Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3   4
20…20… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………………………………………. ANADOLU LİSESİ

SENE BAŞI KİMYA ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI NO

:

TOPLANTI TARİHİ

:

TOPLANTI YERİ VE SAATİ

:

TOPLANTIYA KATILANLAR

:

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama

 2. 2014 2015 eğitim öğretim yılında kimya dersini temsile yetkili zümre başkanının seçimi.

 3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi.

 4. Kimya dersinin eğitim öğretim programının incelenmesi. Programda belirtilen amaç, hedef, kazanımlar ve açıklamaların okunarak eğitim öğretim yılı planının bu doğrultuda yapılması,

 5. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları.

 6. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

 7. Öğrencilerin çalışma, eğitim – öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özelliklerinin incelenmesi ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler.

 8. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

 9. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

 10. Kimya bilimi üzerine yayınlanmış eserlerin araştırılarak bu eserlerin derslerde kullanılmasının sağlanması. Eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenerek derslerde kullanılması.

 11. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

 12. Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi.

 13. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçimi. Değerlendirme ilkeleri.

 14. Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının kimya dersi bazında değerlendirilmesi.

 15. Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. ………………………………………………………………. toplantıyı yeni eğitim ve öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olması dileğiyle açmış ve toplantıda ders öğretmenleri ……………………………………….. ve ………………………………………. hazır bulunmuştur.

 2. 2014 2015 Eğitim ve Öğretim Yılında okulumuz Kimya zümre başkanlığına öğretmenlerimizden ………………………………………………… oy birliği ile seçilmiştir.

 3. 2013 2014 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. ve 2. Dönem Zümre toplantı tutanaklarını ……………………………………… okumuştur. …………………………………………. kendisinin 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı içerisinde yıl toplantılarda alınan kararlara uyduğunu ve uygulamada önemli bir aksaklık yaşamadığını ifade etmiştir. ……………………………………….. ise ortak yazılı yoklama tarihlerinin uygun olmadığını belirtmiştir.

 4. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin amaçları ders öğretmeni ……………………………………………. tarafından okunmuştur. Zümre başkanı …………………………………………….. yıllık ve günlük planların hazırlanması ile ders işlenişinde bu esaslara mutlaka uyulması gerektiğini vurgulamıştır.

Kimya dersinin amaçları ders öğretmeni ……………………………………………………… tarafından Kimya Öğretim Programından okundu. “Bu öğretim programı, ortaöğretim sürecinde Türk vatandaşlarında,

 1. Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinme, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmeyi;

 2. Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamayı;

 3. Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme – kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma becerisi tesisini amaçlar.” İfadesi üzerinde duruldu.

Talim terbiye kurulunun 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile 9. ve 10. sınıf kimya dersi öğretim programı ve 11. 12. sınıfların 12.09.2012 tarih ve 132 karar sayılı öğretim programı ile kabul edilen Kimya Dersi Öğretim Programı …………………………………………………… tarafından okundu.

Öğretmen ………………………………………………….. özellikle programın; gerekçeleri, vizyonu, temel yapısı, tasnif anlayışı, içerik kazanımları, bilimsel süreç becerileri (BSB), Kimya – Teknoloji-Toplum-Çevre İlişkisi kazanımları (KTTÇ), program uygulayıcılarına önemli notlar, ölçme değerlendirmeye ilişkin esaslar bölümleri üzerinde önemle durulması gerektiğini belirtti.

 1. ………………………………………………….. 9. Sınıf derslerinde özellikle mol kavramından sonraki konuların işlenişinde güçlük çektiğini belirtti. 9. Sınıf müfredatının çok yoğun olduğunu ve 2 saatlik bir ders saatine sığdırmakta güçlük çektiğini ifade etti. Bu kadar yoğun program çerçevesinde birde sınıflara deney uygulamalarının yaptırılması güçleşmektedir dedi. ………………………………………….. ise bütün sınavların ortak olması nedeni ile öğrencilerin sınav havasına girmeleri nedeni ile her sınav döneminde en az 2 ders saatlerinin yapılamadığını belirtti. Yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önüne alınması gerektiğini belirtti. ………………………………………………. Yeni hazırlanan ders kitaplarında yeterli sayıda deney bulunmadığını öğrencilerin konuyu bilişsel ve duyuşsal yönden kavramaları için kitaptaki deneylere ilave deneyler yapılması gerektiğini ifade etti.

 2. Ders öğretmeni ……………………………………………….. genel olarak ders işleme metot ve tekniklerinin;

 1. Anlatım

 2. Soru-cevap

 3. Beyin fırtınası

 4. Deney, gezi, gözlem, tümevarım

 5. İnceleme, araştırma,

 6. Problem çözme

 7. Proje tabanlı öğrenme

 8. Gösteri

 9. Rol oynama

 10. Örnek olay incelesi şeklinde olduğunu ifade etti.

Bu maddeleri ele alarak aşağıdaki düşüncelerini paylaştı;

 1. Soru – cevap yönteminin öğrencilerde analitik düşüncenin uyarılmasında, ayrıca konunun pekiştirilmesinde ve kolay kavratılmasında önemli olduğu,

 2. Okulun laboratuvar araç – gereçleri nispetinde gösteri deneylerinin hazırlanması ve yapılmasının konuyu kavramayı daha da kolaylaştırdığı,

 3. Öğrencilerin derse daha geniş katılımını sağlamak için öğrencilere ferdi olabileceği gibi, grup ya da sınıf olarak ders dışında araştırma ve inceleme performans ödevlerinin verilmesinin sorumluluk bilinci kazandıracağı,

 4. Yeni konuya başlamadan önce, daha önce işlenen konuların kısa bir tekrarının yapılmasının, bu tekrarın soru-cevap, özet anlatım ve örnekleme gibi öğrenci katılımlı olması halinde öğrencilerin derse ve yeni konuya daha iyi motive olmuş olarak katılmasının sağlanacağı,

 5. Ders işlenişinin süre dolmadan birkaç dakika önce tamamlanması halinde, anlatılan konunun değerlendirme soruları ve cevapları ile daha pekiştirilmesi için soru – cevap metodunun çok uygun olduğu,

 6. Konuların özelliğine göre değerlendirme sorularının ve örneklemelerin ezbercilikten çok yorumlamaya dayalı olması, mümkünse günlük yaşamın içinden olması halinde bilgilerin daha kalıcı olacağı,

 7. Öğrenci seviyesine uygun dil ve terimler kullanılmasının anlamayı kolaylaştıracağı,

 8. Soruların doğru cevaplanması halinde not ile değerlendirerek ödül sisteminin uygulanması ile bütün öğrencilerin derse katılımının teşvik edileceği,

 9. Grup çalışmaları ile her öğrenciye görev verilerek faal hale getirilmesinin katılımı artıracağını belirtti,

……………………………………………………….. bu doğrultuda konulara göre seçilen en uygun yöntemler yıllık planda belirtilmelidir dedi. Toplantıya katılan tüm öğretmenler tarafından müfredat programına uygun olarak konularla ilgili gerekli deneylerin yapılmasına, mümkün olduğu kadar çok soru çözülmesine karar verildi.

 1. ……………………………………………….. 2013 – 2014 eğitim – öğretim yılında tüm sınıflar bazında iyi bir yıl olduğunu ifade etti. Aynı başarının 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılında da devam etmesinin arzu edildiğini ifade etti. Toplam kalitenin yakalanabilmesi açısından başarının bir üst düzeye çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Başarının bu kadar iyi gerçekleşmesinin nedenlerinden bir tanesinin de öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerine hitap edilmesinin etkili olduğunu söyledi.

Öğretmen ………………………………………………… performans ödevlerinin isteğe bağlı olarak uygulanmasının da başarı düzeyini etkilediğini söyledi. 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılında performans ödevlerine ağırlık verilmesinin önemine değindi. Ayrıca proje ödevlerinin seçiminde de araştırmaya yönelik konuların verilmesine dikkat edilmelidir dedi. Proje ve performans konularının önceden belirlenerek panolara asılması ve öğrencilerin istedikleri konuları seçerek çalışmaları verimi artırmaktadır dedi.

 1. ………………………………………………….. sınıflarda okutulacak olan ünitelerin zaman analizlerinin aşağıda belirtilen şekilde yapılması uygun olacaktır dedi.

SINIF

ÜNİTE

ZAMAN (SAAT)

TOPLAM (SAAT)

9

Kimya Bilimi

18

74

Atom ve periyodik sistem

20

Kimyasal türler arası etkileşimler

16

Maddenin halleri

20

10

Asitler, bazlar ve tuzlar

18

74

Karışımlar

16

Endüstri ve canlılarda enerji

20

Kimya her yerde

20

11

Kimyasal reaksiyonlar ve enerji

10

74

Reaksiyon hızları ve kimyasal denge

16

Çözeltilerde denge

16

Elektrokimya

18

Çekirdek kimyası

14

12

Elementler kimyası

30

111

Organik kimyaya giriş

24

Organik reaksiyonlar

24

Organik bileşik sınıfları

33

Yıllık çalışma takviminin incelenmesi ve yıllık planların hazırlanması

Yıllık çalışma takvimi incelenmiş ve haftaların aylara göre dağılımı şu şekilde belirlenmiştir.

AYLAR

MESAİ HAFTALARI

TATİLLER

EYLÜL

2
EKİM

5

29 Ekim 2014 Çarşamba ( Cumhuriyet Bayramı )

04 – 07 Ekim 2014 Pazartesi – Salı ( Kurban Bayramı )

KASIM

4
ARALIK

4
OCAK

4

1 Ocak 2014 Perşembe ( Yılbaşı Tatili )

26 Ocak – 06 Şubat 2015 Yarıyıl tatili.

ŞUBAT

3
MART

4
NİSAN

5

23 Nisan 2015 perşembe tam gün

MAYIS

4

1 Mayıs 2015 Cuma emek ve dayanışma günü.

19 Mayıs 2015 salı tam gün.

HAZİRAN

2

12 Haziran 2015 cuma öğretim yılının sona ermesi

TOPLAM

37


1.DÖNEM

2. DÖNEM

TOPLAM: 185 iş günü /37 hafta

95 işgünü /19 hafta

90 işgünü/18 hafta

……………………………………………………… planlar hazırlanırken öğrenci merkezli öğrenme teknikleri kullanılmasına ve öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre derslerin işlenmesine, konuların yıllık plana uygun şekilde dağıtılması gerektiğini söyledi. Konuların dağıtılması sırasında özellikle konunun ağırlığına göre ders saatinin ayarlanması ve önemli gün ve haftalarda bu günlere ait konuların yıllık plana alınması gerektiğini beyan etti.

 1. ……………………………………………………; diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin okul ve öğrenci başarısı üzerine etkilerinden söz etti. Okul öğretmenleri arası diyalog ve iletişimi güçlendireceğinden öğrencilerin soru ve sorunlarını o konunun uzmanı öğretmenle görüşmesinin tek ders öğretmenine bağlı kalmamasının öz güvenlerini ve başarılarını geliştirici yönde etkilerinin olduğunu belirtti.

Diğer zümre öğretmenleriyle koordineli çalışmanın önemine değinen Kimya Öğretmeni ……………………………………… Matematik öğretmenleriyle; mol kavramı, kimyanın temel kanunları, çözünürlük hesaplamaları ve diğer hesaplama ile ilgili konularda işbirliğine gidilmelidir dedi. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ile; Anlaşılır cümle kurma, okuduğunu anlama ” konularında, Fizik öğretmeniyle; adhezyon ve kohezyon kuvvetleri, kılcallık, yüzey gerilimi, elektroliz, elektrokimya, konularında; Biyoloji öğretmenleri ile; Çevre kirliliği’’ konularında; coğrafya öğretmenleriyle “Atmosfer basıncı” konularında işbirliği yapılması gerekliliğini vurguladı.

 1. …………………………………………………. bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınmasında ortaöğretim öğrencisinin anlayabileceği bilimsel yayınların tavsiye edilmesi, bilimsel gelişmelerle ilgili olarak öğrencilere derslerde örnekler verilmesi gerektiğinde makale, broşür ve internet sitelerinden özellikle http://www.eba.gov.tr/eicerik sitesindeki çalışmalar gösterilmelidir dedi. Tübitak yayınları takip edilmelidir dedi. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve haberlerle ilgili panolar hazırlanmalıdır dedi.

 2. Gündem maddesi üzerine söz alan Kimya Öğretmeni ………………………………………………….; her sınıfta etkileşimli tahta bulunduğundan etkileşimli tahtanın kullanımının öneminden bahsetti. Bu bağlamda http://www.eba.gov.tr/eicerik sitesindeki video ve animasyonlardan faydalanılmalıdır dedi. Derslerde konu ile ilgili poster, peryodik cetvel ve üç boyutlu molekül şekilleri gibi görsel araçlar da kullanılmalıdır dedi. Bu durumda öğrencinin derse olan ilgisi artıyor ve daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşiyor. Kimya dersinde yapılacak deneyler için kullanılacak araç ve gereçler okulumuzda bulunmaktadır. Öğrenciler laboratuvar güvenliği  konusunda bilinçlendirilmeli, laboratuvar  malzemeleri, deney araç ve gereçleri öğrencilere   tanıtılmalıdır. Yıl içerisinde yapılacak olan deneylerin öğrencilere yaptırılarak deney raporlarının hazırlattırılıp bu çalışmaların performans notu ile değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi. Ders saatleri elverdiği  ölçüde uygulamalı çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

9. 10. 11. ve 12. sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yayınlar kullanılacaktır. Ayrıca Talim Terbiye Kurulu’nun onay verdiği kitaplar da yardımcı kaynak olarak kullanılacaktır.

 1. ……………………………………………………….. yazılı yoklama tarihleri yıllık planda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmelidir. Yazılı sınavlarda tek tip soru sormamalıyız. Öğrencilere mümkün olduğunca analiz – sentez yaptıracak sorular sormalıyız. Yazılı değerlendirmelerde öğrencilerin değerlendirilmeleri açısından daha verimli olacağı için; çok sorulu, kısa cevaplı soruların sorulmasına özen gösterilmelidir. Yazılı sınavlarda Puan dağılımının; toplam puanın %10’ u Doğru – Yanlış, %10 ‘u Boşluk Doldurma, %30 ‘u Çoktan Seçmeli ve kalan % 50 ‘sinin ise klasik sınav sorularına ayrılacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilmelidir dedi.

…………………………………………….. her dönem için 2 saatlik ders alan sınıflarda 2 yazılı, 3 saatlik ders alan sınıflarda ise 3 yazılı yapılması gerekir, aynı zamanda Orta öğretim kurumları yönetmeliği gereğince tüm yazılılar ortak yapılmalıdır dedi. ……………………………………………..; cevap anahtarlarını sınavı uygulamadan önce çıkarmalıyız, sürenin uygun olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Sınavı değerlendirdikten sonra soru analizi yapılmalıdır. Böylece öğrencilerin zorlandıkları konuları rahatlıkla tespit edebiliriz dedi.

SINIF
1. YAZILI

2. YAZILI

3. YAZILI

KİMYA 9

I. DÖNEM

Kasım 3.Hafta

Ocak 1.Hafta
II. DÖNEM

Nisan 2.Hafta

Mayıs 5.Hafta
KİMYA 10

I. DÖNEM

Kasım 2.Hafta

Ocak 2.Hafta
II. DÖNEM

Nisan 1.Hafta

Mayıs 4.Hafta
KİMYA 11

I. DÖNEM

Kasım 2.Hafta

Ocak 2.Hafta
II. DÖNEM

Nisan 2.Hafta

Mayıs 4.Hafta
KİMYA 12

I. DÖNEM

Kasım 1.Hafta

Aralık 1.Hafta

Ocak 2.Hafta

II. DÖNEM

Mart 4.Hafta

Nisan 4.Hafta

Mayıs 5.Hafta

………………………………………….. Eylül 2013 Cumartesi resmi gazetede 28758 sayı ile yayınlanan milli eğitim bakanlığı orta öğretim kurumları yönetmenliğine göre;

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmaları yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan

Derece

85,00 - 100

Pekiyi

70,00 - 84,99

İyi

60,00 - 69,99

Orta

50,00 - 59,99

Geçer

0 - 49,99

Geçmez
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconSınavların şeklinin belirlenmesi, Ortak sınav (şekli, zamanı, sayısı)...

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconSınavların şeklinin belirlenmesi, Ortak sınav (şekli,zamanı, sayısı)

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconBaşlığında tanımlanan risk unsurlarının en aza indirilmesini temin...

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconÖLÇme değerlendirme cevap anahtari

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconSayfa 15 Topoğrafya ve Kayaçlar Ölçme-Değerlendirme

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi icon10. sinif levha hareketleri ÖLÇme değerlendirme cevap anahtari(Sayfa33-34)

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconYer seçimi talebi ve Bakanlıkça yapılacak ön değerlendirme

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconEĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim...

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconÜniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim...

Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esasların belirlenmesi iconDerslerde uygulanacak yöntem, teknik ve laboratuarın kullanılması...


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com