zorlaştırmak

CEVAP:E

2)Ülkemizde eğitim teknolojisiyle ilgili ilk çalışmalar hangi yıllarda başlamıştır?

 1. Bülent Ecevit döneminde

 2. Cumhuriyetin ilk yıllarında

 3. Süleyman Demirel döneminde

 4. Turgut Özal döneminde

 5. İsmet İnönü döneminde

CEVAP:B

3)Türkiye de hangi tarihte ilk kez kitle iletişim yoluyla eğitim teknolojisinden faydalanılmıştır?

 1. 1978

 2. 1926

 3. 1955

 4. 1962

 5. 1965

CEVAP:D

4)Milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim teknolojisi alt birimlerinden hangisi yönetim biriminin içindedir?

 1. İl eğitim araçları ve donatım merkezleri

 2. Milli eğitim bakanlığı yayınevleri

 3. Ders aletleri yapım merkezi

 4. Film radyo televizyonla eğitim başkanlığı

 5. Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü

CEVAP:E

5)Aşağıdakilerden hangisi eğitim teknolojileri genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 1. Eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi

 2. Eğitimin niteliğinin yükseltilmesi

 3. Eğitim planlaması yapmak

 4. Pratik bilgiden çok teorik bilgiye önem vermek

 5. Eğitim uygulamalarını değerlendirmek

CEAVP:D

6)TÜBİTAK'a bağlı Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme merkezinde üretilen " cd" konularından hangisi yanlıştır?

 1. Türkiye coğrafyası

 2. Kurtuluş savaşı

 3. Matematik

 4. Türkçe

 5. Fen bilgisi

CEVAP:C

7)Türk eğitim sisteminde sekiz yıllık kesintisiz eğitim hangi tarihlerde başlamıştır?

 1. 2000-2001

 2. 1978-1976

 3. 2005-2006

 4. 1997-1998

 5. 2003-2004

CEVAP:D

8)Eğitimde teknolojik gelişmelerden faydalanılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Öğretmenlerin işini kolaylaştırmak

 2. Eğitimin daha etkili olmasını sağlamak

 3. Öğrencileri yormamak

 4. Okulların firmalarla kar anlaşmaları

 5. Eğitimde kolaycılığın arkasına sığınmak

CEVAP:B

9)Altıncı beş yıllık kalkınma planı hangi yılda hazırlanmıştır?

 1. 1990

 2. 1991

 3. 1989

 4. 1987

 5. 1995

CEVAP:C

10)Milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim teknolojisi alt birimlerinden hangisi üretim biriminin içindedir?

 1. Yayınlar genel müdürlüğü

 2. Eğitim teknolojileri genel müdürlüğü

 3. Eğitim araçları ve donatım dairesi başkanlığı

 4. Milli eğitim bakanlığı basımevi

 5. İl eğitim araçları ve donatım merkezleri

CEVAP:D

1=aşagıdakilerden hangisi öğretim yazılımları ile ilgili yanlıştır?
a:Öğretim amaçlı yani öğretim ortamında kullanılmak üzere hazırlanmış yazılımlara öğretim yazılımları denir.

b:Öğretim yazılımları bazen tek başına bazen de diğer materyallerle birlikte bir araç olarak kullanılır.

c:Yazılımlar hangi amaçla kullanılıyorlarsa o amaca göre adlandırılırlar.

d:öğretim yazılımlarının tek çeşidi olarak elektronik kitaplar vardır. cevap:D
2=hangisi elektronik kitaplarının üstün yönleri arasında değildir?
a:Benzetim , oyun yazılımları ve öğretici yazılımlara oranla daha pahalıdır.

b:Yavaş öğrenen , hazır bulunuşluk düzeyi diğer öğrencilere oranla daha düşük olan öğrencilere tekrar ve alıştırma yapma şansı da vermektedir.

c:Görselleştirmeyi sağlar

d:Elektronik kitapta canlandırma , seslendirme olanakları vardır. cevap A
3=aşagıdakilerden hangisi öğretim yazılımları çeşitlerinden değildir?
a:elektronik kitap

b:alıştırma uygulama yazılımları

c:operating system

d:benzetim yazılımları cevap:C
4=yapay zekayla ilgili aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
a:Çok fazla yaygındır.

b:maliyeti yüksektir.

c:yapay zekada Öğrenci kendisine uygun öğrenme yaşantılarına yönlendirilmez.

d:Diğer birçok öğretim yazılımında içerikle ilişkili olarak birden fazla yazılım gerekmemektedir cevap:B

5=hyper text nedir?
a:Öğrencinin varolan dokümanlar içinde kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçim yaptığı ve ilerlediği yazılımlardır

b:Öğrenciye kazandırılmak istenen bilgilerin oyunların içinde gizli olduğu yazılımlardır

c:Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan ilk öğretim yazılımlardır.

d:daha önce öğrenilmiş bilgilerin tekrarından ya da o bilgilerle ilgili alıştırmalardan oluşan yazılımlardır. cevap:A
BİLGİSAYAR AĞLARI

1)
Bir bilgisayar ağında hizmet birimi olarak hangisi bulunur?

A) İnternet B) Server C)Modem D)Ara Kablo

CEVAP: B

2)
Hangisi kullanım amaçlarına göre ağlardan değildir?

A) Güvenlik Amaçlı Ağ B) Ticari Amaçlı Ağ
C) Eğitim Amaçlı Ağ D) Yerel Bilgisayar Ağı

CEVAP: D

3)
Hangisi “www” açılımıdır?

A) World Wide Web B) Wad World Web
C)Woge Warm Web C) Wall World Web

CEVAP: A

4)
Hangisi kapsama alanına göre ağlardandır?

A) Yerel bilgisayar ağı B) Belge sağlama amaçlı ağ
C) Özel amaçlı bilgisayar ağı D) Güvenlik amaçlı ağ

CEVAP: A5)Türkiye’de ilk internet hizmeti veren üniversitemiz hangisidir?

A) Orta Doğu Teknik Üniversitesi B)Karadeniz Teknik Üniversitesi
C) Akdeniz Üniversitesi D)Atatürk Üniversitesi

CEVAP: A

6)
Bilgisayarın iletişim aracı olarak kullanılması hangisi ile olanaklıdır?

A) Modem B)Bilgisayar Ağları C) Ethernet D) Web Sayfaları

CEVAP: B

7)
Hangisi bilgisayar ağlarının yararları arasında değildir?

A) Kütüphane Hizmeti Sunma B)Yönetim Hizmetlerine Yardım Etme
C)Okullar Arası Bilgi Yardımlaşması Sağlama
D) Çocukların Bilgisayar Başında Fazla Zaman Geçirmesini Sağlama
CEVAP: D


8) İnternetin en yoğun kullanımı hangi kurumlarda daha fazladır?


A)İlköğretim Kurumları B) Ortaöğretim Kurumları
C)Yüksek Öğretim Kurumları D)Çıraklık Okulları

CEVAP: C

9)
Hangisi Yerel Bilgisayar Ağının Türündendir?

A) Doğrusal B) Zincir C)Düz D) Sarmal
CEVAP: A

10)
Hangisi bilgisayar ağlarının sınırlılıklarındandır?

A) Mali yükünün fazla olması B) Kullanımının zor olması
C) Erişimin kolay olması D) Her hizmeti sunması

CEVAP: A

TUBA ŞAHİN 20120952070
ERDEM DEMİRÖZ 20120952090
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ II.ÖĞRETİM I.SINIF


ÜNİTE 1

EĞİTİMDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER İLE İLGİLİ SORULAR

1) Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucu yeni bir çağ başlamıştır.

Bu çağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumların yeni koşullara ayak uydurabilmeleri

B) Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması ve bilgi üretiminin önem kazanması

C) Bilgi teknolojilerinin birçok alanda kullanılması

D) Toplumların güçlü araçlarından olması

CEVAP: B

2) Teknolojilerin eğitimde kullanılmasının çeşitli yararları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan değildir?

A) Bilgisayar,televizyon vb. araçların öğretmenin yerini alması için çalışır.

B) Öğrenmenin niteliğini artırır.

C) Eğitimin niteliğini düşürmeden maliyetini düşürür.

D) Öğrencilerin ve öğretmenlerin hedeflerine ulaşmak için harcadıkları zamanı azaltır.

CEVAP: A

3) Bilgi patlaması,bilimsel ve teknolojik alanda kaydedilen hızlı gelişme ve değişimlere bağlı olarak çağımıza çeşitli isimler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden değildir?

A) Bilgi Çağı

B) Uzay Çağı

C) Bilimsel Çağ

D) İletişim Çağı

CEVAP: C

4) Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunun gerektirdiği insanda bulunması gereken özellik değildir?

A) Bilgiye ulaşma yollarını bilme

B) Bilgiyi sınıflayabilme

C) Bilgiyi üretebilme

D) Bilgiyi olduğu gibi kabul edebilme

CEVAP: D

5)Sesin iletilmesi için çeşitli araçlar üretilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan değildir?

A) Telgraf

B) Telefon

C) Radyo

D) Telsiz

CEVAP: A

1. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin mesleki gelişim gereksinimlerinin temelini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A.Eğitimde kaliteye ilişkin beklentiler

B. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki değişiklikler

C.Öğrenci profilindeki değişim

D.Uzaktan eğitime duyulan gereksinim

E.Değişen toplumsal gereksinimler
2. Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim gereksinimlerinden biri değildir?

A.Öğretim materyali tasarlama ve geliştirme

B.Öğretim yöntem ve tekniklerini kullanma

C.Öğretim araç ve gereçlerinin seçimi ve kullanımı

D.Öğretim planı hazırlama

E.Eğitim programı geliştirme
3.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanmalarının etkileme aşaması ile ilgilidir?

A.Teknoloji kullanımı ile ilgili deneyimleri meslektaşlarla paylaşma

B.Teknoloji kullanımında uzmanlaşmaya başlama

C.Teknoloji kullanımına uyum sağlama

D.Teknolojinin bireysel kullanımına ilişkin sorunlar yaşama

E.Öğretme etkinliklerine teknolojiyle yenilikler katma

4.Aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin teknoloji kullanımına ilişkin mesleki gelişim yapısının dönüştürme aşaması kapsamındaki etkinliklerden biridir?

A. Öğretim amaçlı web tasarımı hazırlama

B.Uygulama yazılımı aracılığıyla grafik ve çizelge oluşturma

C.Temel ve orta düzey bilgisayar kullanma

D.Sunum yazılımı kullanarak sunu materyali hazırlama

E.Öğretim amaçlı internet kullanma
5.Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin araç ve gereç kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerden biridir?

A.Eğitim yazılımı seçme ve kullanma

B.Dijital kamera kullanma

C.Tepegöz asetatı hazırlama

D.Slayt gösterisi hazırlama

E.Bilgisayar destekli öğrenim uygulamaları hazırlama
6.Aşağıdakilerden hangisi sınıf öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımına yönelik mesleki gelişim etkinliklerinden biri değildir?

A.Sunum yazılımlarının kullanımı

B.İnternette güvenli bilgiye ulaşma stratejileri

C.Etkili sunu yapma teknikleri

D.İnternetin öğretim sürecinde kullanımı

E.Eğitim yazılımı seçme ve kullanma
CEVAPLAR: 1.D 2.E 3.A 4.A 5.B 6.C

1)Uzaktan eğitimde aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin başarısını belirlemede

kullanılmaz?

A. Tezler

B. Ödevler

C. Ara sınavları

D. Dönem sonu sınavları

E. Ünite sonu kendini değerlendirme soruları

2) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim yaklaşımının temel özelliklerinden

biri değildir?

A. Öğrenci ile öğretim elemanının ayrı ortamlarda olması

B. Öğrenciye çeşitli destek hizmetlerinin sağlanması

C. Bireylere yeni eğitim seçeneklerinin sunulması

D. Bireylere kısa sürede öğrenim görme olanağının verilmesi

E. Öğretimde çeşitli öğretim ortamlarının işe koşulması
3)Uzaktan eğitimde en az hangi alanda eğitim yapılmaktadır?

A.Eğitim alanında

B.Öğretmen yetiştirmede

C.Ekonomi

D.Tarım

E.Elektrik-Elektronik
4)Aşağıdakilerden hangisi eğitim ortamlarından değildir?

A.Basılı gereçler

B.Görsel-işitsel ortamlar

C.Fen ve doğa teknolojileri

D.Bireylerarası etkinlikler

E.Uygulamalı etkinlikler
5)Uzaktan eğitimde program düzeylerinde en yaygın olanı hangisidir?

A.Ön lisans düzeyinde

B.Doktora düzeyinde

C.Yüksek öğretim düzeyinde

D.Ortaokul düzeyinde

E.Lisans düzeyinde
6)Aşağıdakilerden hangisi uzaktan eğitim yaklaşımıyla bireylere sağladığı olanaklardan değildir?

A.Yaşanılan yerde eğitim görme

B.Öğretmen ve öğrenciyi aynı ortamda bulundurma

C.Yaşamın her döneminde eğitim görme

D.Düşük maliyette eğitim görme

E.İşi ve eğitimi birlikte yürütme

CEVAPLAR: 1)A 2)D 3)D 4)C 5)E 6)B
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

D: Kod çözme E: Geribildirim iconKod Bilim Alanı Koşul No

D: Kod çözme E: Geribildirim iconBİRİNCİ yil kod L. Dönem (I. Yariyil) Statü


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com