Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi


sayfa1/3
c.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – M.A.K. PROJE YARIŞMASI ANTETİ


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

MEHMET ALİ KAĞITÇI YENİLİKÇİ TASARIMLAR PROJE YARIŞMASI

2017


PROJE RAPORU NEDİR VE NASIL HAZIRLANIR?

Proje raporu projenin tüm aşamalarının detaylarını içeren bir belge olacaktır. Burada amaç, yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların kayıt altına alınıp yayınlanmasıdır. Proje raporunda gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır. Proje raporu en az 5, en fazla 40 sayfa olmalıdır. Proje önerileri, Değerlendirme Süreci’nin birinci aşamasında Proje Özeti, Proje Raporu, eklenirse video kaydı üzerinden değerlendirilecektir.
Proje Raporu, proje konusunun ve çalışmalarının kavramsal ve üst düzeyde tüm detaylarını anlatmalıdır.
Raporun bir belge düzenleyici ile (Word gibi) kelime ve imla yazım hatalarından arındırılarak okunur bir formatta düzenlenmesi gerekmektedir. Sayfalar A4 ebadında, harfler 11 punto büyüklüğünde olmalıdır.
Hazırlanacak proje raporlarının, sağlıklı değerlendirilebilmesi için aşağıdaki sıraya göre yazılması gerekmektedir. Bu sıralamaya, kesinlikle uyulmalıdır. Böylece yarışmaya katılacak tüm proje raporlarının standart olması, kolay okunabilmesi ve değerlendirilebilmesi sağlanmış olacaktır.

Kapak Sayfası
Proje başlığı, proje tipi/tipleri, projenin ilgili olduğu alan, okulun adı, yarışma ekibi grup adı, yarışma ekibi üyelerinin isimleri, danışman öğretmen ismi ile varsa bilgi ve laboratuvar olanakları açısından bilgi/hizmet alınan kişi ve kurumların isimleri kapak sayfasında belirtilmelidir.


Proje Adı
Projeye kısa ve öz olarak (mümkünse 12 kelimeyi geçmeyen); okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir isim verilmelidir.


İçindekiler
Projenin ana başlık ve alt başlıklarının birbirine nasıl bağlı olduğunun gösterildiği ve bu başlıkların proje raporu içindeki sayfa numaralarını gösteren bir liste oluşturulmalıdır.


 1. PROJENİN KONUSU, AMACI VE HEDEFLERİ


Bu bölümde projenin konusu, amacı ve hedefleri belirtilmelidir. Amaç ve hedefler ayrı bölümler halinde kısa ve net cümlelerle ortaya konulmalıdır. Çalışma başlangıcında amaç ve hedeflerin belirlenirken, bunların belirgin, ölçülebilir, gerçekçi ve proje süresinde ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.


 1. KAPSAMI VE LİTERATÜR ÖZETİ


Bu bölüm; projenin tipine göre belirtilecek kapsamı, problemleri / alt problemleri, hipotezler / alt hipotezleri, varsayımları, sınırlılıklarının / geliştirilecek proje çıktılarının genel bilgilerinin ve uygulama alanlarının yer aldığı ve konuyla ilgili daha önceden yapılmış çalışmaların, araştırmaların sonuçlarından, gerçekleştirilmiş tasarımlardan bahsedildiği bölümdür. Proje disiplinler arası/çok disiplinli ise projenin hangi disiplinlerden oluştuğu belirtilmelidir. Proje konusu hakkında yapılacak literatür taramasından sonra yazılması önerilir.
Bu bölümde, literatür araştırması yaparken ve çalışmanın desteklenmesi amacıyla alıntı yapılırken proje çalışmasının konusu ile ilgili başkalarının yaptığı çalışmalardan/ tasarımlardan da söz edilebilir. Bu durumda çalışmanın diğer benzer çalışmalardan ayrılan yönleri belirtilmelidir. Literatür değerlendirmesi yapılırken ham bir literatür listesi değil, ilgili literatürün özet halinde bir analizi sunulmalıdır. Bu çalışmanın literatürdeki hangi boşluğu doldurmak için yapıldığı ve literatürde yer alan benzer çalışmalardan neyin nasıl farklı yapılacağı açıklanmalıdır. Benzer çalışmalardan/tasarımlardan nasıl yararlanıldığı ve proje çalışmasının neleri hedeflediği açıklanmalıdır. Kaynakça gösterimi, bu dokümanda belirtilen kurallara göre yapılmalıdır. Kesinlikle intihal yapılmamalıdır.
Çalıntı cümleler içeren bir proje raporu veya kendisi çalıntı olan bir proje, tespit edildiğinde reddedilecek, proje sahibi öğrenci ve danışmanı bundan sonraki TÜBİTAK ve Kocaeli Belediyesi etkinliklerinden men edilerek bu durum okullarına yazı ile bildirilecektir. 1. ÖZGÜN VE YENİLİKÇİ DEĞERİ


Proje konusunun özgün ve yenilikçi değeri (bilimsel kalitesi, niteliği, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği ve/veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal/uygulama olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.), getireceği yenilikçi yaklaşımlar, uygulamalar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Proje çıktılarının öncekilere veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri belirtilmelidir.


 1. PROJE PLANI


4.1 Faaliyetler, Görev Dağılımı, Süre

Projede gerçekleştirilecek başlıca faaliyetler, her temel faaliyetin kim/kimler tarafından ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleştirileceği hakkındaki planlama ve gerçekleşme bilgisi, planlanan sürede gerçekleşemediyse nedenlerini içeren bilgiler aşağıda yer alan İş-Zaman Çizelgeleri doldurularak verilmelidir.
Temel faaliyetten kastedilen ana faaliyetlerdir. Bunların alt faaliyetlerinin çizelgede gösterilmesi beklenmemektedir. Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir. Tabloların en alt satırında kırmızı renk ile örnekler gösterilmiştir.

İş-Zaman Çizelgesi 1: Öngörülen/ Gerçekleşen Proje Takvimi (1)Temel Faaliyetin Adı
Kim(ler) tarafından gerçekleştirildiği

Öngörülen Planlama / Gerçekleşme (Zaman aralığı seçimine göre aylar veya haftalar)
1.hafta veya 1.ay

2.hafta veya 2.ay

3.hafta veya 3.ay

..

..

..

1…

P*

G**


2…

P

G


3..

P

GNisan 2017

Mayıs 2017

Haziran

2017

..

..

..

A faaliyeti

P

A.Aydın, C.Şen


G


B faaliyeti

P

M.Erdem


G(P*) : Planlanan

(G**) : Gerçekleşen

İş-Zaman Çizelgesi 2: Gerçekleşen Proje Takvimi (2)Temel Faaliyetin Adı

Kim(ler) tarafından gerçekleştirildiği

Öngörülen Süre (hafta veya ay)

Gerçekleşen Süre (hafta veya ay)

Açıklamalar Gerçekleşemediyse özlüce nedenleri (*)

A faaliyeti

A.Aydın, C.Şen

2 ay

1 ay

Malzeme temininde problem yaşanmadığı için çalışma erken bitmiştir.

B faaliyeti

M.Erdem

1 ay

1 ay

Planlandığı gibi gerçekleşmiştir.


(*) : Açıklamalar, istenirse tabloda atıf yapılarak tablo dışında yazılabilir.


  1. Projenin Başarı Ölçütleri


Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir ana faaliyetin hedefi, başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği) tanımlanmalı ve gerçekleşen sonuç belirtilmelidir. Hedeflenen çalışmada beklenen sonucun elde edilememesi veya farklı bir sonuç elde edilmesi durumu da makul sebepler gösterilerek açıklanırsa başarı olarak değerlendirilecektir. (Özellikle kavramsal ve deneysel araştırma tiplerindeki projelerde) . Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.


Projenin Başarı ÖlçütleriTemel Faaliyetin Adı

Temel Faaliyetin Hedefi

Planlanan Başarı Ölçütü

(%, sayı, ifade, vb.)

Gerçekleşen Başarı Ölçütü

(%, sayı, ifade, vb.)

Açıklamalar Gerçekleşemediyse özlüce nedenleri (*)

C faaliyeti

X modülünün tasarımında yenilikçi y yöntemi kullanılarak daha az maliyetli ve hızlı çalışan modül elde etmek

Benzerlerine göre

%20 az maliyet, %30 yüksek hız

Benzerlerine göre %25 az maliyet,

%30 yüksek hız

Başarı ölçütü gerçekleşmiştir.

İlave olarak, maliyette %5 ek kazanım vardır.


(*) : Açıklamalar, istenirse tabloda atıf yapılarak tablo dışında yazılabilir.


  1. Projenin Riskleri


Projenin teknik yöndeki başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında projenin başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili faaliyetler belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Tablosu’nda ifade edilmelidir. Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

Risk TablosuTemel Faaliyetin Adı

Temel faaliyette oluşması öngörülebilen riskler

B Planı- Alınacak tedbirler (Risk oluşursa yapılmak üzere)


Açıklamalar Riskin gerçekleşip gerçekleşmediği

D faaliyeti

E modülünün tasarımında kullanılacak y komponentinin tedarik edilememesi veya tedariğinde gecikme yaşanması

y komponentinin yerine kullanılabilecek a ve b komponentleri de belirlenir. Problem yaşanırsa a veya b komponenti tedarik edilir.

Risk gerçekleşmemiştir.

B planının uygulanmasına gerek kalmamıştır.

E faaliyeti

(benzer örnek)

F modülünün tasarımında kullanılacak d komponentinin tedarik edilememesi veya tedariğinde gecikme yaşanması

d komponentinin yerine kullanılabilecek j ve k komponentleri de belirlenir. Problem yaşanırsa j veya k komponenti tedarik edilir.

Risk gerçekleşmiştir. d komponenti tedarik edilememiş yerine k komponenti tedarik edilmiştir. B planı uygulanmıştır.  1. Projenin Maliyeti


Projenin planlanan ve gerçekleşen toplam maliyeti ifade edilmelidir. İstenirse harcama kalemleri özlü olarak verilebilir, zorunlu değildir.

Maliyet TablosuProjenin Planlanan Maliyeti

Projenin Gerçekleşen Maliyeti

Planlanan ve Gerçekleşen arasında fark varsa nedenleri (*)(*) : Açıklamalar, istenirse tabloda atıf yapılarak tablo dışında yazılabilir.


 1. YÖNTEM


Proje fikrinin hayata geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan model, araç, teknik ve metotlar bu bölümde açıklanmalıdır. Proje çıktılarının doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetlerin de anlatılması beklenilir.
Bu bölüm, tüm proje tipleri için, kavram ve ispat sürecinde, konu / problemin çözümünde kullanılan yöntemlerin; araştırma projeleri için genelde çalışmanın araştırma yöntemlerinin, bilimsel yaklaşımlarının, veri toplama araçlarının, materyal ve ölçüm aletlerinin, deney ve gözlem düzeneklerinin ve verilerin analiz yöntemlerinin verildiği bölümdür. Geliştirme projeleri için tasarım yöntemleri, geliştirme araçları (geliştirme sırasında kullanılan yazılım ve donanım araçları ile kütüphaneler), teknik / bilimsel yaklaşımlar, tasarım karar ve kısıtları, gerçekleme yöntemleri, doğrulama yöntemleri, proje çıktılarının performans değer ölçüm yöntemleri, uyulan standartlar belirtilecektir.
Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanan analitik / deneysel çözüm yöntemleri belirtilmelidir. Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik / bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edildiği açıklanmalıdır. Proje süresince üzerinde durulan parametreler, bu parametrelerin incelenmesi için kullanılan yöntemler, araçlar, yapılan ölçümler ve çıktılar açıklanmalıdır.
Deneysel çalışmalarda deney düzeneği, verilerin nasıl toplandığı açıkça anlatılmalıdır. Deney düzeneğindeki önemli ölçüm cihazlarının (ne olduğu, ölçüm aralığı, duyarlılığı vb.) çalışmalarda kullanılan malzemenin temel özellikleri belirtilmelidir. (Örneğin bir voltmetre kullanılıyorsa bunun ölçme aralığının ya da kullanılan malzemelerin yapısal özelliklerinin, boyutlarının belirtilmesi vb.) Deneylerin nerede, kimler tarafından yapıldığı, ne kadar sürdüğü ve kaç kez hangi koşullar altında tekrarlandığı gibi bilgilerin açık, öz ve anlaşılır bir şekilde verilmesi gerekir. Bu kısımda çalışılan laboratuvarın özellikleri de belirtilmelidir.
Projede uygulanan yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak belirgin ve tutarlı bir şekilde ayrıntılı olarak açıklanmalı, bu yöntem ve tekniklerin projede öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya uygun olduğu ortaya konulmalıdır. Sonuçlarda görülen hata varsa, hata ve hata kaynakları, gözlemler, grafikleri çizmek için yapılan hesaplamalar kısaca ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.
Projede uygulanan yöntem(ler)le ilerleme kaydedilememesi durumunda devreye sokulan alternatif yöntem(ler) de varsa ifade edilmelidir.


 1. BULGULAR / ÇIKTILAR


Bu bölümde projede hangi bulguların ve çıktıların elde edildiği açıklanmalı, ayrıca eğer var ise tamamlanamayan faaliyetlerin neden sonuçlandırılamadığı ve sonuçlandırılması için yürütülmesi gereken faaliyetlerin neler olduğu anlatılmalıdır.
Araştırma projeleri için bu bölümde aşağıdaki kısımlara yer verilir:


 • Araştırmada toplanılan verilere ait bulgular açıkça belirtilir.

 • Bulguların amaçlarla uygunluğuna dikkat edilir.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. yollarla bulgular olabildiğince nesnel ve yorum yapmadan sunulur.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge vb. ifadeleri numaralandırıp her biri isimlendirilir.

 • Tablo, şekil, resim, çizelge gibi görsellere başlık verilmeli ve metin içerisinde mutlaka atıfta

bulunulmalıdır.
Geliştirme projeleri için temel proje çıktıları olarak, Ar-Ge amacına yönelik faydalı araç/ gereçler, donanım, yazılım ürünler, sistemler, yöntemler, hizmetler, üretim süreçleri vb. çıktılar tanımlanmaktadır. Teknik ve süreçlere ait dokümantasyonlar ve ara çıktılar da diğer proje çıktıları olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde her çeşit çıktı ile ilgili bilgiler verilmesi beklenir.
Temel proje çıktıları için test sonuçları, çalışma prensipleri, kavramsal model diyagramları, sistem, donanım, yazılım için genel mimari diyagramları, tasarım modülleri/ bileşenleri / birimlerinin blok diyagramları, üst düzey tasarım bilgileri, modüller arasında etkileşim ve veri aktarımı bilgileri, genel akış diyagramları, üst düzey veri tabanları tasarımı, kullanıcı ekran tasarım görüntüleri hakkında bilgiler verilebilir. Projenin teknik ve süreç dokümantasyonlarından da özlüce bahsedilmesi beklenir. Mümkün olduğu kadar görsel öğeler kullanılarak açıklama yapılması önerilmektedir.
Vurgulanmak istenen önemli bir nokta, bu bilgilerin detaylı tasarım seviyesinde değil, tasarımın anlaşılabilmesine ve değerlendirilebilmesine yetecek kadar kavramsal ve üst düzey tasarım seviyesinde (işlevsel ve blok tasarım) verilmesinin beklendiğidir.

Proje önerisine eklenmek istenen ancak e-başvuru formlarında verilemeyen grafikler, tablolar, ek açıklamalar, raporlar, taslak resimler, çizimler, tanıtıcı fotoğraflar, yayın, standart vb. diğer bilgiler PDF formatına dönüştürüldükten sonra projenin ekleri olarak sunulabilir.

Projenin hedeflenen çıktılarını tanımlayan, en önemli (en fazla 5 adet) somut ve ölçülebilir teknik başarı ölçütleri de belirtilmelidir. (kapasite, fiziksel boyut, çalışma koşulları, hız, çeşitli performans değerleri vb.)


 1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME


Proje raporunun en önemli kısımlarından birisi olan bu bölümde, proje çalışması ile ilgili ulaşılan sonuçlar yazılır. Projeden elde edilen sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Bu kısım yazılmadan önce çalışmanın amacı tekrar gözden geçirilerek amaca ne kadar ulaşıldığı, planlanan ile elde edilen sonuçlar arasında fark varsa belirtilmelidir. Nedenleri açıklanmalıdır. Sonuçlar sayısal değerler veya sözlü ifadeler olabilir. Geçerlilik sınırları belirtilerek sonuçlar tartışılmalıdır. Sonuçları tartışırken kaynak araştırmasında yer alan benzeri çalışmalarla karşılaştırmalar yapılır. Sonuçları olumsuz olarak etkileyen nedenler varsa açıklanmalıdır. Proje sonuçlarının bilimlere/teknolojik uygulamalara katkısı varsa belirtilmelidir. Sonuçların yaygın kullanım potansiyeli olan bir ürüne dönüştürülebilirliği mümkün görülüyorsa, söz konusu potansiyel irdelenerek açıklanmalıdır.


 1. ÖNERİLER


Bu bölümde, (varsa) proje konusu ile benzer çalışmalar yapacak olanlara yol göstermesi bakımından öneriler ile projenin devamı niteliğindeki olası çalışmalar belirtilir.


 1. PROJEDEN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN YAYGIN ETKİ


Projeden elde edildiği değerlendirilen yaygın etkiler varsa, (bilimsel/akademik, ekonomik/ticari/sosyal, öğrencilerin araştırmacı nitelikli yetiştirilmesi, yeni projeler oluşturulması vb.) neler olduğu kısa ve net cümlelerle belirtilmelidir. 1. KAYNAKÇA


Proje çalışmasında faydalanılan yazılı-sözlü kaynaklara rapor içerisinde numara verilerek atıfta bulunulur. Atıfta bulunulmayan kaynaklar listeye eklenmemelidir. Sadece gerçekten okunan

kaynaklardan alıntı yapılmalıdır. Okunan bir kaynağın içerisinde geçen başka kaynaklar, kaynaklar bölümünde gösterilmemelidir. Birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar numara sırası ile verilmeli ve kaynaklar arasına virgül konulmalıdır.
Kaynakça” başlığa altında kaynakların gösterilmesi
Kaynakların “Kaynakça” başlığı altında gösterimi sırasında aşağıdaki biçime uyulmalıdır:
1-Eğer kaynak gösterme kongre/konferans bildirisinden yapılmış ise:

Çağlar, E. (1998). Erkek hentbolcularda kendini fiziksel algılama ve kaygı düzeyi. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 5-7 Kasım, Ankara.
2- Eğer kaynak gösterme “süreli yayınlardan” (Dergilerde basılmış makaleler) yapılmış ise:

Karatay, H. (2015). Eleştirel Düşünme ve Okuma Alışkanlığı Becerilerinin Geliştirilmesi İçin

Edebiyat Halkası: Kitap Eleştirisi Modeli, Milli Eğitim Dergisi, 44 (208), 6-17.
3- Eğer kaynak gösterme basılı “kitaplardan” yapılmış ise:

Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara
4- Eğer kaynak gösterme “lisansüstü tezlerden” yapılmış ise:

Kaya, N. (2012). 1923-2008 Türkiye’de Coğrafya Öğretimi: Program, Ders Kitapları ve Öğretmen Eğitimi Boyutu(Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
5- Eğer kaynak gösterme “kurumsal rapor veya yayınlardan” yapılmış ise:

Türkiye Sağlık Bakanlığı. (2014). Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü). (1995). Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. DİE Matbaası, Ankara
6- Eğer kaynak gösterme “internet sitesindeki bilgilerden veya online yayınlardan” yapılmış ise:

Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayınlanma veya güncellenme yılı). Başlık. Cilt, Sayı, Sayfa no, Alınma tarihi, internet adresi,
Kaya, N. (2015). Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme ve Öğrenci Merkezli Yaklaşıma Tarihten İki Örnek, Milli Eğitim Dergisi, 44 (205), 150-169, Erişim tarihi: 12.10. 2015,

http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/205.pdf
TÜBİTAK (2015). 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberi 2015, Erişim tarihi: 12.11.2015,

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2204_proje_kitapcik.pdf
7- Eğer kaynak gösterme bir “ansiklopediden” yapılmış ise:

Akün, Ö. F. (1992). Divan edebiyatı. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (398-422). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
8-Eğer kaynak gösterme bir “editörlü kitaptan” yapılmış ise:

Kitap içindeki bölüm yazarının, Soyadı, Adının ilk harfi (Yayın Yılı). Bölüm başlığı, kitabın başlığı, editör(ler): ad, soyad, yayınevi, sayfalar.
Artvinli, E., Martinha, C. (2014). Coğrafya Müfredatında CBS: Türkiye ve Portekiz’in Karşılaştırılması,

Avrupa’da Yenilikçi Coğrafi Öğrenme: 21. Yüzyıl için Yeni Zorluklar. Editörler: Rafael de Miguel González ve Karl Donert, Cambridge Scholars Publishing, 121-140
9-Tek yazarlı kaynak gösterimi

Karademir, E. (2009). Fizikte kullanılan özel deney tasarımlarının uygulanması. Ulusal Fizik Eğitimi Dergisi, 5 (2), 171-189.
10-Çok yazarlı kaynak gösterimi

Karademir, E., Durmaz, A.; İleri, N. (2008). Cam yapıların dayanıklılık ölçümlerinin belirlenmesi. Fizikte Özel Konular Dergisi, 17 (3), 98-113.


 1. EKLER


Metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtan veya çok uzun metinlerden oluşan, çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar veya tasarım /gerçekleştirme/ test, doğrulama, performans ölçümü süreçlerine ait sonuçlar, çizimler, grafiklerı vb. büyük boyutlu veriler, istenirse EKLER bölümünde verilebilir. Ayrıca araştırmayı veya geliştirmeyi yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar vb. bilgilerde burada gösterilebilir. Bu tür eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek bunlar metin içerisinde geçiş sıralarına göre "Ek 1., Ek 2., Ek 3.,..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır.
Proje Raporu teslimi yarışma web sayfasından çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconTekirdağ BÜYÜKŞEHİr belediye hizmet binasi, meydan ve çevresiNİn...

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconBÜYÜKŞEHİr belediyesi kanunu (1)

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediyesi başkanliğI

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediyesi başkanliğI

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconİstanbul büYÜKŞEHİr belediyesi Hİzmetlerinde kullanilmak üzere satin...

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconÇuhadaroğlu alüMİnyum 2015 GÖzlem yapisi öĞrenci proje yarişmasi...

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconA L i İ h s a n Ka L e c I : crt sblaise Yönetmeni
«dramatujri ödülü» aldı : Ayhan. Daha sonra, 1986 yılında, Ankara Devlet Tiyatrosu için, Devlet Tiyatroları direktörü Turgut Özakman’ın...

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconAmasya belediyesi

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliğI

Kocaeli BÜYÜKŞEHİr belediyesi mehmet ali kağITÇi yeniLİKÇİ tasarimlar proje yarişmasi iconMehmet akif ersoy üNİversitesi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com