Atatürk'ün Selânik'te doğumu


sayfa1/4
c.ogren-sen.com > öykü > Evraklar
  1   2   3   4
ATATÜRK KRONOLOJİSİ
1881

Atatürk'ün Selânik'te doğumu.

________________________________________

1886

Atatürk'ün ilk öğrenimine başlaması (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu'na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)

________________________________________

1888

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü.

________________________________________

1893

Atatürk'ün Selânik Askerî Rüştiyesi'ne girişi (Atatürk kısa bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi'ne gitmişse de öğrenimine daha sonra Askerî Rüştiye'de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. Bu okulda matematik öğretmeni. Mustafa Efendi, genç öğrencisi Mustafa'nın adının sonuna "Kemal" ismini ilâve etmiştir.) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ne girişi ( 1899 yılında bitirmiştir) Atatürk'ün Manastır Askerî İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'nun piyade sınıfına yazılışı, Atatürk'ün teğmen rütbesiyle Harp Okulu'nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmesi.

________________________________________

1908

Atatürk'ün üsteğmen oluşu.

________________________________________

11 Ocak 1905

Atatürk'ün Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu.

________________________________________

5 Şubat 1905

Atatürk'ün -kurmaylık stajı için- Şam'da 5. Ordu emrine atanması.

________________________________________

10 Şubat 1905

Atatürk'ün Şam'a gitmek üzere İstanbul'dan hareketi.

________________________________________

Ekim 1906

Atatürk'ün Şam'da bazı arkadaşları ile gizli olarak "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kuruşu.

________________________________________

20 Haziran 1907

Atatürk'ün kolağası (kıdemli yüzbaşı) oluşu.

________________________________________

13 Ekim 1907

Atatürk'ün Şam'dan, merkezi Manastır' da bulunan 3. Ordu Karargâhı'na atanması (Bu karargâhın Selânik'teki şubesinde çalıştırılmıştır. )

________________________________________

23 Şubat1908

Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması.

________________________________________

22 Haziran 1908

Atatürk'e, 3. Ordu Kararğâhı'ndaki görevinin yanısıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi.

________________________________________

23 Temmuz 1908

İkinci Meşrutiyet'in ilânı.

________________________________________

13 Ocak 1909

Atatürk'ün Üçüncü Ordu Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı'na getirilişi.

________________________________________

3 Nisan1909

İstanbul'da İkinci Meşrutiyet'e karşı -avcı taburlarının ayaklanmasıyla- büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı)

________________________________________

15/16 Nisan 1909

Atatürk'ün Hareket Ordusuyla beraber -bu orduriun Kurmay Başkanı olarak- Selânik'ten İstanbul'a hareketi.

________________________________________

19 Nisan 1909

Atatürk'ün Hareket Ordusu'yla beraber İstanbul'a gelişi.

________________________________________

16 Mayıs 1909

Atatürk'ün 31 Mart olayının bastırılmasından sonra tekrar Selânik'e dönüşü.

________________________________________

30 Ağustos 1909

Atatürk'ün -kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevra'ya katılışı.

________________________________________

8 Eylül 1909

Cumalı Karargâhı'ndaki askerî manevranın sona erişi ve Atatürk'ün Cumalı'den ayrılışı.

________________________________________

22 Eylül1909

Selânik'te "İttihat ve Terakki Büyük Kongresi"nin toplanışı (Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

________________________________________

5 Kasım 1909

Atatürk'ün -Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından- tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması.

________________________________________

1909

Atatürk'ün "Cumalı Ordugâhı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması (Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909 arasında Cumalı Kararaâhı'nda yapılan askerî manevra esasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)

________________________________________

6 Eylül 1910

Atatürk'ün Ücüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'na atanması.

________________________________________

Eylül 1910

Atatürk'ün orduyu temsilen, Pikardi manevralarını izlemek amacıyla Fransa'ya gönderilişi.

________________________________________

1 Kasım 1910

Atatürk'ün Ücüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı'ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı'na atanması.

________________________________________

15 Ocak 1911

Atatürk'ün, 5. Kolordu Karargâhı'nda, daha sonra yine Selânik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi.

________________________________________

Mart 1911

Atatürk'ün Arnaveıtluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın yanında görev alışı.

________________________________________

19 Nisan 1911

Atatürk'ün 5. Kolordu'nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle- katılması (Manevra 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)

________________________________________

14 Eylül 1911

Atatürk'ün, Selânik'te 38. Piyade Alay, Kumandanlığı'ndaki görevinden alınarak İstanbul'da Genelkurmay I. Şube'de bir göreve atanması.

________________________________________

29 Eylül 1911

İtalyanların Trablusgarp'ta Osmanlı Devleti'ne harp ilânı

________________________________________

5 Ekim 1911

İtalyanların Trablusgarp'a saldırıya geçmesi Atatürk'ün, Trablusgarp'a gönüllü gitmek üzere -Gâzeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul'dan ayrılışı (İskenderiye üzerinden Trablusgarp'a geçmiştir.)

________________________________________

27 Kasım 1911

Atatürk'ün binbaşılığa terfi edişi

________________________________________

8 Aralık 1911

Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi'ye gelişi (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa'nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.)

________________________________________

19 Aralık 1911

Atatürk'ün -Ethem Paşa'nın yerine- Tobruk Bölgesi Komutanlığı'na getirilişi

________________________________________

30 Aralık 1911

Atatürk'ün Derne'ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı' nı üzerine alışı.

________________________________________

l9ll

Atatürk'ün, "Tâbiye Tatbikat Seyahatı" adlı kitabının Selânik'te yayımlanması (Bu küçük kitap, 5. Kolordu'nun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk'ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)

________________________________________

12 Mart 19l2

Atatürk'ün Deme Komutanlığı'na atanması

________________________________________

1912

Karadağ'ın harp ilânı ile Balkan Harbi'nin başlaması

________________________________________

24 Ekim l912

Atatürk'ün Trablusgarp'tan İstanbul'a hareketi

________________________________________

25 Kasım 1912 Atatürk'ün Gelibolu'da bulunan Bahr-i , Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması

________________________________________

1 Aralık 1912

Atatürk'ün İstanbul'dan Bolayır'a hareketi

________________________________________

1912

Atatürk'ün, General Litzmann'dan çevirdiği "Bölüğün Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın İstanbul'da yayımlanması

________________________________________

27 Ekim 1913

Atatürk'ün Sofya Ataşemiliterliğine atanması

________________________________________

20 Kasım 1913

Atatürk'ün Sofya'ya gelişi.

________________________________________

11 Ocak 1914

Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliğine ilâveten Belgrat ve Çetine Ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi.

________________________________________

1 Mart 1914

Atatürk'ün yarbaylığa terfi edişi.

________________________________________

Mayıs 1914

Atatürk'ün, Nuri (Conker)'in "Zâbit ve Kumandan" adlı,konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde "Zâbit ve Kumandanla Hasbihal" adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul'da yayımlanmıştır.

________________________________________

1 Ağustos 1914

Almanya'nın Rusya'ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı'nın başlaması.

________________________________________

29 Ekim 1914

Osmanlı. Devleti'nin, I. Dünya Savaşı'na girişi.

________________________________________

20 Ocak 1915

Atatürk'ün, Tekirdağ'da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı'na atanması.

________________________________________

2 Şubat 1915

Atatürk'ün Tekirdağ'a gelişi ve 19. Tüme- ni kurma çalışmalarına başlaması.

________________________________________

25 Şubat 1915

Tekirdağ'daki 19. Tümen Komutanlığı'nın Maydos (Eceabat)'a nakli ve Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutaııı olarak görevini sürdürmesi.

________________________________________

18 Mart 1915

Çanakkale Boğazı'nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başan kazanamaması.

________________________________________

23 Mart 1915

Gelibolu'da 5. Ordu'nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders'in atanması (26 Mart 1915 günü Gelibolu'ya gelmiştir.)

________________________________________

18 Nisan 1915

Atatürk'ün komutasındaki 19. Tümenin, 5. Ordu'nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı'ye gönderilişi.

________________________________________

25 Nisan 1915

Çanakkale'de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıbumu bölgesinde çıkarma hareketine başlaması; Bigali'den gelen Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi (Düşman çıkarması 26 ve 27 Nisan günleri de devam etmiş; ancak Atatürk komutasındaki askerlerimizin kahramanca savunması karşısında başarısız kalmıştır.)

________________________________________

1 Haziran 1915

Atatürk'ün albaylığa terfi edişi.

________________________________________

15 Temmuz 1915

Atatürk'e Harp Madalyası verilişi.

________________________________________

6 Ağustos 1915

Düşmanın Çanakkale'de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk'ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. )

Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi.

________________________________________

8 Ağustos 1915

Atatürk'ün -General Liman von Sanders' in emri ile- "Anafartalar Grubu Komutanlığı"na getirilişi.

________________________________________

9 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde İngilizlere taarruzu; düşmanın tekrar çıkarma yaptığı kıyılara itilmesi.

________________________________________

10 Ağustos 1915

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conk• bayırı'nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk'ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki. saate çaıpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtuldu.)

________________________________________

1 Eylül 1915

Atatürk'e, Anafartalar Grubu Komutanlığı'ndaki üstün başanlan sebebiyle "Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası" verilişi.

________________________________________

10 Aralık 1915

Atatürk'ün,"Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndan istifası (Bu istifa,5.0rdu Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul'a dönmüştür.)

________________________________________

19/20 Aralık 1915

İngilizlerin gece Çanakkale'yi tâhliye etmeleri.

________________________________________

17 Ocak 1916

Atatürk'e,"Anafartalar Grubu Komutanlığı"ndaki üstün başarıları sebebiyle "Muharebe Altın Liyakat Madalyası" verilişi.

________________________________________

27 Ocak 1916

Atatürk'ün, karargâhı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atanması (Edirne'deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır'a nakledilmiştir.)

________________________________________

11 Mart 1916

Atatürk'ün, Karargâhı Diyarbakır'a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması (Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk'e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmesini istemiştir.)

________________________________________

12 Mart 1916

Atatürk'ün,-16. Kolordu'nurı Edirne'den Diyarbakır'a kaydırılması üzerine- Edirne'den İstanbul'a hareketi.

________________________________________

16 Mart 1916

Atatürk'ün, Diyarbakır'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılışı.

________________________________________

26 Mart 1916

Atatürk'ün Diyarbakır'a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması.

________________________________________

1 Nisan 1916

Atatürk'ün mirliva (tuğgeneral)'lığa terfi edişi.

________________________________________

Haziran 1916

16. Kolordu Karargâhı'nın Diyarbakır'dan Silvan'a nakledilmesi.

________________________________________

3 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi.

________________________________________

8 Ağustos 1916

Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş'u, akşam Bitlis'i düşman işgalinden kurtarışı.

________________________________________

13 Aralık 1916

Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul'a gitmesi üzerine - vekâleten karargâhı Diyarbakır'da bulunan 2. Ordu Komutanlığı'na atanması.

________________________________________

16 Aralık 1916

Atatürk'ün, Silvan'dan hareketle Sekerat' ta 2. Ordu Karargâhı`na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı.

________________________________________

3 Ocak 1917

Atatürk'ün, -Ahmet İzzet Paşa'nın izinden dönüşü üzerine- Sekerat'ta 2. Ordu Komutan Vekilliği'nden aynlarak Silvan'a dönüşü.

________________________________________

14 Şubat 1917

Atatürk'ün Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı'na atanması.

________________________________________
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Atatürk\Atatürk İlkeleri

Atatürk\Yozgat atatürk lisesi

Atatürk\Marmara üNİversitesi atatürk eğİTİM

Atatürk\Atatürk Dönemi Dış Politika

Atatürk\Başöğretmenimiz Mustafa Kemal atatüRK

Atatürk\Atatürk’ün Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk\Ergenekon, agartha, mu, Sİrus, turk, ataturk, ankara

Atatürk\Atatürk Döneminde (1923-1938) Ekonomik Örgütlenme

Atatürk\Atatürk ilkeleri ve inkilap tariHİ dersiNİn tariHÇESİ

Atatürk\Atatürk ve Türk Kültür Coğrafyası’nda Kafkasya ve Çevresi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com