Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar


c.ogren-sen.com > Sanat > Evraklar

T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
TARİH BÖLÜMÜ
VII. Ve VIII. Yarıyıllarda seçmeli olarak okutulan TA 451 ( 3 0 3 ) ve TA 452 ( 3 0 3 ) Çağdaş Türk Devletleri ve Toplulukları Tarihi dersinin ( 2 0 2 ) krediye çekilerek VII. Ve VIII. Yarıyıllarda zorunlu olarak okutulmasına karar verilmiştir.

I. YARIYIL

OZ 101 Türk Dili (2 0 2) : Dilin tanımı, özellikleri, millet hayatındaki yeri, Türk Dili’nin tarihi devreleri, bugünkü durumu ve yayılma alanı. Türk dilinin ses özellikleri. Türk Dili’nin şekil bilgisi, Türkçe kelime çeşitleri, özellikleri ve kullanılışları, imla kuralları ve noktalama işaretleri uygulaması.


OZ 121 İngilizce I (2 0 2) : TO BE fiili, iyelik sıfatları, TO BE fiili soru ve olumsuz cümleler ve kısa cevaplar iyelik eki, Present Simple 1 soru ve olumsuz cümleler, Present Simple 2

OZ 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar.


OZ 143 Müzik I (2 0 0 ) : Müziğin tarihi, müzik kuralları, notalar, değerleri ve usuller, Anadolu müzik çeşitleri, Atatürk’ün sanata verdiği önem.

OZ 145 Resim I (2 0 0) : Temel Sanat eğitimi, noktai çizgi, doku, tonlama, hareket, ritim, uygulamalar, sanat disiplini ve diğer disiplinler ile olan ilişkileri.

OZ 147 Tiyatroya Giriş I (2 0 0) : Tiyatro tarihine genel bakış, drama, drama teknikleri, beden dili, karakter tanımlama, rol, konuşma sanatları teknikleri.

OZ 149 Türk Halk Bilimleri ve Türk Halk Oyunları I (2 0 2) : Türk Halk Biliminin Alanı, konusu, amacı, Türk Halk Oyunları adım çalışmaları, Kostüm-makyaj ve yöreler.

EF 103 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı (1 2 2) : Bilgi teknolojilerine Giriş, Bilgi Çağı ve Bilgi Toplumu, Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Organizasyonu, İletişim Sistemleri, Bilgisayar Yazılımlarına Giriş, World, Excel, POwer Point ve Diğer Ana Programlarının Tanıtılması, Bilgisayar Donanımı, Dos İşletim Sistemi, Windows İşletim Sistemi, Network İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Ağları, Bilgisayar İle Tanışma, Bilgi İşletim Sistemlerini Kullanma, Yan Birimleri Kullanma

TA 115 Osmanlıca (2 0 2) : Osmanlı-Türkçesi alfabesi, okuma yazması, dil ve grameri, ve Osmanlı Türkçesi’nde kelime ve anlamlar.

TA 129 İslam Öncesi Türk Tarihi (2 0 2) : Türklerin kurduğu ilk devlet olması dolayısıyla, Hun İmparatorluğu ( M.Ö 209- M.S 200 ) tarihinin , sosyal, ekonomik, askeri, hukuki v.s. özellikleri, Türklerin İslamiyet’ten önceki yaşayışları ve Çin İmparatorluğu ile münasebetleri.

TA 105 Metodoloji (2 0 2) : Tarih Biliminin kavratılması, bilimsel araştırmaların ne şekilde uygulanacağı, Tarihin hangi şartlarda bir bilim dalı olarak kalabileceği, Tarih Biliminin gelişme süreçleri, Tarih Felsefeleri ve tarihin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri genel anlamda bu dersin içeriği olarak belirlenmiştir.


TA 107 İslam Tarihi I (3 0 3) : Hz Peygamber’ in Hayatı, Hicret, Medine Devri, Hz.Peygamber Devri Başlıca Seriye ve Gazveler, Bedir, Uhud, Hendek Savaşları, Yahudilerle yapılan savaşlar, Mekkenin Fethi, Veda Haccı

TA 109 İlkçağ Tarihi I (2 0 2) : İlkçağ Tarihinin kaynakları, Tarihin tanımı, Tarih çeşitleri, Tarihe yardımcı bilimler, Tarih Devirleri, Tarih ve Takvimi, Tarih çevirmeleri, Çin uygarlığı, Mezopotamya uygarlığı, Sümerler, Sümerlerin Menşei, M.Ö. 3000 de Mezopotamya’nın Tarih devirleri, M.Ö. 3000 de şehir devletleri hakkında bilgiler verilmektedir.

TA 111 İlk Müslüman Türk Devletleri I (2 0 2) : Mısır ve Suriye’ ye Türklerin yerleşmeleri, Mısır’ da Tolunoğulları Devleti’nin kuruluşu, siyasi ve iktisadi faaliyetleri. Ihşidiler Devletinin kuruluşu siyasi ve iktisadi faaliyetleri. Tolunoğulları ve Ihşidiler Devletlerinin Mısır ve Suriye’ de bıraktıkları izler.

II. YARIYIL

OZ 102 Türk Dili II (2 0 2 ) : Cümle, cümle çeşitleri ve uygulaması. Yazılı anlatım. Dilekçe. Yazılı ve sözlü anlatımda birikim kazanma yolları. Sözlü anlatım türlerinden münazara. Çeşitli konularda münazara çalışması. Yazılı ve sözlü anlatımda görülen anlatım bozuklukları. Resmi yazılar. İlmi yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar.

OZ142 Beden Eğitimi ve Spor II (2 0 2) :Atletizm, Badmimton, Futbol, Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Tenis, Yüzme Branşları hakkında genel bilgiler.

OZ 148 Tiyatroya Giriş II (2 0 2) :Tiyatro Tarihine Genel Bakış, drama, drama teknikleri, beden dili, karakter tanımlama, rol, konuşma sanatları teknikleri

OZ 144 Müzik I (2 0 2) : Dünya müzik çeşitleri, müzik aletlerinin teknikleri ve çalımı, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı müziği nazariyatları, kaset CD dinletisi.

OZ 146 Resim II (2 0 2) :Temel Sanat Eğitimi, kompozisyon, denge, perspektif, biçim-içerik, ışık-gölge, oran-orantı, uygulamalar. Sanat disiplini ve diğer disiplinler ile olan ilişkileri.

OZ 150 Türk Halk Bilimleri ve Türk Halk Oyunları (2 0 2) : Kostüm, makyaj, yöre ve alan çalışması.

OZ 122 İngilizce II (2 0 2) : There is / are,How many ..................? Yer edatları, Some ve any This, that, these, those Düzenli fiiller ,Düzensiz fiiller,Zaman ifadeleri

EF 102 Enformatik ve Bilgisayar Programlama (2 2 3) : Bilgi Sistemleri, Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları, Bilgisayar İle Tanıma, Bilgi İşletim Sistemini Kullanma, Yan Birimleri Kullanma, Excel ve World Programları, İnternet World-Wide-Web, Kelime İşlemcileri ve Raporlama/Tablolama Paketleri, Bilgisayarlı Sunum Paketleri, Bir Veri Tabanı Kullanımı, Elektronik Posta Kullanımı, FTP, WWW’de Bilgi Tarama, HTML’ye Giriş

TA 116 Osmanlıca II (2 0 2) : Osmanlı Türkçesi’nin Okuması ve yazması, Osmanlı Türkçesi’nde Arapça,Farsça unsurlar, Osmanlı Türkçesi’nde Dil ve Gramer, Osmanlıca Metinlerde Kelime ve Anlamlar.

TA 130 İslam Öncesi Türk Tarihi (2 0 2) : Göktürk Kağanlığı , Göktürklerin “Türk” adıyla tarihteki kurulan ilk devletimiz oluşu ve tarihte ilk “ Türk Yazısını” ortaya çıkarması Türk tarihine hizmeti, Çin-Moğol gibi devletlerle ilişkileri, Müslüman Araplarla meydana gelen mücadeleler.

TA 106 Metodoloji II (2 0 2) : Tarih Biliminin kavratılması, bilimsel araştırmaların ne şekilde uygulanacağı, Tarihin hangi şartlarda bir bilim dalı olarak kalabileceği, Tarih Biliminin gelişme süreçleri, Tarih Felsefeleri ve tarihin diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri genel anlamda bu dersin içeriği olarak belirlenmiştir.

TA 108 İslam Tarihi II (3 0 3) :Hulefa-i Raşidin Devri, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’nin Halifeliği, Dört Halife Devrinde yapılan savaşlar, Filistin ve Kudüs’ ün Fethi Emeviler Devri, Muaviye Dönemi

TA 110 İlkçağ Tarihi II (2 0 2) : Samiler, Akadlar, 2000-1000 yılları arasında Mezopotamya, I. Babail devleti, Kassitler, Asurlar, Krallık devirleri, II. Babil devleti, Mezopotamya Medeniyeti, Medler ve Persler Krallık dönemleri, Mısır Uygarlığı( Devlet Örgütü, Sosyal Hayat, Hukuk, Yazı, Eğitim ve Öğretim, Sanat)

TA 112 İlk Müslüman Türk Devletleri II (2 0 2) : IX. Yüzyılda Türkistan’ ın Siyasi Durumu, Türklerin islamiyeti kabul etmesi, Karahan Devletinin kuruluşu, siyasi faaliyetleri, Gazneliler Devletinin kuruluşu, siyasi faaliyetleri, Karahanlı ve Gazneli Devletlerinde Kültür ve Uygarlık.


III. YARIYIL

OZ 221 İngilizce III ( 2 0 2) : Past simple 2 (Di’li Geçmiş),Olumsuzluk hali ve “AGO”,Zaman İfadeleri, Sayılabilen ve sayılamayan isimler,Do you like.............?,Would you like........?,“a” ve “some”,“much” ve “many”, Sıfatlarrda “daha” ve “en” halleri,Sahiplik ifade etme: “Have got”, Present continuous (Şimdiki Zaman),Aitlik sorma: “Whose is it?”İyelik zamirleri


OZ 223 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II (2 0 2) : Osmanlı Devletinin Yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.

TA 201 Paleoğrafya I (2 0 2) : Osmanlı Türkçe’sinin okunması ve yazılması, Transkripsiyon işareti ve kullanımı. Osmanlı tarih metinlerinin ( Belgelerin) incelenmesi, Rik’a yazı türünün karakteristik özellikleri.

TA 203 Osmanlı Tarihi (Kuruluş) I (2 0 2) : Osmanlı Devletinin Kuruluş aşamasındaki siyasi ve askeri olaylar ile ,Osmanlı Devletinin Kuruluş Döneminden bahseder. 1299 yılından 1402 deki Ankara savaşına kadar geçen tarihi olaylar, Osman Bey, Orhan Bey,I. Murat ve Yıldırım Beyazıt dönemlerindeki siyasi, Askeri ve sosyal olaylar bu dersin içeriğini kapsar.

TA 205 Büyük Selçuklu Tarihi I (2 0 2) : X1.yy da Türkistan’nın siyasi durumu, Selçukluların Menşei, Selçuk Bey’ in islamiyeti kabul etmesi, Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşu, Gazneli ve Karahanlılarla mücadeleleri, Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah dönemleri.

TA 207Anadolu Selçuklu Tarihi I (2 0 2) : X1. yy. da Anadolu’nun siyasi durumu, Türklerin Anadolu’yu fethetmesi, Anadolu’ya yapılan Türk göçleri, Anadolu Selçuklu Devletinin kuruluşu, Süleymanşah I. Kılıç Arslan, I. Mesud ve II. Kılç Arslan dönemleri.

TA 209 Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi I ( 2 0 2 ) : Türk Milletinin örf, adet, gelenek, görenek vb. gibi unsurlar, Bu gibi unsurların Türk-Devlet geleneğine etkileri, İslam öncesi ve İslami dönem. Türk Kültür ve Medeniyetinin başka Milletlerin Kültür ve Medeniyetleri ile mukayesesi, Göçebe kültürden yerleşik kültüre geçiş süreci ve bu süreç içinde meydana gelen değişiklikler .

TA 217 Türk Düşünce Tarihi I ( 2 0 2 ) : Türklerin İslamı kabülleri ve sonrası gelişen olaylar İbni Haldun ve eseri Mukaddime, Nizamü’ l Mük ve Siyasetname, Kutadgu-bilik ve Divanu Lügati’ t-Türk, Türk Düşünürlerinin Dünya üzerindeki etkileri.

IV. YARIYILOZ222 İngilizce IV (2 0 2) : “Going to” future (Yakın gelecek zaman),Amaç bildiren mastar, Soru yapısı Zarflar ve sıfatlar, Present perfect (Şimdi tamamlanmış Zaman)“Ever” ve “never”“yet” ve “just”“Present perfect” ve “Past simple” zamanlarının karşılaştırılması

OZ 224 Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi II (2 0 2) : Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu ve Atatürk İlke ve İnkılâpları

TA 202 Paleoğrafya II (2 0 2) : Belgelerin okunması ve okutulmasında takip edilecek yöntemler, Rik’ a yazı türlerinin değişik stillerine ait belgeler incelenecek, bu belgelerin yabancı kelimelerinin anlamları, daha sonra Ta’ lik yazı türünün karakteristik özellikleri, ayrıca inceleme-Araştırma ödevleri.

TA 204 Osmanlı Tarihi ( Kuruluş) II (2 0 2) : Osmanlı Devletinin Yıldırım Beyazıt dönemi, Ankara savaşı, Fetret Devri, Mehmet Çelebi, II. Murat dönemlerindeki siyasi, askeri ve sosyal olaylar.

TA 206 Büyük Selçuklu Tarihi II (2 0 2) : Büyük Selçuklu Devletinin parçalanması, Sultan Berkiyaruk, Tapar ve Sancar dönemleri, Büyük Selçuklularda sosyal, İktisadi ve kültürel durum.

TA 208 Anadolu Selçuklu Tarihi II (2 0 2) : II. Kılıç Arslan, I. Gıyaseddin Keyhüsrev, Rükneddin Süleymanşah, İzzettin Keykavus, Alaeddin Keykubad dönemleri, Moğolların Anadolu’ yu istilası, Anadolu Selçuklularda kültür ve uygarlık.

TA 210 Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi II (2 0 2) : Türk Milletinin örf, adet, gelenek, görenek vb. gibi unsurlar, Bu gibi unsurların Türk-Devlet geleneğine etkileri, İslam öncesi ve İslami dönem. Türk Kültür ve Medeniyetinin başka Milletlerin Kültür ve Medeniyetleri ile mukayesesi, Göçebe kültürden yerleşik kültüre geçiş süreci ve bu süreç içinde meydana gelen değişiklikler .

TA 218 Osmanlı Düşünce Tarihi (2 0 2) : Bu derste içerik olarak, Osmanlı dönemi Türk düşünce yapısı, bu yapısının şekillenmesine katkıda bulunan önemli ilim ve fikir adamları ele alınacaktır. Katip Çelebi en basit örnek olarak üzerinde durulacak ilim adamlarındandır. Osmanlı’da matbaanın durumu, medreselerde okutulan dersler, ulema ve halk tarikatları yanında meşrutiyet dönemi fikir hareketleri de dersimizin içeriğinde mevcuttur.

V. YARIYIL

TA 307 Osmanlı Tarihi ( Yükselme I ) (2 0 2) : 1453’ten itibaren Kanuni dönemine kadar Osmanlı Tarihi. Bu döneme ait siyasi, sosyal ve iktisadi hadiseler kronolojik olarak incelenmektedir.

TA 303 Osmanlı Diplomatikası I (2 0 2) : Rikka, Sülüs ve Talik yazı türlerinin okunması, Belgelerin özet ve değerlendirilmesinin yapılması, Osmanlı Devletinin diğer devletlerle diplomatik ilişkileri.

TA 329 Osmanlı Müessese ve Medeniyeti Tarihi I ( 2 0 2 ) :Osmanlı Devletinin Kuruluşundan yıkılışına kadar kurup geliştirdiği kurumlar, Osmanlı merkez teşkilatı , Devlet yönetimi ,Hükümet Teşkilatı, Saray Teşkilatı, Taşra Teşkilatı.

TA 331 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I (2 0 2) : Tarih ve Ekonomi, Osmanlı Toplum Yapısı( Osmanlı Sosyal Yapısı), Osmanlılarda Genel Olarak Toplum Yapısı, İskan Siyaseti ve Nüfus Hareketleri, Dini Topluluklar ve Statüleri, Sosyal Zümreler, Sosyal Kurumlar, Esnaf Teşekkülleri, İşçiler, Aile Hayatı ve Kadın, Köleler ve Cariyeler.

TA 325 Anadolu Beylikleri I (2 0 2) : Beylikler döneminde Anadolu’nun sosyal, iktisadi ve ekonomik durumları, Karamanoğulları , Germiyanoğulları, Ladik Beyliği ( Denizli ), Eşrefoğulları, Hamidoğulları, Menteşoğulları, Saruhanoğulları, Alaiye Beylikleri tarihleri.

TA 323 XVI.-XIX. Yüzyılda Ortadoğu Tarihi (2 0 2) : Dünyanın önemli jeopolitik merkezlerinden biri olan Orta Doğu bölgesinin Osmanlı hakimiyetine geçişini ve sonrasında bölgede Avrupa devletleri ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen rekabeti ve siyasi olayları inceler.

Seçmeli Dersler:

TA 315 Oğuzlar (3 0 3) : 24 kola ayrılan Oğuzların siyasi, sosyal ve kültürel tarihleri, Göktürk Devletinden itibaren Oğuzların tarihte oynadıkları roller ve kurdukları Devletler, 24. Oğuz boyundan Anadolu’ ya gelenler ve bıraktıkları izler.

TA 317 Cum.Dön. Sos.Eko. Gelişme Tarihi (3 0 3) :

TA 333 Memluklular Tarihi (3 0 3) : Memluk Devletinin kuruluşu, Bahri Memluklar Dönemi, Haçlılar ve Moğollarla mücadeleleri, Burci Memluklar dönemi, Memlukların İktisadi, sosyal ve kültürel durumları.

TA 335 Amerika Birleşik Devletleri Tarihi (3 0 3) : Keşif öncesi Amerika’nın kültürel, ekonomik ve siyasi durumu, Amerika’nın keşfi, Amerika’da İspanyol, Fransız sömürgeleri. İngilizlerin Amerika’yı kolonileştirmesi, Amerika bağımsızlık Savaşı, ABD’nin kurulması, Monroe Doktrini, ABD’nin genişlemesi, ABD iç Savaşı, ABD deniz aşırı yayılması, Türk-Amerikan ilişkileri ve soğuk savaş.

TA 337 Bilim Tarihi (3 0 3) : Bilim nedir?, Bilimin doğuşu ilkçağlarda bilim, ortaçağlarda bilim, Türk-İslam ilim adamları, Rönesans ve ilim, 17. asır ilim devrimi. Osmanlılarda ilim, ilmin toplum ve devlet hayatındaki yeri, Üniversiteler ve ilim.

TA 339 İran Tarihi (3 0 3) : Kendi tarihi geçmişi açısından ve Türk tarihi ile olan ilişkileri bakımından İran Tarihi önemli sayılmalıdır. Bu noktadan hareketle Sasaniler döneminde Arap fethini bölgede kurulan Türk Devletleri, İran Moğolları, Safevi Devleti ve sonrasındaki hanedanlıklar ile İran’daki 1979 devrimi ve sonrasındaki gelişmeler bu dersin başlıca konularındandır.

TA 341 Arapça (3 0 3) : Arapça ile ilgili ön bilgi verilerek fiil çekimleri, Aksam-ı Seba, Sülasiler, müzekker müennes, Harf-i cer ve zamirler.

TA 343 Türk İktisat Tarihi (3 0 3) : Dersimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşundan itibaren meydana gelen ekonomik gelişmeler dersin içeriğini oluşturması yanında günümüze kadar dünyada meydana gelen ekonomik gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni nasıl etkilediğini konu edinir.

TA 345 Orta Asya Türk Tarihi (3 0 3) :Dersimizde XVI.-XVIII yüzyıllarda Orta Asya, XIX. Yüzyılın ilk yarısında Orta Asya Hanlıkları, Şeybani Han’ın faaliyetleri, dönemin başlıca siyasi olayları, Altınorda’yı oluşturan etnik unsurlar içinde Özbekler, Kazaklar vb. halkların tarihsel oluşumu, sosyal yapıları gibi konular işlenmektedir. Buhara, Hive ve Kokand Hanlıklarının ortaya çıkışlarının sebepleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır. Adı geçen hanlıkları ayrı ayrı incelenmektedir. Ayrıca hanlıkları oluşturan etnik gruplar (Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tacikler, Moğollar ve diğerleri) arasındaki ilişkilere de dikkat çekilmektedir.

TA 347 Roma Bizans Tarihi (3 0 3) : Romanın coğrafi konumu, Halk, Krallık devri. Bu devirlerdeki Roma-Bizans’ ın siyasi, askeri ve coğrafi durumu ile alakalı durumun incelenmesi ve Dünya Tarihindeki öneminin kavratılması, Cumhuriyetin kuruluşu, Patrici-plep mücadelesinin sebep ve sonuçları, Roma kanunları, Roma’ da fetihler ( Latinlerle, Samnitlerle, Goluvalılarla ve Kartacalılarla yapılan savaşlar.)

TA 391 Mesleki İngilizce (3 0 3) : İngilizce tarih metinlerinin tepe gözde gösterilerek öğrencilerin pratik kazanması ve ayrıca çevrilme teknikleri hakkındaki yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir

VI. YARIYILTA 308 Osmanlı Tarihi ( Yükselme II ) (2 0 2) : Kanuni döneminden III. Selime kadar Osmanlı tarihi, Bu döneme ait siyasi,sosyal ve İktisadi hadiseler kronolojik olarak incelenecektir.

TA 304 Osmanlı Diplomatikası II ( 2 0 2 ) : Talik ve divani kırması türünde yazı karakterlerinin okunması, tarihi metin ve belgelerde değerlendirmenin yapılması mühimme defterleri önem ve özellikleri.

TA 330 Osmanlı Müessese ve Medeniyeti Tarihi II ( 2 0 2) : Osmanlı Devletinin kurumları, Osmanlı Devletinin Hukuki Yapısı, Osmanlılarda ilmi ,Dini hayat ve sosyal müesseseleri, Osmanlı Devletinin Toprak ve Tımar Sistemi, Osmanlı Devletinde Vergi Düzeni ve Osmanlı Maliyesi.

TA 328 Türk Yenileşme Tarihi I ( 2 0 2 ) : III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğunda yenileşme hareketleri, Askeri Yenilikler, İdari ve Siyasi Yenilikler, Eğitim ve Kültür alanında yenilikler, Ekonomik alanında yenilikler, Batı etkisinde Tanzimatçılar ve Yeni Osmanlılar, Tanzimatçıların İcraatları ve Batılaşma, Yeni Osmanlıların Batıya karşı tavırları ve Tanzimatçılardan farklı yönleri

TA 324 20. Asır Ortadoğu Tarihi (2 0 2) : Petrolün bulunmasıyla giderek Dünya jeopolitiğinde önemi artan Orta doğu bölgesinde Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra oluşan güç boşluğunu ve bunun neticesinde oluşan emperyalist yayılmayı inceleme konusu yapar.


TA 326 Atatürkçü Düşünce Tarihi (2 0 2) : Atatürk’ün doğduğu yerin kişiliğinin gelişmesindeki önemi. Atatürk’ün almış olduğu görevler. Atatürk’ün Milli Mücadeledeki yeri. Liderlik anlayışı, ilke ve devrimlerinin Modern Türkiye’nin kurulmasındaki yeri ve Atatürkçülüğün Türkiye için önemi.

Seçmeli Dersler:
TA 350 Uygarlık Tarihi (3 0 3) :W.Barthold ve Fuat Köprülü’nün İslam Medeniyeti Tarihi esas alınarak Türklerin, Müslümanların ve Çin, Hint, İran gibi kültür derinliği olan bölgelerin dünya medeniyetlerinin oluşumuna katkıları ele alınacaktır. Bilindiği üzere kağıt, pusula, matbaa, barut gibi önemli buluşlar, doğunun dünyaya bırakmış olduğu önemli miraslarındandır.

TA 354 Avrupa Yayılmacılık Tarihi (3 0 3) : Coğrafi keşiflerle başlayan Avrupa’nın genişlemesini ve emperyalist devletler kurmasını anlatan bir derstir. Modern Avrupa’nın yükselişi ve dünya tarihine etkileri, Avrupa büyük devletler ile Türkler arasındaki ilişkiler. Dünya savaşları ve Soğuk savaş dönemi.

TA 336 Yeni Çağ Avrupa Tarihi (3 0 3) : Reform ve Rönesans hareketleri neticesinde yeniden şekillenmeye başlayan Avrupa kıtasındaki dönemin önemli devletleri ve bu devletlerin dış politikaları inceleme konusu yapılacaktır.

TA 338 Rusya Tarihi (3 0 3) :Derste siyasi ve kültürel manada Avrasya coğrafyasında büyük bir etkiye sahip olmuş olan Rus tarihinin, başlangıcından S.S.C.B.’nin yıkılışına ve komünizm sonrası Rusya dönemini de içine alarak genel, tarihi, siyasi ve kültürel açılardan Rus tarihini tahlil ve tahkik etmektir.

TA 340 Karakoyunlu-Akkoyunlu-Timurlar (3 0 3) : Karakoyunlu Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi ve yıkılışı. Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi ve yıkılışı. Timur2un ortaya çıkışı ve Türkistan’da siyasi birlik kurması, Timur’un Ortadoğu’ya gelişi (Osmanlı ve Memluklularla ilişkileri) Timur’un Altınorda Devleti ile ilişkisi ve Timur’un ölümünden sonra devletin siyasi durumu ve Timurlular döneminde Türk kültürü ve medeniyeti.

TA 348 Doğu Avrupa Türk Tarihi (3 0 3) : Dersimizin içeriğini Batı Hunları, Sibirler(Sabirler), Hazar, Avar, Peçenek, Kuman-Kıpçak, Bulgarlar gibi Doğu Avrupa’da kurulan Türk Devletlerinin siyasi tarihleri oluşturmaktadır.
TA 344 Atabeylikler ve Eyyubiler Tarihi (3 0 3) : “Atabey” ve “Atabeylik” terimlerinin anlamlarının yanında Selçuklu Atabeyliklerinden bahsedilmektedir. Bunun yanında Dımaşk Atabeyliği (Tuğtekinliler), Musul Atabeyliği (Zengiler), Salgurlular Atabeyliği (Fars), Erbil Atabeyliği ve Azerbaycan Atabeyliği (İldenizoğulları) gibi atabeylikler hakkında da bilgiler verilmektedir.

Derste Selahattin Eyyubi ve devletinin kuruluşu, Eyyubilerin haçlılarla münasebetleri, Eyyubi-Selçuklu ilişkileri, Eyyubiler döneminde Memluk Türkleri ile ilişkilerinden bahsedilmektedir.

TA 346 Kafkas Tarihi (3 0 3) : Türk Tarihi ile siyasi kültürel açıdan çok sıkı bağlara sahip ve aynı zamanda tarihsel süreçte çok çeşitli etnik yapılanmalar nedeniyle Kafkasya Bölgesi oldukça karışık bir yapıdadır. Bu yüzden Kafkasya tarihinin öğretilmesi genel amaç olarak dersimize yön verir. Yine bu noktada Kafkas halk ve kültürlerinin tanıtılması, Kafkasya’nın Türk-Rus ve İranlılar arasında siyasi mücadele sebebi sayılması ve özellikle bölgede temayüz eden Azeri, Gürcü ve Ermeni tarihinin günümüze kadar tahlili ve tetkik edilmesi dersimizin konusunu oluşturur.

TA 342 Arapça II (3 0 3) : Tercüme yapma tekniği, isim fiil cümlesi, sarf nahiv ve irab.

TA 392 Mesleki İngilizce (3 0 3) :


VII. YARIYIL


TA 433 Yakınçağ Osmanlı I Tarihi ( 2 0 2 ) : 1789 Yakınçağın başlangıcından II. Mahmut dönemine kadar geçen sosyal, siyasi , ekonomik olaylar Osmanlı tarihi içerisinde işlenmektedir.

TA 403 Siyasi Tarih ( 3 0 3 ) : Fransız İnkılabı, Viyana Kongresi, Avrupa Siyasetine Yeni Birliklerin Katılması, Sömürgecilik, Amerika, Osmanlı Devleti, Yunanistan’ın Bağımsızlığı, Cezayir’ in İşgali, Mısır Sorunu, Boğazlar Sorunu, Kırım Savaşı, Islahat Fermanı, Paris Antlaşması’ndan sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar, Birinci Dünya Savaşı, Barış Antlaşmaları, 1919-1939 Yılları Arasında meydana gelen önemli olaylar.

( Locarno Anlaşması) Kellog Paktı, İtalya ve Faşizmi , Rusya, Japonya’ nın Mançurya’ yı İşgali, 1920-1939 Yılları Arasında Türkiye’ nin Dış Politikası.

TA 431 Cumhuriyet Tarihi ( 3 0 3 ) : Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet değerlerinin kaynakları, Osmanlı Devleti’nde cumhuriyete geçişteki siyasi oluşumlar ve akımlar, Türkiye Büyük Meclisi’nin açılışı, CHP’nin kuruluşu, Cumhuriyet inkılap ve devrimlerinin niteliği, tek partili sistem işleyişi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen önemli politik, ekonomik ve sosyal değişikliklerin değerlendirilmesi, çok partili sisteme geçiş şartları ve Demokrat Parti iktidarı akabinde yaşanan 1960 Darbesi ve sonrası gelişmeler derse temel konular teşkil edecektir.

TA 423 Mezuniyet ( Lisans ) Tezi ( 0 4 2 ) : Tarih Alanında Lisans Seviyesinde Araştırma Konuları

TA 425 Dünya Tarihi (3 0 3) : 20. Yüzyıl dünya siyasi hareketleri oldukça yoğun ve hızlı değişkendir. Bu çerçeve içerisinde I. Dünya Savaşı akabinde dünyadaki gelişmeler ve özellikle de II. Dünya Savaşı’ndan sonra iki kutuplu dünyada ABD, Avrupa kıtaları ile Ortadoğu, Balkanlar, Asya ve Uzak doğuda yaşanan siyasi gelişmeler bu dersin ana konularını teşkil edecektir.

TA 429 Modern Avrupa Tarihi (2 0 2) : Rönesans, Reformasyon, ilim devrimi, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi, Avrupa’nın Genişlemesi, Avrupa’da İmparatorluklar, bloklaşmalar, Dünya savaşları ve Avrupa Birliği.Seçmeli Dersler:TA 439 Türk Demokrasi Tarihi (3 0 3) :

TA 441 Soğuk Savaş Dönemi Türk Dış Politikası (3 0 3) : Soğuk Savaş’ın ortaya çıkmasının Türk dış politikasındaki etkilerini ve dönemin önemli siyasi ve askeri olaylarını inceleme konusu yapar.

TA 443 Osmanlı Tarihi Metinleri İnceleme (3 0 3) : Osmanlı Tarihini anlatan eserler, arşivler, kütüphaneler ve örnek tarihi metinler

TA 445 XIX. Avrasya Tarihi (3 0 3) : Altınorda Hanlığı’nın sonu, Rusların Volga ve Sibirya’ya yayılmaları, Orta Asya Türk hanlıkları, Orta Asya’da İngiliz-Rus rekabeti, İran ve Osmanlı’nın Kafkaslar üzerindeki etkileri. Rusların Kafkasya’yı ele geçirmesi, Türkistan-Osmanlı-Rus-İngiliz-Çin ilişkileri.

TA 447 Avrupa İktisat Tarihi (3 0 3) :

TA 449 Dünya Savaşları Tarihi (3 0 3) :

TA 451 Çağdaş Türk Devletleri ve Toplulukları Tarihi (3 0 3) :Yunanistan, Makedonya, Kosova, Kıbrıs, Suriye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan Türkleri, Tarihi, dini, dili, iktisadi, demografik ve siyasi yönleri ile incelenecektir

TA 491 Mesleki İngilizce III (2 0 2) :Tarih ilmiyle ilgili tercüme yapılacak seviyeye öğrencilerin ulaştırılması.VIII. YARIYIL


TA 404 Siyasi Tarih ( 3 0 3 ) : Fransız İnkılabı, Viyana Kongresi, Avrupa Siyasetine Yeni Birliklerin Katılması, Sömürgecilik, Amerika, Osmanlı Devleti, Yunanistan’ın Bağımsızlığı, Cezayir’ in İşgali, Mısır Sorunu, Boğazlar Sorunu, Kırım Savaşı, Islahat Fermanı, Paris Antlaşmasından sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar, Birinci Dünya Savaşı, Barış Antlaşmaları, 1919-1939 Yılları Arasında meydana gelen önemli olaylar.

( Locarno Anlaşması) Kellog Paktı, İtalya ve Faşizmi, Rusya, Japonya’nın Mançurya’yı İşgali, 1920-1939 Yılları Arasında Türkiye’ nin Dış Politikası.

TA 432 Cumhuriyet Tarihi ( 3 0 3 ) : Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet değerlerinin kaynakları, Osmanlı Devleti’nde cumhuriyete geçişteki siyasi oluşumlar ve akımlar, Türkiye Büyük Meclisi’nin açılışı, CHP’nin kuruluşu, Cumhuriyet inkılap ve devrimlerinin niteliği, tek partili sistem işleyişi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen önemli politik, ekonomik ve sosyal değişikliklerin değerlendirilmesi, çok partili sisteme geçiş şartları ve Demokrat Parti iktidarı akabinde yaşanan 1960 Darbesi ve sonrası gelişmeler derse temel konular teşkil edecektir.

TA 424 Mezuniyet ( Lisans ) Tezi ( 0 4 2 ) : Tarih Alanında Lisans Seviyesinde Araştırma Konuları

TA 434 Osmanlı Tarihi (Yakınçağ) VI (2 0 2) : II. Mahmut dönemi, siyasi, sosyal, ekonomik olayları ve ıslahatlar, Tanzimat Dönemi, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet Dönemi, II. Meşrutiyet dönemi, I. Abdülmecit, Abdülaziz, II. Abdülhamit devirleri.

TA 422 Türk Dış Politikası (3 0 3) : Türkiye Cumhuriyeti’nin dış ilişkileri, Osmanlı Devleti’ndeki Hariciye Teşkilatı’nın mahiyeti, Atatürk Dış Politikasının temel unsurları, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel ve küresel güçlerle olan münasebetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin batı ile ilişkileri, II. Dünya Savaşı’nda Türk dış politikasının uygulanış biçimi, savaş sonrasında Türkiye’nin batı paktında yer alması ve soğuk savaş süresince Türkiye Cumhuriyeti’nin komşu ve bölge ülkeleri ile Sovyet Rusya, ABD, Avrupa Devletleri ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkileri, ayrıca soğuk savaş sonrası Türk dış politikasının genel özellikleri ve uygulanış biçimleri bu derste temel konular olarak ele alınacaktır.

TA 430 Avrupa Medeniyet Tarihi (2 0 2) : Ortaçağın Modern Avrupa’ya etkileri, Rönesans’ın ilim, sanat ve edebiyattaki yeri. İlmi gelişmeler, teknik ve teknolojide ilerlemeler. Aydınlanma felsefesi, sanayileşme, Avrupalı düşünürler, sosyal hareketler, bu dönem Avrupa’da sanat ve mimari, şehirleşmeler ve göçler.


Seçmeli Dersler :
TA 440 Milli Mücadele (Güney Cephesi) (3 0 3) : Kuvayi Milliye Hareketi ve Özellikleri, Güney Cephesinde Maraş, Adana, Urfa, Antep Şehirlerinin Kurtuluş mücadeleleri Atatürk’ün Güney cephesindeki kurtuluş mücadelesindeki Yeri.

TA 442 Jeopolitik (3 0 3) : Jeopolitiğin ne olduğunu, özellikle Türkiye’ nin jeopolitik yapısı ve Türkiye’nin bu jeopolitik özelliğinden dolayı sürekli bir tehdit altında olması. Jeopolitik teorileri Türkiye arasında uygulanabilirliği ile jeopolitiğin değişen ve değişmeyen unsurları.

TA 444 Osmanlı Tarihi Metinlerini İnceleme II (3 0 3) : Osmanlı tarihi ile alakalı metinlerin iç ve dış tenkitlerini yaparak bunların hem yazı ve dil yönünden hem de içerik olarak inceleyip muhtevalarını kavrama ve bu muhtevalar üzerinde değerlendirmeler.

TA 446 XX. Asır Avrupa Tarihi (3 0 3) : Yeni emperyalizm, Avrupa’da bloklaşmalar, I. Dünya Savaşı, Savaş sonrası yıllar II. Dünya Savaşı, iki kutuplu dünya, Soğuk Savaşın sonu, Avrupa Birliği ve “Medeniyetler Çatışması” teziTA 448 Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları (3 0 3) :

TA 450 Tarih Felsefesi (3 0 3) :

TA 454 Türk Eğitim Tarihi (3 0 3) : Türk Eğitim Tarihine Genel Bir Bakış, III. Selim ve II. Mahmut Dönemlerinde Eğitimde Yenileşme Hareketleri, Tanzimat Döneminde Eğitim Alanında Yenileşme Hareketleri, Eğitimin Yeniden Örgütlenmesi Çalışmaları, İlköğretim Alanında Yenilikler ve Gelişmeler, Ortaöğretimdeki Gelişmeler, Yüksek Öğretimde Yenileşme Teşebbüsleri ve İcraatları, II. Abdülhamit Döneminde Eğitim Hareketleri

TA 452 Çağdaş Türk İslam Devletleri Ve Toplulukları Tarihi II (3 0 3) : Yunanistan, Makedonya, Kosova, Kıbrıs, Suriye, Irak, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan Türkleri, Tarihi, dini, dili, iktisadi, demografik ve siyasi yönleri ile incelenecektir.

TA 492 Mesleki İngilizce IV (2 0 2) : Tarih ilmiyle ilgili tercüme yapılacak seviyeye öğrencilerin ulaştırılması.


Avşar Kampüsü Tel : 03442191038 e.posta : fenedb@ksu.edu.tr

Kahramanmaraş Fax : 03442191042

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconFırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y. Okulu Müdürü

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconUludağ ÜNİversitesi EĞİTİm faküLtesi beden eğİTİMİ ve spor böLÜMÜ Vİzyonu

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconBgst dansçıları ve KeKeÇa Beden Perküsyonu Topluluğu'ndan Bir Grup...

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconBAŞvuru şartlari ilköğretim Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi,...

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconGÜzel sanatlar eğİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİk eğİTİMİ anabiLİm dali

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconYeni-eski, Mİkro-makro, fragman-büTÜN, CİNSİyet-cinselliK, beden-toplumsallik...

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconDEĞerler eğİTİMİ projesi

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconSanat terapiSİ ve yaraticilik eğİTİMİ

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconOkulöncesi DÖnemde duyu eğİTİMİ

Oz 141 Beden Eğitimi I (2 0 0) : Beden Eğitimi, spor, egzersiz, Hareket sistemi, İlk yardım, sporda beslenme, doping ve modern olimpiyatlar iconKonu1: Mustafa’nın Çocukluğu ve Eğitimi


Coğrafya
© 2000-2018
kişileri
c.ogren-sen.com